30 Листопад, 2019

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Забезпечення конкурентних переваг на ринку спонукає вітчизняних підприємств до впровадження інновацій, що є вкрай ризиковим, оскільки вимагає залучення значних обсягів інвестицій. Проте, не усі підприємства готові до таких радикальних змін. Більшість з них не має досвіду щодо їх впровадження та розвитку системи управління.

  • Пошук шляхів розширення міжнародного фінансового співробітництва України набуває особливої актуальності, що пов'язано з необхідністю забезпечення національної економіки необхідною кількістю фінансових ресурсів через недостатність коштів на українському ринку. Україна з метою уникнення дефолту звернулася по допомогу до міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду (МВФ).

  • Розвиток і використання персоналу в кожній сфері діяльності має свої особливості. Ці особливості пов’язані перш за все з характером виробництва, умовами праці персоналу, системою оплати праці та стимулювання, соціальними гарантіями та інше. Так, на підприємствах з виробництва мінеральних вод вона базується як на загальнометодологічних, так і на специфічних підставах діяльності рекреаційних організацій. При цьому одним із важливих напрямів удосконалення є розвиток кадрового менеджменту – головного елемента системи управління діяльністю підприємства та його інформаційне забезпечення. Оскільки чіткого визначення економічного механізму не має, вважаємо, що можемо сформулювати своє бачення економічного механізму щодо розвитку і використання персоналу. Це мотивація і стимулювання; підвищення кваліфікації персоналу; ротація кадрів; впровадження сучасних форм оплати праці; розвиток нематеріального стимулювання; компенсаційний пакет. Реалізовується цей механізм на підприємстві як цілісна система управління кадровим напрямом його діяльності, орієнтованим на вирішення стратегічних завдань, а саме: 1) оперативне та повне задоволення потреб підприємства в трудових ресурсах необхідної спеціалізації і рівня кваліфікації; 2) формування і підтримка комплексу організаційних, економічних та соціально-психологічних умов, які найбільш відповідають ефективному виконанню працівниками покладених на них функцій; 3) забезпечення необхідного рівня взаємозв'язків між управлінням персоналом і іншими напрямами виробничого менеджменту[3, с.56].

  • Відомо, що стимули використовуються урядами країн «для розширення загального припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у певні галузі або регіони, а також для впливу на характер інвестицій, наприклад, коли стоїть завдання залучати інвестиції, що забезпечують доступ до нових технологій».

  • РОЗВИТОК ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

      Сенько Вікторія Вікторівна, (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    В умовах посилення конкуренції на світовому ринку одним із визначальних чинників успішного функціонування суб’єктів господарювання є наявність компетенції керівництва у сфері ділового спілкування. Керівники підприємств, що діють на закордонних ринках, мають володіти не лише глибокими професійними знаннями та вміннями, а й сучасною технікою бізнес-комунікацій. Втім технікою ведення ділової бесіди володіють не всі люди, більш того, не всі керівники. Тоді як менеджери вищої ланки більшість свого робочого часу витрачають на спілкування: проведення нарад, засідань, бесід, дискусій, переговорів, звітів перед керівництвом тощо. Оскільки більшість проблем в керівництві компаніями так чи інакше пов’язані зі спілкуванням, організація бізнес-комунікації є предметом багатьох досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених.

  • Стан харчування населення є однією з найважливіших проблем для кожної країни і України зокрема. Метою уряду держави є забезпечення зміцнення та збереження здоров’я населення, здійснення профілактики захворювань, пов’язаних з порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні. Для вітчизняних виробників продуктів дитячого харчування перепоною у їх розвитку є звуженість традиційних зовнішніх ринків збуту, а також поява жорсткої конкуренції з боку імпортних виробників продуктів дитячого харчування. Продукція останніх на українському ринку представлена широким асортиментом відомих та менш відомих іноземних фірм.