30–31 декабря, 2014

IX Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Информационные технологии открывают перед людьми новые горизонты – не только в работе, но и в обучении. С распространением интернета организация образования претерпела существенные изменения. Эта система осуществляет информационное сопровождение и контроль обучения каждого студента с момента поступления до выдачи диплома, электронную идентификацию студентов при проведении аттестации и академическое администрирование.

 • RFID ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ AҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН БОЛАШАҒЫ

    Айдана Шамуратова, Манат Иманқұл (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  RFID (Radio Frequency IDentification) – радиожиіліктік идентификация (ұқсастыру). RFID жүйелер әртүрлі функционалды, қуатты және күрделікті сымсыз құрылғылардың кең ауқымды спектрлерінен тұрады. Сондықтан оларды санкцияланбаған қолжетімділіктен қорғауда қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша автоматтандырудың күрделі жүйелері тобына жатқызуға болады. RFID жүйесінің айналымындағы деректерді қорғау және ақпаратты сақтау – іскерлік тәжірибе және технологияның қажеттілігі үшін өте маңызды ескерілетін сұрақтардың бірі болып табылады. Ақпаратты қорғау – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Сонымен қатар, ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, өзгертудің, контенттіне тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені.

 • бАҒДАРЛАМАЛЫҚ ПАКЕТТІ ПАЙДАЛАНЫП, кУБТЫҢ ТОЛЫҚ КЕДЕРГІСІН АНЫҚТАУ

    Адильбек Асигатов, Назира Нуролла (Атырау, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Біздің бұл программада 8-сыныптағы электр тарауынан, атап айтқанда «Өткізгіштерді қосу» және «Кирхгофтың ережелері» тақырыптары бойынша типтік есептерді осы әдіспен шығару жолдары қарастырылған. Мектепте Кирхгофтың заңы оқылмайды, сағат аз бөлінген, тек өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу тақырыптары оқытылады. Ал талапкерлердің ЖОО түсуге арналған 2013 жылғы тест жинағын осы біз қозғаған мәселеге қарастырылған. Кедергісі R болатын сымнан құралған куб берілген. Куб тізбекке 1-суреттегідей қосылғанда, толық кедергісі неге тең болады. Осы сияқты есептерді тәуір оқитын оқушылардың өздері шығара алмай қалады, себебі оқыту кезеңінде оқушылар пән ішіндегі және пән аралық қатынастарға көңіл аз бөлінеді.

 • АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

    Дәметкен Байғожанова, Әсия Самбетова, Набира Ермекова (Астана, Талдықорған, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Бүгінгі өркениетті заманда, шексіз ақпараттармен қаруланған әрбір мемлекет өзінің ақпараттарға соншалықты тәуелді болуын мойындамасқа шарасы жоқ. Өйткені, бір күн түгілі, бір минут жаңа ақпаратсыз қалудың соншалықты қауіпті екендігін сезінуде. Сол себепті, әрбір маңызды ақпаратты алу қаншалықты қымбат болса, оны сақтау, өңдеу, қорғау мен қауіпсіздендіру соншалықты қиындай және күрделене түсуде.

 • KVISOFT FLIPBOOK MAKER PRO БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ НЕГІЗДЕРІ

    Айгуль Елепбергенова (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Қазіргі таңда оқу процесінде пәндерді оқытуда үйрету және тестілеу бағдарламалары кеңінен қолданылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартында электронды басылым - программалық басқару құралдары мен құжаттамалары бар және кез келген электрондық ақпарат тасымалдаушысында орналасқан немесе компьютерлік желілерде жарық көрген сандық, мәтіндік, графикалық, аудио, видео және басқа ақпараттар жиынтығы деген анықтама берілген. Ал электрондық оқулық дегеніміз - құрамында оқу курсының немесе оның бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түріне мемлекеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы.

 • Windows операциялық жүйесін командалық қатар көмегімен жүйелік администрациялау

    Ж.Е. Зулпыхар, Н.Т. Шындалиев, К.У. Нигметов (Астана, Казахстан)  |    Скачать статью |  Link

  Компьютерді жүйелік администрациялау операциялық жүйені басқару және диагностика жасаудан тұрады. Командалық қатарды қолдана отырып көптеген тапсырмаларды автоматтандыруға және соның нәтижесінде қолмен жасалынатын жұмыстарды азайтуға болады. Біз бұл мақалада Windows операциялық жүйесін командалық қатарлар көмегімен администрациялауда қолданылатын кейбір маңызды командаларды қарастырамыз.

 • Ақпараттық жүйеде ақпараттар қауіпсіздігін жабдықтау позициясындағы жүйе бір-біріне өзара әсер ететін біріңғай түрдегі үш түрлі компонентті қарастырады: ақпарат; техникалық және программалық құрал; қызмет көрсетуші персонал және пайдаланушылар.

 • Все частіше для контролю режимів роботи виробничої системи використовуються мікро-ЕОМ. Об'єднання ряду функцій контролю в ЕОМ дозволяє спростити експлуатацію, підвищити гнучкість системи, забезпечити ефективність перевірок, поліпшити фіксацію несправностей, а у ряді випадків підвищити швидкодію автоматики. Нові комплекси забезпечують адаптацію до нових умов і розширення комплексу завдань.

 • СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНДЕГІ VPN

    Назия Қалыбекова, Манат Иманқұл (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Сымсыз құрылғылардың бағаларының тұрақты түсуі, олардың көп өрістегендігі, қолдану қарапайымдылығы олардағы ақпаратты байсалды лағу арнасына апарады. VPN (Virtual Private Network, виртуальдық жекеменшік желі) – қазіргі таңда барлық шифрлеу технологияларының ішіндегі ең үнемдісі және тиімдісі. VPN қорғалған байланысты құруға мүмкіндік береді. Таратылатын ақпараттың қорғанышы инкапсуляцияланған пакеттің шифрленуі арқылы қамтылады. Сымсыз желі арқылы туннельдеудің қолданылуы қауіпсіздік проблемасын шешеді. VPN – өзге желінің үстінен құрылатын логикалық желі. Ол байланыстың физикалық арналарымен ұйымдастырылмаған және деректерді тарату үшін қолданыстағы желілерді пайдалынады.

 • Современный этап развития информационных технологий позволяет развивать исследование в различных сферах деятельности человека. В этом плане совершенствование и развитие баз знаний приобретает также, как и развитие других систем, насущную актуальность.

 • Мультимедиялық электронды басылымдарға қойылатын дидактикалық ТАЛАПТАР

    А.А. Нургазинова, М.Ж. Сеитбаев, (Талдықорған,Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Мультимедиялық электронды оқу құралдарына қойылатын мемлекеттік стандартқа сәйкес осындай басылымдар төмендегідей талаптарға жауап беруі керек.