30 June, 2019

XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВПРОВАДЖЕННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛЮ

      Тетяна Мірзодаєва (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

    В умовах загострення конкуренції система управління підприємством потребує постійного вдосконалення та введення інновацій. Обмеженість пропозиції справді ефективних професіоналів, динамічні потреби в нових знаннях і навичках фахівців надали популярності ідеї організаційних структур, в яких фокус уваги зосереджувався на співробітниках-професіоналах, сума досвіду, знань і умінь яких роблять організацію відмінною від інших. Отже, широкого розповсюдження набуває аутсорсинг.

  • У сучасних умовах забезпечення підприємства високоякісною робочою силою є вирішальним чинником конкурентоспроможності будь-якого підприємства на ринку, тому керівники всіх рівнів управління повинні, застосовуючи кадрові технології, вміти забезпечувати підприємства висококваліфікованим персоналом з високою мотивацією до праці, створювати умови для його всебічного розвитку та реалізації здібностей на користь підприємства та кожного працівника. Знання основ теорії та володіння практичними навичками у галузі управління персоналом усіх рівнів та сфер діяльності підприємств, що функціонують у сфері економіки, є особливо важливим.

  • При бурхливому розвитку нашої цивілізації сталися якісні зміни в системі виробничих сил, що дало великий вплив для розвитку підприємств. Процеси глобалізації та спеціалізації, інформатизація суспільства та ринкового середовища радикально змінили параметри лідерських якостей еліти підприємств, сутність концентрації менеджменту. На успішне та тривале перебудування підприємства та ринку, здатність досягти своїх бізнес-цілей впливають багато параметрів, проте не менш важливе значення в цьому процесі відіграє і внутрішнє середовище. Внутрішнє середовище формується із системи управління людськими ресурсами, з якими має працювати менеджмент, реалізуючи функцію бізнес-партнера в стратегічному розвитку підприємства, тому необхідно розвивати талант менеджера, спрямовувати до еліти господарювання.

  • Для ефективного функціонування сфери освіти в сучасних умовах її суб’єкти і об’єкти повинні мати уявлення про організаційну культуру як один із провідних факторів ефективного управління закладами освіти. Саме організаційна культура суттєво впливає на ставлення працівника до роботи і, відповідно, впливає на ефективність роботи закладів і установ освіти. Організаційна культура містить набір неписаних, часто неусвідомлюваних правил, за якими і живе будь-яка організація в системі освіти. Організаційна культура в закладах і установах освіти існує паралельно з формальними нормами повсякденного життя. Освіта є специфічною сферою діяльності, де значна роль відведена мовній комунікації, яка є основним інструментом у механізмах існування організаційної культури. В свою чергу комунікативна компетенція є складовою професійної компетентності працівників сфери освіти.