30–31 мая, 2014

ІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Fan-texnika taraqqiyoti biz yashab turgan dunyoni tanib bo’lmas darajada o’zgartirib yubordi. Ekologik halokat, ayrim hududlarda qilingan taxminlarga ko’ra oldini olib bo’lmaslik darajasida xavf tug’dirmoqda. Ammo uning tarqalishini kamaytirish, texnogen va ijtimoiy-madaniy oqibatlar shiddatini to’xtatish zarur. Buning uchun turli soha mutaxassislari o’zlarining ekologik bilimlarini oshirib, rejalashtirilayotgan ishlari bilan tabiiy muhitni shikastlamaslik choralari ko’rmoqlari kerak [2].

  • Keyingi yillarda butun dunyoda odamlar sonining jadallik bilan oshib borishiga mos holda, ularning oziq-ovqat, jumladan ichimliklarga bo`lgan talabi ham ortib bormoqda. An`anaviy biotexnologik jarayonlar yutuqlaridan biri sifatida tayyorlanadigan vino ichimligi alkogolli ichimliklar orasida o`ziga xos o`ringa ega desak xato qilmagan bo`lamiz. Bir ko’rinishda ajablanarli tuyulsada, vino tayyorlash texnologiyasi nisbatan oddiyroq hisoblanadi. Bu jarayon 5000 yillar mobaynida deyarli o’zgarmadi. Taxmin qilishlaricha vino Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlarining ichimligi hisoblanadi, bu mintaqalarda tokning har xil navlari o’stiriladi. Bugungi kungacha vinochilik Fransiya, Italiya, Ispaniya, Germaniya, Gretsiya, Vengriya, Moldova, Rossiya, Ukraina, Kavkaz orti mamlakatlari, hattoki Markaziy Osiyo mamlakatlari, Xitoy va boshqa mamlakatlarda ham keng rivojlangan [M.Mavloniy, 2006].

  • Bioetanol karbonat angidrid va suvning mikroorganizm faoliyati natijasida yonishidan hosil bo`ladigan ekologik toza mahsulot bo`lib, u hozirgi kunda dunyodagi ko`pchilik davlatlarda insonlar ehtiyoji uchun zarur bo`lgan xomashyolar (jumladan, donli ekinlar) dan olinmoqda. www.ethanol.org saytining ma`lumotlariga ko`ra, hozirda har yili butun dunyo mamlakatlarida tarkibida sellyuloza saqlovchi va insonlar ehtiyoji uchun umuman sarflanmaydigan 200 mlrd tonna quruq hisobda o`simliklarning chiqindilari hosil bo`ladi. Tarkibida sellyuloza tutuvchi ushbu organik chiqindilarni biotexnologik usullar yordamida qayta ishlab energiya manbayi hisoblangan etanol ajratib olish imkoniyati mavjud. Bioetanol toza holatda 10-20 % benzinga qo’shilgan holatda ishlatiladi. 1983-yilda Braziliyada 75 % avtomobillar 95 % li etanol yordamida ishlaganligi aniqlangan. AQShda har yili avtomobillarning yoqilg’iga bo’lgan ehtiyojining 10 % bioetanol yordamida qoplanadi. Hozirgi kunda ushbu texnologiya G’arbiy Yevropada keng yo’lga qo’yilmoqda [1, 3, 7].

  • Организм хозяина является для паразитов средой 1-го порядка, которая опосредует все их взаимодействия с внешней средой. Отношения паразитических организмов между собой, независимо от их локализации, опосредованы организмом хозяина и во многом зависят от его состояния. И очевидно, что какие-либо влияния на хозяев факторов внешней среды – естественных или техногенных – неизбежно отразятся на взаимодействиях в паразитоценозе. Объектом нашего исследования стала остромордая лягушка из припойменных биотопов р. Иртыш. Материал был собран в 2012 г., когда на реке не было ни естественного паводка, ни компенсаторного попуска воды, что неблагоприятно сказалось на численности и структуре популяций лягушек. Те немногочисленные особи, которые отлавливались в пойменных и припойменных биотопах, были мигрантами, о чем свидетельствует значительный перепад половозрастной структуры лягушек в сборах по отдельным месяцам.