30–31 March, 2017

ХXХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

    Павло Бабичев, Дмитро Анненков (Харкiв, Україна) |    Download article |  Link

  Земельні відносини являють собою самостійний вид суспільних відносин і характеризуються істотними особливостями, які зумовлені предметом врегулювання — використанням та охороною земельних ресурсів країни. Відповідно до ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Це конституційне положення закріплено в Земельному кодексі України, прийнятому 25 жовтня 2001 р. та введеному в дію з 1 січня 2002 р. Воно має принципово важливе значення для врегулювання земельних відносин.

 • Актуальність теми. Одним із прав, що гарантовані у статті 50 Конституції України, є право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. [1]. Така інформація ніким не може бути засекречена. Для України, як ні для якої країни світу, існування такої норми в основному Законі є глибко усвідомленим,оскільки, насамперед, пов’язано зі страшною трагедією планетарного масштабу – Чорнобильською катастрофою, подолання наслідків якої визнано конституційним обов’язком держави Україна.

 • ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

    Валентина Бойко (Біла Церква, Україна) |    Download article |  Link

  Завдяки впровадженню нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) полегшується взаємодія між різними типами освітніх установ, а також забезпечується високоефективна підтримка зворотного зв'язку між викладачем та студентами. На сьогодні неможливо уявити навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) без використання ІКТ та сервісів будь-якої пошукової системи (Google, Bing, Яндекс тощо). Більшість сайтів навчальних закладів є не тільки джерелом інформації про заклад, а і точкою доступу до навчального контенту для студентів (Вікі, Moodle, репозиторії та інше).

 • ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

    Дмитрий Дмитренко, Александр Юрченко (Харьков, Украина) |    Download article |  Link

  Проблемы охраны авторских прав являются одними из приоритетных направлений в отношении усовершенствования законодательной базы любой современной страны. Особо обострилась потребность в охране и защите авторских прав с развитием информационных технологий и появлением глобальной сети Интернет. В настоящее время сеть Интернет можно определить, как один из основных элементов системы распространения информации во всем мире. Аспекты охраны и защиты авторских прав рассматриваются на сегодняшний день большинством развитых стран, но в Украине данному направлению уделяется немного внимания, что и обуславливает актуальность выбранной темы.

 • РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА

    В.А. Добровольский, В.М. Бояркин (Харьков, Украина) |    Download article |  Link

  Институт трудового договора - один из важнейших институтов трудового права. Он содержит совокупность норм права, регулирующих понятие трудового договора, порядок его заключения, гарантии при приеме на работу или при переводе на другую работу, порядок прекращения трудового договора, правовые последствия при незаконном увольнении.

 • Система державних і традиційних свят країни є одним з чинників формування національної ідентичності та суспільної консолідації, зокрема довкола історичного минулого і традиційних духовних цінностей народу. Держава надає своїм громадянам святкові неробочі дні, зафіксовані у статті 73 КЗпП України [4]. Проект Трудового кодексу України, прийнятий в першому читанні, залишив систему цих днів без змін [8]. Втім, сучасний перелік святкових неробочих днів склався ще на початку 1990-х років і за змістом є компромісом між державними святами часів незалежності та пам’ятними датами радянської доби.

 • ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

    Олексій Каряка (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Актуальність теми: Право на працю людини й громадянина реалізується в конкретних правовідносинах шляхом укладання трудового договору. Саме в рамках трудового договору вирішується питання про роботу з певної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади. Характер трудових відносин між працівниками та роботодавцями дедалі ускладнюється, змінюються принципи побудови цих відносин, формуються нові механізми взаємної матеріальної відповідальності сторін тощо.

 • Макеєв Олександр Сергійович

    ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТОРГОВИХ МАРОК В УКРАЇНІ |    Download article |  Link

  Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні у світі зареєстровано більш як 30 мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожного року приблизно на 1 мільйон. Не буде перебільшенням сказати, ми живемо у світі торговельних марок, які надають можливість виокремити товари та послуги серед споріднених, слугують показником їх якості, заохочують споживачів придбати такі товари або скористатись послугами. Вдало вибрана торговельна марка стає гарантом успіху тієї чи іншої компанії, стає гарантом успіху нової продукції того ж виробника, дозволяє споживачам відрізняти товари один від одного, вибирати між конкурентними товарами, заохочує виробника до підтримання високої якості продукції.

 • Актуальність теми. Право людини на працю реалізується шляхом укладання трудового договору, у рамках якого вирішується питання про роботу з певної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади. Трудовий договір як центральний інститут трудового права був і залишається предметом дослідження багатьох учених.

 • Головним завданням розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року є визначення шляхів розв’язання проблем подальшого розвитку транспортної галузі, зростання попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та світової транспортних систем. Для сучасного економічного стану України характерним є підвищення ролі транспорту, який забезпечує життєдіяльність населення, функціонування і розвиток економіки держави, збереження її обороноздатності, можливість досягнення зовнішньоекономічних цілей країни.