28 Лютий, 2021

ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Стан освіти в державі визначає її успіх в усіх сферах соціально-економічного, духовного, культурного розвитку суспільства. Тому особливої уваги заслуговують питання стратегічного розвитку освіти з урахуванням вимог сучасності. Визначальна роль в цьому процесі належить саме вищій освіті,оскільки висока освіченість та фахова компетентність,толерантність і здатність відповідати за свої дії –все це обумовлює формування суспільства знань та перехід до науково-інформаційних технологій, які є запорукою подальшого науково-технічного прогресу людства.

 • Соціально-економічні та політичні реформи в Україні прискорили як глибокі кризові процеси: зростання безробіття, професійну убогість, духовне зубожіння, так і необхідність виникнення нового виду професійної діяльності і створення соціальних інститутів, які здійснюють соціальну роботу, спрямовану на допомогу в подоланні проблем в соціумі. В умовах реформування системи державного управління та соціального захисту населення особливої уваги набуває питання організації соціальної роботи з сім'ями, особами, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 • Учебный процесс - это активный, динамичный процесс, где отбирается и хранится опыт преподавателей, которые созидают, творят, привносят своё специфическое, уникальное, индивидуальное в общую педагогическую копилку. Сегодня современные учебники, справочники и словари привносят в своё содержание новшества, перемены, осуществляющиеся в образовательной сфере, в учебно-воспитательном процессе, который отражает и фиксирует эти изменения. Безусловно, различные виды учебной литературы способствуют не только овладению всесторонними знаниями, но и развитию у учащейся молодёжи культуры (поведения, общения, речи и др.), формированию самостоятельной, творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию.

 • Сучасні інформаційно-комунікаційні технології докорінно й поступово змінюють світ навколо нас. Переваги їх упровадження відчуваються практично у кожній сфері діяльності. Швидкоплинність розвитку новітніх засобів виробництва вимагає від фахівців постійного удосконалення і навчання. Тому сучасній людині вже недостатньо мати певну суму знань, а необхідно сформувати ряд життєвих компетентностей, які забезпечать успіх у професійній діяльності та самореалізації у житті.

 • ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING ENGLISH IN A TRANSPORT UNIVERSITY

    Mamura Yuldasheva, Nadira Palvanova (Tashkent, Uzbekistan)  |    Завантажити статтю |  Link

  In our time, the educational activity of students is considered, in a broad sense, as one of the types of cognition, which proceeds on the basis of the reflective-transforming activity of the subject. Scientific knowledge as research is an activity aimed at obtaining fundamentally new knowledge. In line with the competence and activity approaches of the psychological and pedagogical basis of learning is the active cognitive activity of the student himself, leading to the formation of the ability to think creatively, using the knowledge, skills, abilities and competencies acquired in the process of activity [1].

 • Соціальна педагогіка вміщає в себе соціально-педагогічні процеси розбудови, становлення особистості у системі соціальних відносин, «особистість в середовищі», «особистість в соціумі». Джерела соціальної педагогіки формувалися в результаті вивчення великої кількості різноманітних наук, які досліджували розвиток та формування особистості в соціумі...

 • Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття надзвичайно велика кількістю інституцій — від релігійних до світових глобальних організацій. Саме навички з медіакомпетентності унеможливлюють сприйняття медіатекстів поза суспільним і політичним контекстом, і саме громадський попит - запорука функціонування незалежних медіа. Українське суспільство потребує цих навичок особливо тепер, у період громадськополітичної кризи, коли медіаспоживач перебуває ніби у «лійці» інформаційних потоків і навіть у вдумливих, освічених людей зростає схильність передовіряти комусь роль ключових посередників і розпорядників, які відкривають чи закривають інформацію, замість того, щоб самим дізнатися думку інших або навчитися розпізнавати, чи можна довіряти цій інформації.

 • Стратегічним завданням реформування освіти в Україні є підвищення якості підготовки та перепідготовки педагогів, які здатні до ефективної професійної діяльності в умовах розвинутого інформаційного суспільства та володіють умінням швидко адаптуватися до запитів суспільства. Постійне підвищення власної кваліфікації стає невід’ємною частиною професійної діяльності педагогічних працівників.

 • Дистанційне навчання почало активно розвиватися і використовуватися з розвитком комп'ютерної техніки, телекомунікацій, мережі Інтернет. Прискорили цей розвиток пандемія Сovid -19 і карантин, які у 2020 році примусили весь світ змінити спосіб життя і, відповідно, змінилися методи, форми і засоби навчання. Використання засобів ІКТ в освіті дозволило організувати і розвинути новий напрям – дистанційне навчання. Дистанційне навчання дозволяє повною мірою використовувати сучасні засоби передачі освітньої інформації і управління навчальним процесом. Створені на базі сучасних носіїв інформації засоби навчання в комплексі з новими технологічними рішеннями, а також сучасним методичним супроводом, дозволяють самостійно освоїти способи навчальної діяльності, створюють умови для самостійного засвоєння матеріалу студентами в рамках системи дистанційної освіти. У сучасних умовах модернізації системи освіти все більша роль відводиться методам активного пізнання, самоосвіти, дистанційного навчання.