28 Лютий, 2021

ХХХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Актуальність: Позачасова актуальність проблеми соціалізації обумовлена тим, що в процес соціального становлення особистості включені в якості агентів всі члени суспільства, а соціалізуючу функцію виконують всі без винятку інститути. Таким чином, проблема соціалізації не локалізована в якомусь певному інституті чи в якійсь конкретній спільності, але поширюється на весь соціальний простір протягом усього часу його існування.

 • Анотація. У статті представлено дослідження впливу Covid-19 на фізичне виховання в країнах Європи. Також представлені результати опитування Європейської Асоціації Фізичного Виховання щодо якості проведення дистанційного навчання. На прикладі таких країн, як Італія, Німеччина, Франція та Північна Македонія показано вплив Covid-19 на фізичне виховання та впровадження новітніх технологій у дистанційному навчанні.

 • Останнім часом фізична культура та спорт відчуває на собі переорієнтацію думки науковців. Це пов’язано з тим, що нині єдність фізичного та духовного дуже важлива для гармонійного розвитку особистості. Окрім цього, за проведеними соціальними дослідженнями виявилося, що лише 13 відсотків населення України залучено до спорту. Саме тому нині питання розвитку фізичного виховання та спорту є актуальним напрямом діяльності нашої держави, задля підвищення середньої тривалості життя українців.

 • Сучасна людина, часто перебуваючи в складних і динамічних соціальних умовах, втратила природний спосіб життя. Однак, умови праці та життя пред'являють підвищені вимоги до випускників ВНЗ, чий високий професіоналізм і творче довголіття можливі тільки при доброму здоров'ї. Зміщення акцентів з рухової сфери на розумову, психоемоційну призводить до зниження природної рухової активності, що актуалізує розвиток функціональних і адаптаційних можливостей організму засобами рухової діяльності. Навчання у ВНЗ вимагає від студентів значних інтелектуальних і нервово-психічного напруження, що доходять в період екзаменаційних сесій до максимальних. Крім того, ці напруги, накладаючись на соціальні, побутові, екологічні та інші навантажувальні фактори, можуть призводити до різних функціональних і психічних зривів.

 • Водні ресурси України: Причини забруднення та шляхи вирішення проблеми

    Валентина Загалевич, Ольга Гончар (Кам’янець - Подільський, Україна ) |    Завантажити статтю |  Link

  Водні ресурси (в широкому розумінні) – це всі води гідросфери, а саме: води річок, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, водяна пара атмосфери, вода (лід) гірських і полярних льодовиків.

 • У сучасних умовах педагогічна освіта України зорієнтована на підготовку педагогічних кадрів здатних на впровадження європейських освітніх стандартів, зокрема й у галузі «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)», на якісну підготовку майбутнього фахівця, який буде вміло застосовувати свої знання і зможе бути лабільним до змін, що відбуваються на ринку праці. У зв’язку з цим гостро постає проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до адаптації професійної діяльності, яка відбувається протягом усього освітнього процесу у вищому навчальному закладі, і, насамперед якість такої підготовки буде залежати від свідомого та відповідального ставлення до своєї професійної діяльності.

 • Одним з основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні є формування гармонійно розвиненої, морально і фізично здорової особистості, яка з відповідальністю ставиться до свого здоров’я. Останнім часом все більше занепокоєння викликає рівень фізичного стану дітей шкільного віку. На жаль, з кожним роком навчання у школі кількість здорових дітей знижується [3, с. 8]. Це вимагає проведення систематичної фізкультурно-оздоровчої роботи починаючи з початкової школи. Аналіз та узагальнення даних наукових праць дозволив виділити такі напрями розв’язання проблеми підвищення рівня фізичного стану дітей молодшого шкільного віку: розробка нових освітніх та фізкультурно-оздоровчих технологій навчання [5, с. 11], впровадження системи педагогічного контролю компонентів фізичного стану дітей, удосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання [1, с. 78].

 • Постанова проблеми. Питання зміцнення та збереження здоров’я студентів стоїть на першому місці серед завдань, що поставлені перед системою фізичного виховання у ЗВО України. У зв’язку із останніми подіями у світі, різким зростанням захворюваності на Covid-19, вимушеним карантинним режимом та різким переходом на дистанційну форму навчання, фізична активність критично знизилась не тільки у студентської молоді, а й у більшої частини населення планети.

 • НЕТРАДИЦІЙНІ ВИДИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА СПОРТУ У ЗВО УКРАЇНИ

    Ольга Суркова, Ігор Могильний (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У наш час молодь, а особливо здобувачів вищої освіти, усе частіше прагнуть фізичної активності та здорового тіла. Саме тому вони все частіше звертаються до фізичних вправ та більш пильно слідкують за своїм здоров’ям та фізичним станом. У методичних вказівках більшості ЗВО як України, так і світу традиційно залишилися ті види спорту та фізичних вправ, що довели свою користь часом та мають високу популярність у прихильників здорового способу життя. Проте, з огляду на думку багатьох здобувачів вищої освіти,усе частіше цих вправ стає недостатньо для підтримання належного рівня інтересу до фізичної культури у ЗВО, більшість із них уже давно втратили свою привабливість та актуальність і вже давно не цікавлять молодь. Значною мірою саме від змісту програми фізичного виховання буде залежати й ефективність відвідувань занять у навчальних закладах.