29–30 Червень, 2015

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сучасна спортивна діяльність характеризується високим рівнем володіння спортсменами спеціальною технічною, тактикою підготовкою, високим рівнем розвитку фізичних і вольових якостей з кожним роком висуває все більш високі вимоги до підготовки спортсменів. Так, при відносно рівних умовах, психічна готовність учасників змагань до напруженої боротьби за досягнення високих результатів набуває значення одного із найважливіших факторів успіху у змаганнях. Останнім часом це стало визнаною реальністю і проблема психологічної підготовки спортсменів, до змагань викликає всезагальний інтерес, як фахівців так і спортсменів.

 • Бола организимини соғлом ва мустахкам бўлиши ҳамда ривожланиши унинг яьни организимининг чиниқтириш билан чамбарчас боғлиқдир. Ҳар бир она ўз фарзандини мунтазам чиниқтирш йўли билан болани кўпгина касалликлардан сақлаб,уларни олдини олиш мумкин. Бироқ, офтоб, ҳаво ва сув барча ёшдаги кишиларга турлича таьсир қилади. Айниқса Ўзбекистоннинг иссиқ иқлим шароитида қуёшнинг радиатсияси нурлари турли фасилларда ҳар хил бўлади. Шунинг учун чиниқтириш бўйича олиб бориладиган ишлар юртимиздаги бу шароитларни хисобга олган ҳолда олиб борилиши лозим.

 • МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИЛИ У БОКСЕРІВ МАСОВИХ РОЗРЯДІВ

    Іван Хомяк, Роман Семенишин, Іван Новокшонов (Львів, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. В боксі головні технічні прийоми удари руками, елементи боротьби, клінч мають силовий характер, тому така фізична якість як сила є однією з домінуючих, і має безпосередній вплив на ефективність тренувального процесу боксерів [1]. Більшість провідних боксерів світу виконують сполучення ударів з великою силою, що суттєво підвищує ефективність ведення бою [3, 5]. Силові здібності, які безпосередньо проявляються у величині робочого рухового зусилля забезпечуються цілісною реакцією організму спортсменів, пов’язаною з мобілізацією фізичних і психічних зусиль. В умовах спортивної діяльності ефект рухів визначається, як величиною максимуму розвиваючого зусилля, так і витраченим на це часом. Тому головним критерієм оцінки силових здібностей спортсменів повинен бути показник потужності робочого зусилля [2].

 • МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

    Наталя Чекмарьова, Сергій Бездєнєжних, Ольга Єрьоміна (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблеми. Здоровий спосіб життя стає все більш актуальною науковою і практичною проблемою. Останнім часом власне здоров'я людей в сучасному світі є вже не суто медичною проблемою, воно набуло соціального, культурного і навіть політичного значення. Одним з основних чинників створення гармонійно розвинутої особистості є відношення до фізичної культури і взагалі до здорового способу життя. На сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги до фізичної підготовки людей, адже саме рівень здоров'я — головний чинник працездатності в процесі життєдіяльності людини [2].

 • РОЛЬ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

    Елена Шатровая, Наталья Чекмарева, Татьяна Зуева, Валентина Зелик (Днепропетровск, Украина) |    Завантажити статтю |  Link

  Постановка проблемы. В современном обществе одним из актуальных вопросов является поддержание здорового образа жизни и высокого уровня физической активности населения посредством приобщения его к физкультуре и спорту. Спорт приобретает все большую популярность, становясь наряду с наукой и искусством полноправным компонентом социальной жизни общества. В настоящее время спорт представляет собой многогранное общественное явление, которое оказывает влияние на культурное и экономическое развитие общества, на весь образ жизни людей.

 • РОЛЬ ПЛАВАНИЕ В ЖИЗНЕ ЧЕЛОВЕКА

    Севара Кузибекова (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Плавание - относительно молодой вид спорта, впервые появившийся в программе крупнейших соревнований – Олимпийских игр лишь в 1896-году. Однако история человечества всегда была тесно связана с умением плавать. Этот навык, необходимый нашим предкам для освоения новых территорий или в борьбе за выживание, развивался по мере роста цивилизации. Пройдя путь от почти мифической способности передвигаться по воде (как это виделось в древности) , в наши дни плавание с присущими ему гармоничным сочетанием силы и духа, стремлением к совершенству привлекает все больше сторонников, желающих заняться полезным видом физической активности. В этой главе мы рассмотрим ключевые события и фигуры, благодаря которым плавание сегодня - именно тот красивый и полезный спорт, каким мы имеем радость его наблюдать и которым с удовольствием занимаемся.

 • КРАСОТА СИНХРОННОЙ ПЛАВАНИИ

    Севара Кузибекова (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  История синхронного плавания берет начало еще в Древней Греции и Древнем Риме. По древним изображениям и письменным источникам удалось установить, что во время праздников, игр и веселья, молодые люди купались, плавали и водили в воде хороводы. Еще долгое время хороводы в воде оставались развлечением, игрой, но в конце девятнадцатого века начался процесс становления такого вида спорта как синхронное плавание. Родиной этого вида спорта стала Англия, где в 1882 году была организована команда пловцов, которые выполняли упражнения в воде. Выступления этой команды имели большие успехи, что привело к возникновению подобных коллективов в других странах, например, во Франции и Италии.

 • ГИМНАСТИКА МЕДИЦИНАНИНГ ШИФОБАХШ ҚИСМИДИР

    Раббимқул Султонов (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Соғлом авлодни шакллантириш ва тарбиялашнинг турли-туман йўл-йўриқлари ва методлари мавжуд. Айниқса, жисмоний тарбиянинг гимнастика тури болалар ва ўсмирларнинг соғлом ўсишлари учун муҳим восита ҳисобланади. Инсоннинг жисмоний баркамоллиги масаласи тарбияшунослик илми шаклланган дастлабки даврлардан бошлаб алоҳида аҳамият касб этган. Масалан, Қадимий Афина тарбиясида (милоддан аввалги VI-VII асрлар) ўсмирларнинг маънавий ва жисмоний тарбияси айнан гимнастика воситасида амалга оширилган. Ўзбекистонда ҳам гимнастика, ҳам спорт тури, ҳам тарбия воситаси сифатида ривожланган соҳа ҳисобланади. Г.Шамрай, С.Диомидов, Э.Саади, О.Отахонов, О. Чусовитиналарнинг номлари жаҳон ареналарида кўп бор жаранглаган.