30 April, 2019

XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Для визнання фізичних осіб суб'єктами цивільного права необхідна наявність цивільної правосуб'єктності, тобто їхньої правоздатності та дієздатності.

 • Український конституціоналізм має тривалу історію та традицію. На українських теренах відбувалися власні політичні процеси. Йдеться про козацтво як спосіб військово-політичної самоорганізації української спільноти. Норми звичаєвого права, якими керувалися козаки при виборах своєї старшини, з гетьманом включно, були кодифіковані в уславленій Конституції Пилипа Орлика. Але ще задовго до неї були здійснені спроби унормування життя Гетьманщини на рівні конституційних норм: хіба не були такими нормами «березневі статті» Богдана Хмельницького, внаслідок яких московський цар в межах України змушений був діяти не як самодержець, а як конституційний монарх?

 • КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

    О.М. Перунова, Н.В.Істоміна (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Загальна організація кримінальної юстиції в рамках римської юридичної культури визначалася двома обставинами, що представляють як підсумок історичного розвитку римського права, так і початкові особливості ставлення римського правопорядку до предмету кримінального переслідування. Кримінальному переслідуванню (тобто правовому осуду з передбачуваним подальшим кримінальним же покаранням ) підлягали тільки правопорушення, які розглядалися як тих, хто вагається порядок «публічних справ». Значний ряд безумовно небезпечних за своїми наслідками правопорушень (які сучасне право однозначно відносить до числа кримінальних злочинів - крадіжка особистого майна, образи словом або дією особистості, заподіяння тілесних ушкоджень тощо) розглядався в римській юстиції як питання приватного права і тому підлягають розгляду не в порядку кримінального, а чисто цивільного судочинства, утворюючи спеціальну сферу деліктного права (див. VII.3). В результаті склалося так, що власне факт кримінального судового розгляду і тим більше його правова форма визначалися сукупністю обставин: і правовим змістом передбачуваного справи, і якістю суб'єкта злочину, і наявністю особливої ​​підсудності, і передбачуваним можливим покаранням, і іншими умовами. Єдиної і загальнообов’язкової форми кримінального судочинства римська юстиція не виробила і не припускала.

 • ДОКУМЕНТУВАННЯ

    О.М. Перунова, К.В. Капустіна (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Теоретичне дослідження будь-якого соціального явища, в тому числі і інформаційного документа, можна проводити в різних аспектах. Виділити поняття документ можна тільки на основі загальнотеоретичних положень, розроблених у філософії, інформатиці, документалістиці. Всі функції документа прийнято ділити на загальні і спеціальні. Виконання загальних функцій характерно для всіх без винятку документів, в той час як спеціальних – лише для обмеженої групи документів.

 • ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ

    О.М. Перунова, Л.В. Кепещук (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Договори є основною правовою формою, за якою здійснювався величезний товарний і господарський обіг Стародавнього Риму. Римське договірне право класичного і після класичного періодів — результат тривалого розвитку, вдумливого аналізу і відбору практики преторів. Багато його положень були рециповані більш пізніми правовими системами і збереглися в сучасному праві.

 • На даний час питання впровадження демократичних принципів в Україні, її форм та методів реалізації демократичного політичного режиму є провідним, адже українська влада, опираючись на правові засади, реформує систему судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, відроджує правову культуру населення та бореться з проявами правового нігілізму в складних економічних умовах та нестабільній політичній ситуації. Тому, молодому поколінню, а особливо студентам – правникам, на яких покладається обов’язок розбудови сучасної, правової, демократичної держави європейського рівня, необхідно знати проблеми, що виникають в процесі державотворення, з метою ефективного їх вирішення, тому, обрану тему вважаю актуальною на теперішній час.

 • АРМІЯ, ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

    О.М. Перунова, Я.С.Лисаченко (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Історію Римської імперії як правило починають висвітлювати з битви при Акції, коли Октавіан залишався єдиним правителем об`єднаної римської держави. Рим перетворився на столицю світової держави з населенням в 700-800 тис. чоловік. До його складу входили різноманітні верстви населення: від Август Октавіан, як колишній солдатський вождь, що задовольнив потреби своїх воїнів, які забезпечили йому владу, тепер не міг допустити, щоб армія диктувала йому свої умови, а ще гірше, висувала своїх претендентів на владу. Він увів найсуворішу дисципліну в армії, яка мала перетворитися на потужну силу захисту інтересів імператора.

 • РИМСЬКЕ ПРАВО. ЙОГО СИСТЕМА

    О.М. Перунова, Б.П. Макарчук (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Вивчаючи цю тему , можемо сказати, що Римське право - це не тільки власне право найбільшого держави античного світу. У Римі була створена абстрактна правова форма, яка успішно регулювала будь приватновласницькі відносини. Цим пояснюється той факт, що римське право пережило римську державність і набуло нове життя в рецепції.

 • КАРНЕ ПРАВО У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

    Перунова О.М., Мешалкіна Т.С. (м. Харків, Україна) |    Download article |  Link

  В Древнім Римі всяке порушення охоплювалося поняттям dеlictum (правопорушення) незалежно від того, які блага при цьому порушувалися, чиї інтереси воно зачіпало i в якому порядку переслідувалося. Загострення класових та суспільних протиріч, падіння традицiйної моральностi наприкiнцi доби республiки змушують державу вжити низку заходiв для жорсткiшого захисту публiчних i приватних iнтересiв. Певна рiч, це вимагає створення бiльш чiткої системи норм, що регулюютьданi вiдносини та забезпечують виконання охоронної функцiї. Поступово конституюються iнститути, якi пiзнiше дiстали назву карно-правових.

 • Сучасний стан державотворення та реформування політичної системи висуває певні вимоги критичного осмислення значення окремих подій і правових пам’яток, як от 100 річчя Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що є основою історичної та правової зґрупованості української нації.

 • ОСОБИСТІ МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ

    Перунова О.М., Трігуб О.А. (м. Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Вивчаючи цю тему ми з'ясували , що при шлюбі cum manu mariti дружина надходила під владу чоловіка на однакових підставах з його дітьми; вона була filiae loco (у становищі дочки). Спочатку влада чоловіка була необмеженою, але в міру розвитку господарського життя і на її основі загального культурного розвитку владу чоловіка була введена у відомі рамки, наприклад, відпало право убити дружину, продати в кабалу і т.д. Але принцип верховенства чоловіка і підпорядкування дружини проводився послідовно протягом усього того часу, поки існувала практика шлюбів cum manu.

 • ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

    О.М. Перунова, Ю.Л. Холодова (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Зобов'язання в Римі позначалися терміном obligatio. За визначенням римського права пізніших часів і за нашими теперішніми уявленнями зобов’язання це такі юридичні відносини між двома особами, коли одна особа - боржник -зобов'язана вчинити або утриматися від вчинення певної дії, а інша - кредитор - має право вимагати від першої виконання покладеного на неї обов'язку, що випливає з договору або з інших підстав на свою користь.