1–2 November, 2014

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Ҳозирги даврда ишлаб чиқариш, техника ва технология ҳамда илм-фаннинг тезкор ривожланиши юқори савияли, салоҳиятли мутахассисларга бўлган талабни ошириб бормоқда. Бунда юқори малакали кадрлар тайёрлаш имконини берадиган олий таълим сифатини ошириш муҳим ўрин тутади. Олий таълим сифати таълим хизмати бозорининг шаклланганлигига, унинг самарадорлигига, таълим сифатини баҳолаш механизмларига боғлиқ.

 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПОВ ЭТИКИ БУХГАЛТЕРОВ

    Зульфия Каирканова, Тамерлан Сагадиев (Астана, Казахстан) |    Download article |  Link

  Целью данной статьи является проблема соблюдения этики бухгалтеров. На основании Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров мы явно видим, с чем приходится сталкиваться бухгалтеру по отношению к людям тех же профессий. Основная проблема данного сектора заключается в том, что во-первых, не соблюдается моральные принципы, во-вторых, принципы бухгалтерского учета.

 • УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

    Зульфия Каирканова, ЭльмираСагимбаева (Астана, Казахстан)  |    Download article |  Link

  Все субъекты, малого, среднего и крупного бизнеса, действующие на территории Республики Казахстан, обязаны вести бухгалтерский учет и финансовую отчетность согласно Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 г № 234. При составлении финансовой отчетности необходимо учитывать ее основные качественные характеристики, приведенные в Концептуальной основе для подготовки и представления финансовой отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РК от 29.10.2002 г. № 542.[1]

 • В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять повільними темпами. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрному виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати діяльності сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та механізми їх мінімізації[7]. Стає зрозумілим, що система мінімізації агроризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів держави та приватного сектору, є необхідною складовою частиною  ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку круп’яної індустрії.

 • За последнее десятилетие Международные стандарты финансовой отчетности претерпели значительные изменения в сторону усложнения требований к учету и все большей детализации раскрытия информации.

 • Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, каждый из которых должен быть оценен и изучен. Значимой и весьма сложной для аналитика проблемой является определение изменения всех факторов, причин и обстоятельств, влияющих на кредитоспособность в перспективе.

 • Актуальність теми дослідження. Активізація підприємницької діяльності ділових суб’єктів різних організаційних форм вносить пожвавлення у процес пошуку альтернативних джерел фінансування, зокрема банківських кредитів. Погіршення в останні роки фінансового стану окремих банків передовсім спричинено збитками у кредитній діяльності. Виникли вони внаслідок несплати процентів за користування кредитами та неповернення самих кредитів, головною причиною чого є недосконала система оцінки кредитних проектів і недостатня обґрунтованість наявних методик розрахунку реальної величини ризику, притаманного кредитним операціям. Це зумовлює актуальність розроблення більш ефективних методів управління кредитним процесом.

 • Головною умовою сталого і ефективного функціонування економіки країни є постійне вдосконалення діючих систем управління підприємствами на базі використання сучасних досягнень менеджменту і підприємництва. Особливу роль на підприємстві відіграють принципи, методи та способи мотивування праці, які виступають ведучим організаційно-економічним інструментом управління трудовою діяльністю працівників підприємств. У зв’язку з цим важливого значення набуває вирішення як теоретичних, так і практичних проблем управління трудовою діяльністю персоналу шляхом застосування нових соціально-економічних методів мотивації праці, що надали б змогу підвищити зацікавленість робітників продуктивно і якісно працювати на підприємствах різних галузей економіки.