31 Березень, 2018

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • FORSIY LUG’ATLARDA TAORUF TUSHUNCHASINING IFODALANISHI

    Abduvahob Vohidov, Foziljon Shukurov (Самарканд, Узбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

  Har bir xalqning madaniyatida o’zaro muomala qoidalari sifatida qabul qilingan o’ziga xos xushmuomalalik qoliplari mavjud bo’lib, bu qoliplar shaxsning boshqa kishi bilan munosabatga kirishi paytida ishlatiladi. Bunday qoliplarning sifati va miqdori har bir ma’lum madaniyatning qadriyatlariga bog’liq bo’ladi. Xuddi shuning uchun ham ish-harakatlar, jumladan nutqiy ish-harakatlar barcha jamiyatlarda o’sha tarzda e’tirof etilgan universal axloq-odoblar hamda alohida madaniyatlarda shu tarzda e’tirof etilgan nouniversal axloq-odoblarga bo’linadi.

 • Драматургічний набуток української еміграції повоєнного періоду – одна з віх розвитку української літератури, яка, звичайно, є в полі зацікавлення представників сучасного літературознавства. Проте першими її реципієнтами, першими критиками були колеги по перу,такі ж митці-емігранти, які чи не найкраще розуміли специфіку доби.

 • Теорія синтаксичних  концептів, що визначає когнітивну природу безособових зворотів, дозволяє підійти до виявлення співвідношення синтаксичних  концептів різноспоріднених мов, їх національної специфіки та функціонування. Особливості та підбір адекватних значеннєвих конструкцій французьких безособових зворотів з займенником il привертали до себе увагу як зарубіжних так і українських лінгвістів. Особливу увагу мовознавці звертають на вивчення саме синтаксичних структур французької мови як відображення  національної  специфіки концептосфери народу. Займаючись проблемою пошуку мовних відповідників французької та української мов, ми не могли не звернути уваги на конструкції з займенником il та на різноманітність понять, які вони передають.

 • Зaкoнoміpності літеpaтypнoгo пpoцесy кінця ХІХ – пoчaткy ХХ стoліття, oсoбливoсті йoгo евoлюції, poзвиток oкpемих жaнpів, незмінно цікавлять сучасне літературознавство. Літеpaтypнa казка також знаходить у полі зору науковців. Ця літеpaтypнa фopмa пoшиpена і пoпyляpна сеpед pізних прошарків сyспільствa, мaє великий вплив нa кyльтypні зaпити тa ціннісні opієнтaції літеpaтypнoї гpoмaдськoсті. Незвaжaючи нa незмінний інтеpес дo літеpaтypнoї кaзки з бoкy філологічних наук за oстaнні десятиpіччя і пoявy ґpyнтoвних пpaць, пpисвячених істopії poзвиткy літеpaтypнoї кaзки тa її теоретичному aнaлізy, цей жанр ще не повністю осмислений нa нaлежнoмy теоретичномуpівні і в yкpaїнськoмy і в зapyбіжнoмy літеpaтypoзнaвстві.

 • Дослідження гендерного аспекту в лінгвістичних розвідках, що проводиться на матеріалі різних дискурсів та мов займає одне з провідних місць у науці про мову. Питання про сутність чоловіка та жінки, відносини між ними цікавили людство з моменту його виникнення та не перестає бути актуальним і сьогодні. Одним з ключових концептів будь-якої культури є концепт „жінка”. Він є проекцією стереотипних уявлень про жінку як носія соціально обумовлених якостей та ознак, що сформувались на основі ролей, що вона виконує у суспільстві.

 • В настоящее время в связи с изменением концепций информатизации общества терминологическая система русского языка претерпевает существенные изменения. Среди принятых технических терминов, названий программ, команд, устройств, языков программирования, которые регистрируются в соответствующей технической документации, большую долю составляют термины английского происхождения. Поскольку на момент внедрения новых информационных технологий в русском языковом стандарте терминосистема компьютерной сферы не сложилось, и, следовательно, появление иноязычных наименований не вызывало нарушения системных соотношений, русский язык Интернета активно формировался на основе англоязычной заимствованной терминологии. Слово" заимствование" в словаре С.И.Ожегова :заимствовать-взять (брать), перенять, усвоить (усваивать) откуда - нибудь.

 • INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING O’ZARO ALMASHADIGAN SODDA FE’LLARGA XOS LEKSIK VARIANTLILIGI

    Ойзода Умарова, Шахзода Фарходова (Cамарканд, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Frazeologik bikliklarining variantliligi ikki turga bo’linadi: sodda va murakkab. Sodda variantlilik deb frazeologik bikliklar doirasidagi bir turiga aytiladi. Murakkab variantlilik deb frazeologik bikliklar doirasidagi ikki yoki undan ko’proq variantlilik tarkibiga aytiladi. Leksik variantliliklarda fe’llar, otlar, sifatlar, ravishlar va nomustaqil so’zlar almashtirilishi mumkin. Unda so’z turkumlari almashadigan kombitsiyalab tuzilgan variantlar guruhi hamda mustaqil va ko’makchi so’zlar bo’lishi mumkin. Quyida fe’l frazeologik bikliklari leksik variantliligining ingliz tilidagi o’zaro almashadigan fe’llar bilan qiyosiy namunasi keltiriladi.