31 мая, 2018

ІV Международная научно- практическая интернет-конференция

 • БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ИНФОГРАФИКАНЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

    Оналбековна Айгуль, Диана Канатбекова (Қазақстан, Талдықорған) |    Скачать статью |  Link

  Қaзiргi заманда бiлiм бeру жүйeсi оқытудың жaңa пeдaгогикaлық тeхнологияғa нeгiздeлуiн жәнe инновациялық құралдарды кeңiнeн қолдaнуды қaжeт eтeдi. Eлiмiздiң болaшaғы көркeйiп, өркeниeттi eлдeр қaтaрынa қосылуы бүгiнгi ұрпaқ бeйнeсiнeн көрiнeдi. Бiлiм бeру сaлaсындaғы бaсты мiндeт – әлeумeттiк пeдaгогикaлық ұйымдaстыру тұрғысынaн бiлiм мaзмұнынa жaңaлық eнгiзудiң тиiмдi жaңa әдiстeрiн iздeстiру мeн олaрды жүзeгe aсыру[1].

 • Перспективними напрямками розвитку освіти в Україні є модернізація її структури, змісту й організації на засадах компетентнісного підходу, її інформатизація та вдосконалення інформаційного забезпечення освіти [3]. Успіх цього процесу багато в чому залежить від компетентності педагогів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Реалії сьогодення є такими, що використання ІКТ у педагогічній діяльності – важливий показник професійної компетентності та інформаційної культури сучасного педагога, які, у свою чергу, є необхідними чинниками підвищення якості освіти.

 • Глибинна сутність інформатизації суспільства полягає в інтелектуально-гуманістичній трансформації всієї життєдіяльності людини і суспільства на основі все більш повної генерації та використання інформації за допомогою засобів інноваційних інформаційних технологій.

 • Результат процесса обучения во многом зависит не только от характера изучаемого материала, но и от того, какие методы обучения выбирает учитель. Современный учитель, работающий в режиме личностно – ориентированного образования, должен владеть комплексным подходом к изучению личности школьника, учебной ситуации, а значит работать в тесном контакте с психологом и классным руководителем.

 • Для управління освітою в Україні створена система державних органів управління та органів громадського самоврядування.

 • ЗМІШАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

    Тетяна Жиленко, Наталія Мартинова, Кирило Балаценко (Суми, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Пріоритетні зміни у системі освіти призвели до переходу на новий рівень: випускник технічного вузу повинен бути адаптований до застосування технологічних інновацій на виробництві, висококваліфікованим, конкурентоспроможним на світовому ринку праці. Тому сьогодні основною метою університету є формування вміння швидко вчитися і адаптуватися у нових інформаційних умовах, що постійно змінюються. Студент може цілеспрямовано діяти під час вирішення завдання лише у випадку активної навчальної діяльності, результатом якої є набуття знань, умінь і навичок. До того ж креслення поверхонь другого порядку під час вивчення аналітичної геометрії і подальшого застосування перерізів поверхонь під час розв’язання кратних і поверхневих інтегралів у математичному аналізі вимагає від студента активного продуктивного пошуку.

 • В статье рассматриваются возможности использования мобильных приложений «Минский колледж ЖД транспорта», «MoodleMobile», «HP Reveal», «CAD Assistant» в образовательном процессе учреждения профессионально-технического образования.

 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

    Сауле Нуркасымова, Алия Мукашева (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  В своем Послании народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил, что одной из важнейших задач социально-экономической модернизации является «создание эффективной системы обучения и содействие в трудоустройстве». Для этого необходимо широко внедрять «в процесс обучения современные методики и технологии».

 • МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ

    Яна Радченко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

  В Україні менеджмент ще не встиг отримати достатнього розвитку. Причинами цього стає не удосконалення правового поля у недостатньому рівні методів управління персоналу у нашій ментальності. Сутність сучасного менеджменту проявляється в оптимізації точних завдань управління за допомогою раціональному та оптимальному використанню різних ресурсів. Тому однією з актуальних проблем сучасного керівника постає проблема професійного росту або ж провесна кар’єра працівників в навчальному закладі,підвищення рівня знать та вмінь,точніше сказати постійного руху до успіху.

 • У сучасній педагогічній науці існує недостатня кількість діагностичних та навчальних методик, які б дозволили оцінити рівень сформованості комунікативних навичок та побудувати систему їхнього формування у дітей, які виховуються у дитячих будинках. Описані окремі методичні прийоми, спрямовані не стільки на удосконалення комунікативних навичок, скільки на розвиток мовлення у цілому. Проблема розвитку діалогічного мовлення дітей залишається однією з актуальних у теорії та практиці логопедії, оскільки мова, будучи засобом спілкування і знаряддям мислення, виникає і розвивається в процесі спілкування.

 • Арт-терапія (англ. art therapy) – це вид психотерапії та психологічної корекції, що використовує всі чинники мистецтва та творчості. Уперше цей термін використав британський художник Андріан Хіл у 1938 році при роботі з хворими на туберкульоз, термін широко розповсюдився після Другої світової війни [3, c. 8]. Мистецтво й творчість тут постають дієвим основним інструментом для корекції, лікування, реабілітації незалежно від того чи це буде малювання, ліплення, спів, музика або танці тощо. Відповідно терапія – як методичні засоби і прийоми виправлення, удосконалення людського організму. Арт-терапія в багатьох випадках стає для особистості засобом вільного розвитку, вдосконалення, самовираження, самопізнання.

 • При сучасній зміні технологій та стрімкому розвитку суспільсттва Нова українська школа покликана підготовити освічену, творчу особистість здатну подолати виклики, які зустрінуться на життєвому шляху та навчити не тільки сприймати та засвоювати знання, а й правильно їх використовувати. В зв’язку з цим принципово повинна змінитися позиція вчителя. Він перестає бути носієм знання, яке він намагається передати учневі, а повинен організувати самостійну діяльність учнів, в якій кожен оволодів би низкою здатностей до якісних професійних дій, самонавчання, самоуправління, орієнтації, адаптації, передбачуваності, особистісною готовністю до майбутнього.

 • ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

    Ірина Терещук, Вікторія Дорофієнко ( Пирятин, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Відомо, що освітні системи в будь-якій країні повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології, тощо. Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце педагога та учня в системі «учитель – викладач – інформаційна система – учень і студент». Інформаційні навчальні технології – це не просто передаточна ланка між учителем та учнем, вони сприяють особистісно зорієнтованому підходу в навчанні [1, с. 50].

 • Виховання і самовиховання є двома сторонами процесу формування особистості. Самовиховання - свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних.

 • Одно из ведущих мест в современных педагогических исследованиях занимает формирование познавательного интереса учащихся в процессе обучения химии. От заинтересованности учащихся в изучении предмета зависит степень эффективности учебного процесса, так как интерес является одним важных моментов познавательной деятельности школьника и основным средством ее оптимизации [1]. Одно из ведущих мест в данном процессе занимает внеклассная работа.

 • Освіта 21 століття має випереджальний характер, націлена у майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій учнів, формування в них нових способів мислення та діяльності.

 • В настоящее время химия занимает важное место в жизни человека. Но с увеличением объема информации и постоянному обновлению учебников, привило к тому, что ученики теряют интерес к изучению химии в школе и вне нее. Впоследствии это приводит к нежеланию учиться и развиваться, к низким знаниям, умениям и навыкам. У учащихся также появляются трудности в понимании и усвоении специальных дисциплин, связанных с химией [1. с.232].