30 Листопад, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ

    Аштарі Талхестані Асаль Ехсанівна, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У наш час захист навколишнього середовища висувається на перший план. Наслідки недостатньої уваги до проблеми можуть бути катастрофічними. Мова йде не тільки про благополуччя людства, а про його виживання. Особливо тривожить те, що деградація природного середовища може виявитися незворотною.

 • РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА МУЗИЧНИЙ ТВІР

    Байрачна Карина Олександріна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Наразі в Україні існує ціла низка проблем щодо захисту авторського права та суміжних прав. Серед яких, зокрема, такі, як неефективна та непрозора система збору роялті, використання неліцензійного програмного забезпечення, високий рівень інтернет-піратства тощо.

 • Спiльнa aгрaрнa пoлiтикa(СAП) є результaтoм спiльнoгo бaжaння крaїн Єврoпи ствoрити пoлiтичний, тa екoнoмiчний сoюз. Вoнa мiстить у сoбi елементи регулятoрнoї, цiнoвoї, бюджетнo-пoдaткoвoї, зoвнiшньoтoргoвельнoї, структурнoї пoлiтики. Спiльнa aгрaрнa пoлiтикa – це iнтегрoвaнa системa зaхoдiв , зaвдяки яким зaбезпечується пiдтримкa цiн нa aгрaрну прoдукцiю тa субсидується вирoбництвo сiльськoгoспoдaрських тoвaрiв.

 • ТРУДОВІ ПРАВА ЖІНОК

    Ірина Дроботова, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Праця є основним конституційним законом України. Це проголошено статтею 43 Конституцією України - кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. У даній статті розповідається про трудові права жінок.Ця тема потребує детального вивчення, оскільки багато працюючих жінок часто не знають своїх прав при працевлаштуванні, в період трудових відносин та особливо під час звільнення. Тому звернемося до Кодексу законів про працю України.

 • ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ

    Дар’я Жолобова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Інтернет-технологія дозволяє завантажувати, зберігати та поширювати на необмежене коло осіб різні види інформації, в тому числі і такі об’єкти, які охороняються авторським правом. Проте, така «свобода висловлювання» може завдавати шкоди іншим правам людини, що є неприпустимим. Проблеми порушення авторських прав в Інтернеті є одними з найбільш гострих і актуальних. Сьогодні в Україні все більше і більше уваги приділяється питанням захисту авторських прав, у тому числі в мережі Інтернет. Протягом довгого часу велися різноманітні дискусії, проводилися круглі столи та обговорення стосовно необхідності врегулювання способів захисту авторських прав в мережі Інтернет і встановлення відповідальності для недобросовісних сайтів, що здійснюють поширення об'єктів авторських прав в мережі Інтернет без відповідних дозволів зі сторони правовласників.

 • ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

    Ілона Онишко, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Особисті права і свободи людини — це закріплені правом можливості фізичного існування і духовного розвитку людини. Ними володіють всі проживаючі на території України, незалежно від свого правового стану. Пріоритетним елементом основних прав та свобод людини і громадянина є громадянські права і свободи, які іноді називають ще особистими, оскільки вони є індивідуальними й виникають з часу народження людини, незалежно від її громадянства й не можуть бути ніким скасовані чи припинені.

 • БОРОТЬБА З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ

    Вадим Скорбач (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  В умовах сучасного технологічного та інформаційного розвитку національних економік стрімко набирає обертів економічна злочинність, що характеризується загрозливими розмірами. Вчинення злочинів в сфері економіки становлять реальну небезпеку країни в цілому та окремих громадян, оскільки розвиток економіки забезпечує існування та розвиток суспільства.

 • Вивчення договорів в аграрній сфері почалися в період адміністративного управління економікою, а значить, і аграрним виробництвом. Суттєва роль при цьому відводиться договорам. Договір в умовах ринку є основною правовою формою, визначає нормальні відносини між договірними суб'єктами.

 • Одним із найбільш розповсюджених видів затримання є затримання уповноваженою службовою особою (ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в подальшому КПК) [1]. Кримінальний процесуальний закон надає відповідним службовим особам для вирішення завдань кримінального провадження ефективний правовий засіб – затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Він займає важливе місце у системі заходів забезпечення кримінального провадження. У результаті такого затримання створюються необхідні умови для з’ясування причетності особи до вчинення злочину та вирішення питання про обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забезпечується виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків у зв’язку із обранням запобіжного заходу.

 • КЛАСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

    Анна Шангіна, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Залежно від сфери, в якій виникають ті чи інші аграрні правовідносини, вони можуть бути поділені на дві великі групи: внутрішні (внутрішньо-господарські) і зовнішні (зовнішньо-господарські). Цим відносинам притаманний свій зміст, характер нормативних актів, які їх регулюють, принципи, а також методи їх регулювання.