30 Квітень, 2022

XLVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • DEVELOPMENT OF CHILDREN'S THINKING AND SPEECH THROUGH PLAY IN PRE-SCHOOL CLASSES

    Zagira Kashkynbaeva, Roza Shyniyeva, Aiman Ospanbaeva (Taraz, Kazakhstan) |    Завантажити статтю |  Link

  Thinking and speech play a special role in the formation of children's personality in the pre-school class. In pre-school classes, the development of children's thinking is based on play activities. Preschoolers gain knowledge and experience through play activities. Pre-school education has a great influence on the formation of thinking processes and speech skills of children. Speech is caused by the child's need to communicate and interact, and then he goes to the functions of thinking. The formation of active speech of a preschooler quickly changes the conditions for the development of thinking.

 • Якісна освіта є запорукою майбутнього країни та державного добробуту. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI ст. " визначила стратегію розвитку освіти в Україні, пріоритетні напрями та шляхи створення системи безперервного навчання. Сучасне динамічне суспільство вимагає від особистості самостійного критичного та творчого мислення, вміння орієнтуватися в різних, навіть нестандартних, ситуаціях, здатності до вирішення проблем, що можуть виникати в її професійній діяльності. У зв’язку з цим організація самостійної роботи, розвиток самостійності студентів у процесі навчання є одним із актуальних питань, що останнім часом широко обговорюються провідними науковцями й педагогами-практиками. Сьогодні триває пошук інноваційних методів, освітніх технологій, спрямованих на формування навичок самостійної навчальної праці, вироблення вміння використовувати власний досвід і знання для набуття нових знань та вирішення подальших завдань, розвитку самостійності. Увага до проблеми організації самостійної роботи студентів посилилась у зв’язку з процесами євроінтеграції, вимогами Болонської декларації.

 • Інтелектуальний розвиток є найважливішою складовою навчальної діяльності молодших школярів. Задовольнити потребу у спілкуванні, навчанні школярам треба навчитися сприймати навколишній світ, фантазувати, уявляти, думати. Навчальна діяльність безпосередньо сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, які також за своєю суттю є особливим видом діяльності.

 • Необхідність використання ігрових технологій підвищується з кожним роком. Перенасиченість сучасних школярів інформацією спостерігається у всьому світі, Україна – не виняток. Телебачення, відео, радіо, комп'ютерні мережі, що містять величезний обсяг інформації, впливають на формування особистості. Школярам потрібно дати найсучасніші знання й практичну підготовку, які б забезпечували більш продуктивне рішення різних життєвих проблем у майбутньому. У роботі з учнями початкових класів необхідне впровадження активних форм і методів навчання, серед яких вагоме місце посідають ігрові технології.

 • На сучасному етапі розвитку освіти, особливо на тлі тих реформаційних процесів, які відбуваються в початковій ланці освіти, актуальності набуває проблема формування пізнавального інтересу до навчання в учнів молодшого шкільного віку. Освітня система покликана забезпечити якісно новий рівень загальноосвітньої підготовки учнів. Це актуалізує необхідність принципових змін в організації освітнього процесу, який спрямовується на розвиток конкретних цінностей і необхідних знань та вмінь учнів. А його найважливішим результатом є формування ключових і предметних компетентностей.

 • КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

    Леся Колток, Наталія Вельгуш (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Вимоги Нової Української Школи ставлять вагомий акцент на здобуття учнями знань та компетентностей у сфері сталого розвитку. Вони передбачають інтеграцію принципів та цілей сталого розвитку у освітній процес початкової освіти. Змістовні лінії сталого розвитку, немов, «червоною ниткою» пронизують програми шкільних навчальних дисциплін. Основною метою освіти для сталого розвитку є світоглядна та ментальна трансформація суспільства спрямована на набуття знань і розвиток світоглядних якостей, таких як уміння критично і системно мислити, приймати колективні рішення і брати на себе відповідальність перед нинішнім і майбутніми поколіннями. Освіта для сталого розвитку дає змогу людям ставати патріотами не лише свого дому, але вулиці, на якій проживаєш, свого села, міста, країни. Вона вчить брати активну участь як на місцевому, так і на глобальному рівні в аналізі проблем світового масштабу й у пошуку відповідей на них, і бути учасниками створення екологічно безпечного та сталого суспільства.

 • Трансформациялық оқытудың негізгі сипаттамасы-түсіну мен қабылдауды дамыту мақсатында Өзін-өзі анықтауды зерттеуге әкелетін интеллектуалды және эмоционалды белсенділік ретінде анықтауға болатын рефлексия процесі [1]. Бірқатар авторлардың еңбектерін зерттегеннен кейін көптеген ғалымдар рефлексиялық тәжірибені тереңірек зерттеді деп айтуға болады. Бұл оларды мамандарды, әсіресе оқыту, Психология және әлеуметтік жұмыс салаларында бастауыш және үздіксіз оқыту туралы ойлауға мәжбүр етті. Осы қайта ойлау негізінде рефлексивті дағдыларды қазіргі уақытта мамандар үшін қажет деп санауға болады, сондықтан болашақ мамандарды оқытудың әдістері мен тәсілдерін табу қажет.

 • Останнім часом через нестабільність суспільства все більше посилюються негативні тенденції, що створюють підвищені вимоги до самовизначення та стабільності особистості, а також провокують виникнення девіантної поведінки, яка нерідко спричиняє деградацію та саморуйнування. Саме у підлітковому віці спостерігається найвищий рівень поведінкових розладів. Зміни світогляду, що відбуваються в суспільстві, що розвивається, актуалізують підвищення уваги до підлітків, поведінка яких відхилено від загальноприйнятих норм, що залишили сферу активної життєдіяльності шкільних колективів, які опинилися в стані соціальної ізоляції.

 • В умовах реформування початкової ланки освіти постає необхідність так організовувати вивчення математики, щоб воно було корисним і водночас захоплюючим та цікавим. А це можливо шляхом подолання надмірної абстракції, через розкриття ролі математики в пізнанні навколишнього світу, через інтеграцію з іншими шкільними предметами та формування у такий спосіб цілісного, гармонійного світосприйняття дитини. Наявність знань ще не передбачає те, що вони є тим запасом, який дозволить учням застосовувати їх у різноманітних реальних ситуаціях. Така здібність не може з’явитись стихійно. Подібний рівень математичної підготовки досягається в процесі навчання, яке зорієнтоване на широке розкриття зв’язків математики з навколишнім середовищем.

 • Нині в умовах національного карантину, що пов’язаний з пандемією коронавірусу, а також воєнним станом внаслідок останніх геополітичних подій, професійна орієнтація набуває особливо важливого значення. Зокрема це стосується переорієнтації, адже багато людей втрачають робочі місця. Також необхідно сказати про актуальність відносно нового поняття «світчу» у професійній орієнтації. Світч – це перехід людини у нову професію.