30 June, 2019

XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В статті дається аналіз теоретико-методологічних засад екології людини як перспективного напряму міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання, в контексті якого аналізуються проблеми людини і природи, людини і суспільства, глобальних проблем людства. Мета наукового дослідження – проаналізувати екологію людини як новий науковий напрямок, для чого проаналізовано умови виникнення екології людини і проблематику, яку вона розлядає; визначено основні проблеми екології людини; розкрито шляхи і напрями підвищення ефективності екології людини у теоретичному і практичному планах.

  • Фенологічні спостереження за рослинами є одним із компонентів комплексного екологічного моніторингу екосистем [2, 3]. Терміни та тривалість проходження фенофаз можуть слугувати одним із індикаторів ступеня антропогенного впливу на будь-який фітоценоз, зокрема на злаково-рослинні угруповання.

  • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТ

      Анна Самохвалова, Наталія Онищенко (Харків, Україна) |    Download article |  Link

    В наш час однією з найбільших екологічних проблем, з якою стикається людина в великому місті, є безумовно акустичне забруднення. Як показують дослідження, за останні 30 років у всіх великих містах шум збільшився на 12 – 15 дБ, а суб'єктивна гучність виросла в 3 ‒ 4 рази. У сучасних міських районах зі значним рухом транспорту рівень шуму наближається до небезпечної межі (80дБ).