29–30 Червень, 2015

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Галымжан Жапсарбеков (Казахстан, Тараз)

    Галымжан Жапсарбеков (Казахстан, Тараз) |    Завантажити статтю |  Link

  Перед крупяной промышленностью республики Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья стоят задачи по дальнейшему совершенствованию техники и технологии производства, более полному использованию природных ресурсов перерабатываемого зерна, улучшению качества готовой продукции. Вырабатываемая из зерна риса крупа относится к наиболее распространенным продуктам питания во всем мире, обладающим высокими пищевыми достоинствами [1].

 • На эффективность процесса очистки рисовой крупы от лузги и мучки новым способом в щеточной шелушильной машине с пневмосепарирующей камерой, влияют скорость воздушного потока; угол наклона машины в продольном направлении; толщина поступающего слоя продукта шелушения в пневмосепарирующую камеру [1]. С целью повышения эффективности очистки рисовой крупы от шелухи (лузги) и мучки, отличающихся аэродинамическими свойствами, предложен способ очистки, заключающийся в том, что при прохождении продуктов шелушения через отверстия решетки, установленной над пневмосепарирующей камерой, увеличивается межзерновое пространство, при котором создается условие свободному перемещению шелухи и мучки вместе с воздухом внутри поступающего слоя продукта [2].

 • САПАНЫ БАСҚАРУДА «АЛТЫ СИГМА» ӘДІСІН ҚОЛДАНУ

    Айнур Оңлабекова, Орынбаева Ұлтуған, Айтолқын Отуншиева, Айнур Жетібаева (Тараз, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Сапа жүйесінде нақты статистикалық әдістерді таңдау мен қажеттіліктерін анықтау аналитикалық және ұйымдастырушылық сипаттың едәуір қиын және ұзақ жұмысы болып табылады. Статистикалық әдістерді меңгеру үшін қолжетімді және оңай әдістерден бастап, тек содан соң күрделі әдістерге көшу керек. Қазіргі таңда сапа басқарудың жаңа концепциясы – «Алты сигма» әдісі қарқынды қолданылып келеді. Оның негізін қалаған «Моторола» компаниясы болды: ол 1987 жылы қаңтар айында өнім сапасын жақсартуға мақсатталған өзінің басшылық жаңа принципиалды стратегиялық инициативасын жүзеге асыруға кірісті. Оны 1987-1997 жж. период аралығында іске асыру нәтижесінде компанияның шығынның 13 млрд. долларға төмендетіп және еңбек өнімділігін 204 арттыруға мүмкіндік берді [1,2]. Алты Сигма жүйесін енгізудің дәстүрлі мақсаты 1 суретте келтірілген.

 • ӨНІМ САПАСЫН СТАТИСТИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ӘДІСІ

    Айнур Оңлабекова, Ұлтуған Орынбаева, Айтолқын Отуншиева, Айнур Жетібаева (Тараз, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Статистикалық әдістер сапа туралы тиімді құралдар жиынтығы мен ақпараттарды талдау болып табылады. Бұл әдістерді қолдану көп шығынды қажет етпейді және сапа жүйесіндегі зерттелетін құбылыстардың (объектілердің, процестердің) жағдайы туралы дәл және нақты мәліметтер алуға мүмкіндік береді, сонымен қатар өнімнің өмірлік циклының барлық кезеңдерінде мәселелерді қадағалау мен болжауға және осы негізде қолайлы басқару шешімдерін әзірлеуге мүмкіндік береді. Өнім сапасын басқарудағы статистикалық әдістер астарында математикалық статистика мен ықтималдық теориясын қолдануға негізделген таңдамалы әдістер түсіндіріледі [1].

 • СҮТ ӨНДІРІСІНДЕ БАҚЫЛАУ КАРТАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

    Айнур Оңлабекова, Ұлтуған Орынбаева, Айтолқын Отуншиева, Айнур Жетібаева (Тараз, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Тәжірибеде бақылау карталарын табысты енгізу үшін оның құрастыру техникасы мен жүргізуін менгеруі ғана маңызды емес, сонымен қатар картаны дұрыс «оқу» аса маңызды болып саналады. Осылайша, бақылау карталары тұтынушы талаптарына процестің сәйкессіздігін анықтап алу ғана емес, сондай-ақ оның болашақта пайда болу мүмкіндігін көруге жәрдем береді [1]. Бақылау карталарын құрып болған соң, қарастырылатын технологиялық процестің статистикалық реттеуіне көшуге болады. Ең алдымен негізгі белгілер бойынша процестің жағдайын анықтап алу қажет: бақылау шектерінен шығып тұрған нүктелердің бар болуын; трендтердің немесе сериялардың бар болуын; бақылау шектеріне нүктелердің жақындау немесе периодтылықтың болуын; бақылау шектерін рұқсат етілген шекарамен салыстыру.

 • ТЕРІ ШИКІЗАТЫН ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ ЖЫЛУ ЖӘНЕ МАССА ТАСЫМАЛДАУДЫ ЭКОЛОГИЗАЦИЯЛАУ

    Гүлзат Ораз, Майра Туралина, Нургуль Кадралиева (Тараз, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Құрғату –ең кең таралған, күрделі, маңызды және энергосыйымды процестердің бірі. Барлық өнеркәсіп салалары мен ауыл шаруашылығында он мыңдаған әр түрлі өнімдер құрғатудан өтеді. А. В. Лыковтың құрғату туралы теориясы іргелі жұмыстары құрғату кезіндегі күрделі және өзара байланысқан процестердің түсінігін айтарлықтай дамытты және жылу-масса алмасу процестерін қарқындатудың жаңа әдістерін өңдеуге негіз болды [1-3]. Құрғатуды теория мен тәжірибеде, сонымен бірге дисперция материалдарды термиялық өңдеуді ары қарай дамыту Романкова П.Г., Сажина Б.С., Куцакова В.Е., Баскакова А.П.-ң жұмыстары арналған. [4-7] Қазақстанда капиллярлық-кеуекті терілерді термиялық өңдеу химия өнеркәсібінде, металлургия және тамақ өнеркәсіптерінде кеңінен қолданылады. Органикалық және органикалық емес капилярлық-кеуекті теріні барабанды құрғатуда термиялық өңдеумен А.В., Альпеисов Куатбеков М.К., Балабеков О.С., Алтухов Е.А. шұғылданған. [8-10]

 • ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ МАССОПЕРЕНОС В ТЕЛЕ КОЗЛИНЫ

    Гүлзат Ораз, Майра Туралина, Нургуль Кадралиева (Казахстан, Тараз) |    Завантажити статтю |  Link

  В целях сохранения биологических свойств термолабильных материалов (пищевые продукты, лекарственные препараты и др.) следует проводить их сушку в изотермических условиях . Следует заметить, что в изотермических условиях рассмотренные выше формулы упростятся. При расчете процесса массообмена нет необходимости в определении коэффициентов теплопроводности и температуропроводности материалов. Моделирование массопереноса при изотермических условиях относится к перспективным задачам экологии в технологии кожи и меха.

 • ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА.

    Аманов А.Қ. (преподаватель кафедры Узбекского и иностранных языков, Узбекский государственный институт физический культуры) (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Let us consider the components of intonation. In the pitch component we may consider the distinct variations in the direction of pitch, pitch level and pitch range. According to R. Kingdon the most important nuclear tones in English are: Low Fall, High Fall, Low Rise, High Rise, and Fall-Rise. (see Appendix 1) The meanings of the nuclear tones are difficult to specify in general terms. Roughly speaking the falling tone of any level and range expresses certainty, completeness, and independence. A rising tone on the contrary expresses uncertainty, incompleteness or dependence. A falling-rising tone may combine the falling tone's meaning of assertion, certainty with the rising tone's meaning of dependence, incompleteness.