30–31 March, 2017

ХXХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • У час переходу України до інформаційного суспільства та швидкого розвитку інформаційних технологій (ІТ) у сучасному суспільстві, необхідністю стає цілеспрямоване формування та розвиток інформаційної культури спеціалістів у всіх галузях і, в першу чергу, в освіти. Ефективне застосування ІТ потрібне не лише у системі підготовки майбутніх вчителів але й у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки усіх працівників освіти.

 • У час переходу України до інформаційного суспільства та швидкого розвитку інформаційних технологій (ІТ) у сучасному суспільстві, необхідністю стає цілеспрямоване формування та розвиток інформаційної культури спеціалістів у всіх галузях і, в першу чергу, в освіти. Ефективне застосування ІТ потрібне не лише у системі підготовки майбутніх вчителів але й у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки усіх працівників освіти.

 • Контроль є важливим фактором в процесі навчання будь-якому навчальному предмету, в тому числі й іноземній мові. Він дає можливість не тільки встановити рівень успішності навчання, але і виявити недоліки в знаннях, уміннях і навичках учнів і тим самим визначити зміни, які потрібно внести в методику роботи.

 • Основне завдання вищих навчальних закладів на сучасному етапі – підготовка не лише творчих висококваліфікованих фахівців, а й особистостей, здатних самостійно орієнтуватися в життєвих проблемах і знаходити шляхи їх подолання. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України. Система освіти має забезпечити формування особистості професіонала-патріота України, підготовленого до життя і праці у ХХІ столітті».

 • В основу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів закладена необхідність соціальної цінності здоров’я, відповідальності майбутнього фахівця за власне здоров’я перед соціумом. Готовність і здатність студентів особисто відповідати як за власне здоров’я, так і за здоров’я інших, слід вважати одним із головних результатів їх професійної підготовки.

 • БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

    Ольга Малкова (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Знущання одних дітей над іншими є однією з глобальних проблем сучасного підростаючого покоління. Це підтверджується недавньою доповіддю Міжнародної гарячої лінії допомоги дітям, в якій сказано, що знущання найчастіше називають причиною звернення; про це ж свідчать і бесіди з дітьми, проведені за підтримки Спеціального представника Генерального секретаря ООН. Дитячим фондом ООН (UNICEF) опитано дітей в Україні з приводу шкільного булінгу– знущань і цькування, яким піддають школяра його ж ровесники. Опитування показало невтішні результати: 89% опитаних дітей підтверджують, щобулінг, як глобальна проблема, в школах є.49% дітей в Україні стикаються з знущаннями, а 36% з них нікому не розповідають про це. Отож, чимала частка дітей піддається знущанням, які негативно впливають на їх здоров'я, емоційний стан і навчання; зі знущаннями пов'язані довгострокові наслідки, що зберігаються після дорослішання.

 • ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

    Лаура Махмутова, Аида Космагулова Сабыр Кариев, Қалия Кариева, (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жалпы білім беру жүйесіне, оның ішінде педагогикалық білім беру жүйесіне де өз әсерін тигізуде. Қазіргі мектепке теориялық білімдерді, кәсіби қабілеттер мен дағдыларды тұтастай пайдалана білетін, педагогикалық ойлау деңгейі жоғары, педагогикалық міндеттерді өз бетінше шығармашылық тұрғыдан шеше алатын мұғалімдер қажет. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «...мұғалімдердің біліктілігін неғұрлым сапалы деңгейге көтеру» мәселесін атап көрсеткен болатын [2].

 • ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

    Людмила Наконечна (Суми, Україна) |    Download article |  Link

  Модернізація системи освіти обумовлює необхідність пошуку нових підходів до організації навчального процесу, один з яких пов'язаний з її інформатизацією. У даний час інформатизація системи освіти вступає на якісно новий рівень, так як вирішується задача ефективного використання електронних освітніх ресурсів для конструювання навчального процесу та організації взаємодії всіх суб’єктів цього процесу.

 • 5 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про пробацію». Згідно вказаного Закону, починаючи з 27 серпня 2015 року в Україні діє національна система пробації. Сьогодні пробація є невід’ємним елементом системи кримінальної юстиції багатьох країн та результатом демократичного розвитку суспільства, який доведений майже двохсотрічною історією розвитку пробації.

 • СОЦІАЛЬНО-ПСОХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТА – ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІХУ

    Т.І. Самойленко, В.О. Тимофеєва (Черкаси, Україна) |    Download article |  Link

  Студентство в Україні складає вагому частку суспільства, яка зайнята специфічною працею - навчанням. Вступаючи до вищого навчального закладу, студенти зустрічаються з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною готовністю до нових умов навчання, з руйнуванням роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних орієнтацій вихованців середньої школи. Перші кроки вчорашнього школяра на тернистій стежці вищої школи вимагають від нього не тільки старання та загальної підготовки, але й значних якісних змін.

 • ОСОБЛИВОСТІ НАРКОТИЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

    Вікторія Скакун (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

  Характеризуючи сучасне високорозвинене суспільство доцільно наголосити на забезпечувану ним політику, яка базується на інтересах усіх без винятку верств населення. Продукуючи гарантії, засоби та заходи, завдяки яким створюються рівні умови для всіх членів суспільства, державна підтримка має на меті забезпечувати гідні умови життєдіяльності кожного громадянина. Проте, реалії сьогодення підказують, що посиленої уваги потребують саме найбільш вразливі верстви населення.

 • Мислення - це процес пізнавальної діяльності, під час якої головний мозок людини виконує складні розумові (мислиннєві) операції, використовуючи поняття, судження, умовиводи, результатом яких є припущення, прогнози, прийняття рішення. Суть мислення полягає у виконанні розумових операцій. Людина мислить для того, щоб пізнавати оточуючий світ, так як без цього неможливо жити, працювати і творити в цьому світі.