1–2 November, 2014

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасна музична педагогіка трактує процес фахової підготовки майбутнього музиканта-педагога як процес формування творчої особистості, спрямований на саморозвиток студента через осмислення особистісних стратегій, формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, світу мистецтва, до реалій педагогічної дійсності(Г. Падалка [6], О. Ростовський, О. Рудницька [7], О. Олексюк та ін.).

  • Постановка проблеми. Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» (2014) передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток учня як творчої особистості, визнання її самобутності й самоцінності, формування в учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, музично-творчих зокрема, набуття у процесі навчання в сучасній загальноосвітній школі.Проблема пошуку нових шляхів використання дитячого музичного фольклору у навчально-виховному процесі на уроках музичного мистецтва у початкових класах в умовах сьогодення стоїть особливо гостро.