31 January, 2017

ХXХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Виклики цивілізації, зокрема, згадувані у доповідях Римського Клубу і ЮНЕСКО, ставлять особливі завдання перед усіма системами освіти. Вони вказують на шанси небувалого розвитку особистості та різних соціальних груп, застосування нових інформаційних технологій в освіті, можливість радикального збільшення ефективності навчання. Одночасно сучасна цивілізація спричинює багато екзистенційних, демографічних, екологічних та моральних загроз. Уникнення цих небезпек і якнайкраще використання нових шансів є важливими завданнями для освітніх систем багатьох країн.

 • Актуальність теми. Освіта є одним із основних засобів утвердження досконалої та гармонійної форми розвитку людства. Сучасна освіта як інституція суспільства відображає його стан, який характеризується кардинальними змінами, що актуалізують увагу до проблеми якості освіти. Європейському рівню вищої освіти, перш за все, повинна відповідати якість педагогічних кадрів, під якою розуміємо наявність відповідного соціального статусу, високого рівня фахової підготовки, педагогічної компетентності; здатність до інноваційної педагогічної діяльності, самовизначення і самореалізації як педагога й особистості; а також якість «забезпечення безперервної підготовки викладачів, необхідної для того, щоб вони могли справитись зі свою роллю в суспільстві, яке переживає глибокі перетворення» [6, с. 218].

 • ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢАШЫЛ ӘДІСТЕРІ

    Сабыр Кариев, Қалия Кариева, Жансая Жұмабекқызы, Айжан Ғазезова (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Қоғамның алға жылжуына қарай информатика пәнін оқытудың жаңашыл әдістеріне сұраныс артып, инновациялық әдіс-тәсілдер пайдаланылуда. Әлемнің алдыңғы қатарлы елдері ғылыми тұрғыдан дәлелденген жаңашыл әдістерді қолдану үстінде. Бұл тәжірибе біздің елде тек біртіндеп қана енгізіліп жатыр. Педагогикалық тұрғыдан информатика бойынша сапалы білім бергіміз келсе, еліміздің мұғалімдері әлемдік білім беру үрдісіндегі жаңашылдықтар мен ашылуларды бақылап, хабардар болып отыруы тиіс.

 • БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАН БІЛІКТІЛІГІН КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

    Сабыр Кариев, Қалия Кариева, Айжан Ғазезова, Жансая Жұмабекқызы, (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Қазіргі таңдағы маман даярлау қоғам сұранысын қанағаттандырмай отыр десек те болады. Әсіресе, жоғары оқу орны түлектерінің кәсіби танымдық ізденісі төменгі деңгейді көрсетуде. Демек, қоғам дамуына байланысты туындап отырған талаптар мен маман даярлау үрдісі арасында қарама-қайшылықтар кездеседі. Бұл мәселені шешу жоғары оқу орнында оқыту үрдісінде инновациялық технологияларды тиімді пайдалана отырып, студенттерге кәсіби білім беруде танымдық іс-әрекеттерін жоспарлай отырып, оны шешудің жолдарын табу арқылы белгілі бір нәтижеге жетуде біліктері мен дағдыларының қалыптасуына тікелей байланысты екендігі анықталады.

 • ЗЕЙІНДІ ДАМЫТУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ

    Н.А. Каттабекова (Қазығұрт, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Қазақстан Республикасы « Білім туралы» Заңының 8 - бабында « Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі - оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық комуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айтқандай: « Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанда дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Ендеше өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыздың жан –жақты, терең білімді болып шығуы үшін әр мұғалімге артылар жүк аз еместігі айқын байқалынады. Білімді болудың басты шарты – ол оқушының оқу іс – әрекетінде аса зейінді болуы десек болады. [1, 6-б].

 • В умовах швидкого „старіння” знань і динамічних змін можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій актуалізується проблема створення відповідних до цих змін методів та технологій, що забезпечать формування компетентностей майбутніх фахівців готельного господарства, які відповідатимуть вимогам ринку праці, роботодавців і стандартів вищої освіти України та враховуватимуть сучасні тенденції розвитку вітчизняного готельного господарства в умовах побудови інформаційного середовища.

 • Информатика облысындағы Мемлекеттік білім беру стандарт жобасында көрсетілген, оқушылардың ойлау өрісінін дамыту ғылыми әлемдік көзқарастарын жүйелеу және оқушыларды білім беру саласындағы қандай да бір білімге практикалық жүзде дайындау болып табылады. Бірақ, баспапқы оқыту курсындаға «Бағдарламалаушылық» аспект көбінесе оқушының ойлау қабілетіне байланысты. Объектіге-бағытталған бағдарламалау (менің зерттеу жұмысының мақсаты мен оқыту әдістері болып табылады) адамның ойлау процесіне арналған бағдарламалаудың негізі болып табылады.

 • Для іноземних студентів є надзвичайно актуальним уміння слухати, читати текст, розуміти його. Необхідність розвитку аудіативних умінь іноземних студентів пов’язана з соціальними потребами, адже іноземці мають різні рівні підготовки до сприймання усного мовлення, а відтак потребують навчання і розвитку цих умінь. Навчити іноземних студентів розуміти мовлення – одне з найважливіших завдань навчання. Це формує їх особистість, здатну пізнавати й спілкуватися, тому що з прискоренням науково-технічного прогресу, переходом до інформаційного суспільства, в якому сприйняття й розуміння усного мовлення є одним із засобів отримання інформації при прослуховуванні новин, перегляді освітніх та розважальних телепередач української мовою, художніх та документальних фільмів, а також під час конференцій, круглих столів, що є надзвичайно важливим у час, коли володіння необхідною інформацією стає важливим інструментом у будь-якій сфері людської діяльності.

 • Проблема професійного самовизначення є однією з найважливіших у житті особистості, оскільки виступає засобом задовольнити певних потреб, починаючи від побудови відносин у суспільстві, завершуючи можливістю активізації самореалізації. Якщо порівняти вибір майбутньої спеціальності на початку 90-х і сьогодення, то слід зазначити, що у першому випадку, це відзначалося переважно географічним аспектом (велику роль відігравали культурні та історичні традиції, а також суспільні потреби тієї чи іншої громади), то у другому вибір професії залежить від кількох факторів.

 • Розглянемо одну з ситуацій навчання майбутніх фахівців – студентів вищих навчальних закладів – з точки зору інформаційних технологій та використання програмного забезпечення під час навчального процесу. Для цього в якості прикладу використаємо навчальну програму з дисципліни “Інформатика” для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів на основі базової середньої освіти.

 • Сьогодні кожна людина знаходиться під впливом сучасних інформаційних технологій, є активним споживачем медіа-контенту у вербальній та аудіовізуальній формах (текст, аудіо, анімація, інтерактивність, відео, зображення, послуги мережі Інтернет), що впливають на свідомість людини, формують її світогляд, життєві та культурні цінності. Використання медіа допомагає людині бути обізнаними в усіх сферах життя. Практично весь медіа-контент має свої електронні аналоги у Всесвітній мережі. Роль мережі Інтернет важко переоцінити, оскільки є неупередженим та швидким засобом масової інформації. Навички орієнтуватися в потоках інформації формує медіа-освіта.

 • Проблеми інклюзії дітей з обмеженнями життєдіяльності в загальноосвітню школу та наявністю вчителя початкових класів, котрий компетентно навчатиме дітей в інклюзивному класі, супроводжуються суперечностями: - між соціальним замовленням, спрямованим на включення дітей з обмеженнями здоров’я в освітнє середовище масової загальноосвітньої школи і недостатністю соціально-педагогічною компетентністю майбутнього вчителя початкових класів до навчання дітей в інклюзивному класі;