30–31 мая, 2014

ІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В Україні у результаті комплексних економічних перетворень, що нині відбуваються, створюються нові, впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як в державі, так і на підприємстві. Відповідно будь-який підприємець розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю, важливе місце при цьому належить проектному управлінню. Крім фінансових ресурсів, які є необхідними для виходу зі скрутного становища, дуже важливим є те, яким чином ці ресурси будуть використовуватись. Саме для ефективного та цільового використання грошових коштів та інших ресурсів був створений проектний підхід до управління організацією, і в свою чергу проектний менеджмент.

  • В умовах проведення в Україні адміністративної реформи особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності державного управління, зокрема системи органів державної всіх рівнів та їх взаємодію з неурядовими організаціями. Серед причин такого стану – відсутність чітко організованого та ефективно функціонуючого комплексного механізму державного управління, без якого ніяке системне реформування не видається можливим, оскільки будь-який розвиток реалізується через систему механізмів. Відповідно, головним завданням сьогодення постає формування політичних, інституційних, правових, організаційних та економічних механізмів на кожному рівні: наднаціональному, державному, регіональному та локальному [1, с. 148].

  • Серед пріоритетних напрямків стратегічного розвитку держави домінуючою складовою визначено інформатизацію економіки, розвиток телекомунікацій, підвищення ефективності транспортної інфраструктури, удосконалення соціальної та екологічної інфраструктури, тобто ті фактори, які безпосередньо впливають на активізацію всього ресурсного потенціалу регіону. В даний час в рамках регіональної політики держави існує потреба та можливість розпочати діяльність для створення стійких інституційних та інфраструктурних фундаментів стимуляції розвитку регіонів України. На думку вчених з Інституту Реформ, які розробили структуру і розрахували значення рейтингів інвестиційної привабливості регіонів України, рівень розвитку інфраструктури є ключовим чинником успішного економічного зростання. Частки ринкової та фінансової інфраструктури, за їхніми розрахунками, у формуванні кінцевого значення узагальнювального рейтингового балу інвестиційної привабливості складають 25% [9].