29–30 Червень, 2015

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Питання енергетичної безпеки є вкрай актуальними для України, зважаючи на її залежність від постачань вуглеводневих енергоресурсів, що відображається у численних міжнародних угодах, що укладаються нашою державою у цій сфері. З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27 червня 2014 р. [1] правові основи співробітництва у питаннях енергетичної безпеки значно розширилися. Сама угода про асоціацію містить в собі дві групи правових норм, що стосуються енергетичних питань – “Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями” (Розділ VI, Глава 11) та “Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну” (Розділ V, Глава 1).

  • Человечество прошло долгий путь к осознанию недопустимости существования института рабства. В настоящее время рабовладение официально запрещено во всех государствах мира. Однако на сегодняшний день рабство продолжает существовать. Более того, оно имеет место в том числе в государствах, считающихся свободными и демократическими. Таким образом, проблема рабства продолжает оставаться актуальной: будучи наследием рабовладельческого строя, рабство и работорговля не исчезли вместе с ним, а сохранились и модифицировались.

  • Знайшовши у минулому історичні корені сучасності, ми в якійсь мірі можемо передбачити майбутнє цих явищ та з'ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значущість. У даній статті представлений вплив загальних та специфічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права на процес становлення різних країн світу, як демократичних держав, вибір доцільної форми правління та політичного режиму, формування правових сімей, адже кожен регіон (сукупність) держав має спільні історичні процеси, що є одним з найголовніших факторів вдосконалення права; розглядаються питання кількісного збільшення обсягу прав людини та якісного їх наповнення новим змістом протягом історії розвитку людства, а також впровадження цього поняття у міжнародному праві та втілення його у життя в повному обсязі більшістю цивілізованих формацій; висвітлюються найважливіші ключові питання таких навчальних дисциплін, як «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Конституційне право зарубіжних країн» тощо.