31 мая, 2018

ІV Международная научно- практическая интернет-конференция

  • Головним фактором розвитку професійної деформації підприємця є сама професійна діяльність. Професійна деформація порушує цілісність особистості професіонала, знижує її адаптивність, стійкість, негативно позначається на продуктивності діяльності і особливо знижує його професійну надійність. Е.Ф. Зеер виділяє три групи факторів професійної деформації: об'єктивні чинники - професійне середовище, соціально-економічна ситуація в суспільстві (безліч бюрократичних і корупційних бар'єрів на шляху до успіху); суб'єктивні чинники - індивідуально-психологічні особливості особистості, що зумовлюють більш швидке формування стереотипів (тривожність, занижена самооцінка (у цьому випадку формування стереотипів носить захисний характер), ригідність мислення, акцентуації характеру); об'єктивно-суб'єктивні чинники - породжувані системою і організацією виробничого процесу (у бізнесі можна віднести авторитарну систему управління, що призводить до зниження чутливості керівника до зворотного зв'язку і його нездатності швидко реагувати на необхідність змін).

  • Досліження людського мозку та його властивостей завжди цікавило представників різних галузей знань: медицини, соціології, психології, психіатрії. Останнім часом мозок людини дедалі частіше ототожнюють з м’язом. Засновником такої тенденції є соціальний психолог доктор наук Рой Баумайстер, який зробив справжню революцію в уявленні про мозок і його можливості. Він виявив причини таких банальних проблем, як відчуття виснаження, після ретельного озайомлення зі складним завданням, а також так звані «нічні зриви» людей, що дотримуються дієти. Іншими словами, учений намагався зрозуміти, як і чому наші воля й розум раптом стрімко слабшають, увага людини втрачається або зосереджується на чомусь неважливому, другорядному, замість того, щоб концентруватися на головному. Помічено, що тенденція до так званого «психологічного відволікання» є однією з основних характеристик сучасного суспільства. Тому для майбутнього медика як для фахівця, від уваги якого залежить здоров’я й навіть життя пацієнтів, важливо розуміти особливості мозкової діяльності людини.

  • Швидкий розвиток технологій у сучасному світі вимагає вміння активно адаптуватись до змін. Дане питання загострило проблему подання навчального матеріалу. Система класичного викладення наук застаріла та є неефективною у мінливому інформаційно-технологічному сьогоденні. Вітчизняні методи навчання відходять на другий план, натомість увага концентрується на розробці нових психологічно-педагогічних способів викладання. Проблема володіння іноземними мовами є особливо актуальною у наш час. Оскільки більша частина світу спілкується саме іноземною для нас мовою – англійською, вільне володіння нею дає першочерговий доступ до найновіших даних та різного роду інформації.

  • АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОУЧИНГ ВАГІТНИХ ЖІНОК

      Юлія Ребізант, Христина Хворост (Луцьк,Україна) |    Скачать статью |  Link

    За всю історію людства материнство являється однією з головних ролей жінки в її житті і в той же час одна з найскладніших. В цей період жінка особливо вразлива і потребує неабиякої підтримки і допомоги. У майбутньої мами можуть виникати страх перед пологами,страх за себе і за майбутню дитину все це викликає тривогу, а інколи навіть і депресію у вагітних. Оскільки вагітна жінка і дитина нерозривно пов’язані, так і здоров’я дитини повністю залежить від майбутньої мами. Використання арт- коучингових технік допомагає боротися із своїми страхами,краще розуміти себе і свою майбутню дитину,розкривати у собі нові можливості та налаштовуватись на щасливе очікування дитини та успішно досягати поставлених цілей у сфері материнства та самореалізації.

  • У сучасних наукових дослідженнях розглядаються різні аспекти проблеми формування впевненості в собі, а саме: психологічні механізми формування цього процесу [9] ; специфіка виникнення і розвитку впевненості в умовах різних видів діяльності: суспільної, навчальної; досліджується також вплив впевненості на досягнення успіху в діяльності [3;4]; впевненість вивчається як соціально-психологічна характеристика особистості, її психічний стан [1]. Проблема формування впевненості розглядається у взаємозв’язку з супутніми їй питаннями: розвитком і формуванням адекватної самооцінки; рівнем домагань; становленням самоповаги та любові до себе як складових упевненості в собі в цілому. Мета полягає у теоретичному обґрунтуванні ефективності методів фототерапії в розвитку впевненості жінки.

  • У сучасній Україні сьогодні гостро стоїть питання вдосконалення навчального процесу та підвищення ефективності засвоєння матеріалу. Методи викладання не відповідають індивідуальним особливостям сучасних дітей. Шкільна програма складається з все більшого і більшого обсягу інформації, а кількість годин залишається незмінною. Школярам доводиться опрацьовувати та засвоювати великий обсяг матеріалу з різних галузей в дуже короткий проміжок часу. Для продуктивнішого викладання потрібно впроваджувати нові методи подання матеріалу, для максимального спрощення процесу запам'ятовування. У статті представлено один з варіантів підвищення ефективності навчання, завдяки впровадженню арт-терапевтичних технік. Саме при використанні казкотерапії, музикотерапії, лялькотерапії та інших методів, у людини значно покращується стійкість уваги, швидкість запам’ятовування, розвивається уява, мовлення та загальний інтелект.