31 мая, 2018

ІV Международная научно- практическая интернет-конференция

 • ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНІВ НЕДІЙСНИМИ

    Владислав Бо́гдан (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Проблеми правочинів є досить актуальними у системі цивільно-правових відносин, пов’язаних з їх здійсненням. Ця актуальність знаходить свій вияв у тому, що на практиці важко визначити істинну волю осіб при вчиненні правочину, оскільки воля людини є її внутрішнім переконанням. Видається клопіткою працею виявити суттєві дефекти, вади волі. Якщо недотримання форми правочину можна виявити, виходячи з природи правочину, то ваду волі важко виявити, не з’ясовуючи мотиви й мету його укладення.

 • МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

    Аліна Васильєва, Олена Остапенко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Проблема підвищення ефективності правової охорони лісів України набула особливого загострення під час переходу до ринкових відносин і перетворення лісового господарства в одну з провідних галузей вітчизняного підприємництва. Недосконалість чинного лісового законодавства, його невідповідність сучасним економічним і соціальним умовам на фоні загальної економічної кризи і послаблення регулюючої ролі держави спричинили ситуацію, коли для задоволення економічних, споживацьких інтересів порушуються екологічні вимоги. Екологічні наслідки надмірної експлуатації лісів вже не здаються віддаленою й туманною перспективою, вони стали реальною загрозою національній безпеці України і знайшли свій прояв у порушенні екологічного балансу лісових біогеоценозів у різних частинах країни.

 • Екологічний стан довкілля міста Харкова порушується внаслідок його забруднення. Це негативно позначається на соціальній і виробничій сферах. Головною причиною негативних екологічних ситуацій є пріоритет матеріальних та економічних цілей над соціальними та екологічними.

 • СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

    Ірина Давіденко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  У процесі господарювання між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами можуть виникати суперечності стосовно їх прав та обов’язків у господарських відносинах. Суперечності, які виникають між суб’єктами господарювання, називають господарськими спорами.Саме ці спори і є предметом розгляду та вирішення господарських судів.

 • Нeстaбільнa пoлiтичнa ситуaцiя в Укрaїнi, яка склалася останніми роками, екoнoмiчна криза, що викликає змeншeння попиту, a тaкoж нeeфeктивнa oргaнiзaцiя дiяльнoстi підприємств сприяє зрoстaнню ризику втрати суб’єктами гoспoдaрювaння фiнaнсoвoї спрoмoжнoстi тa мoжливoстi бaнкрутствa, i, як нaслiдoк, їх лiквiдaцiї. Бaнкрутствo, з oднoгo боку, є зaсoбoм вирiшeння прoблeми нeплaтоспрoмoжнoстi підприємств, a з iншoгo – зaгрoзoю для розвитку eкoнoмiки країни, oскiльки численні випадки банкрутства зумовлюють дeстaбiлiзaцiю eкoнoмiчнoї системи, підвищують ризик виведення з ринку життєздатних суб’єктів гoспoдaрювaння та сприяють зрoстaнню кiлькoстi навмисних i фіктивних банкрутств.Для успiшнoгo гoспoдaрювaння на ринкових зaсaдaх вaжливoю є мoжливiсть oцiнки ймoвiрнoстi бaнкрутствa суб’єктів пiдприємницькoї дiяльнoстi.

 • ЩОДО УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ

    Яна Кафтуненкова, Світлана Селезень (Харків, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  Актуальність теми. В умовах дії жорстких законів ринку успіх і благополуччя підприємств різних форм власності вирішальною мірою залежать від компетентності, кваліфікації і підприємливості кадрового персоналу. Як показує світовий досвід, ця проблема може бути успішно вирішена шляхом створення повноцінного ринку праці, що в юридичному розумінні означає пряме визнання права продажу кожною людиною своєї робочої сили за власним розсудом.

 • ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

    Олена Перунова, Ганна Клімова (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Права на землю – це визначені законом можливості поведінки фізичних та юридичних осіб, при здійсненні яких виникають, змінюються або припиняються відносини з приводу використання земельної ділянки.

 • До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 Земельного кодексу України).

 • Визначення земель лісогосподарського призначення (ст. 55 Земельного кодексу України). До земель лісогосподарського призначення належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.]

 • ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

    Анна Шептовицька (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Договори дарування укладаються як щодо незначних за вартістю предметів, так і щодо таких об’єктів цивільних прав, як земельні ділянки, житлові приміщення, автомобілі та ін. Відсутність у цивілістичній науці спеціальних досліджень договору дарування та практична значимість його у повсякденних відносинах у суспільстві зумовлюють теоретичну та практичну важливість аналізу правового регулювання договору дарування за сучасним цивільним законодавством України.