30 Листопад, 2021

XLІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Управління логістичною інфраструктурою підприємств

    Людмила Болдирєва, Євгенія Бутова (Полтава, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Сучасні підходи до розвитку економічних процесів вимагають створення нових об'єднань промислових, комерційних підприємств і підприємств інфраструктури ринку, або організації інтегрованих логістичних ланцюгів, котрі здатні своєчасно, швидко та з мінімальними витратами здійснювати постачання продукції споживачеві. Існує тісний взаємозв'язок логістичної інфраструктури з фінансовою, економічно-правовою, зовнішньо-економічною, торгівельно-посередницькою, інформаційною інфраструктурами ринку та інфраструктурою ринку праці. Адже, вона є тим самим ефективним інструментом управління підприємством, який зможе забезпечити проривний синергетичний ефект.

 • Капітальні інвестиції, які відіграють ключову роль в відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а відповідно і в забезпеченні певних темпів економічного зростання, складають матеріальну основу розвитку виробництва, і важливі як для підприємства, яке їх здійснює, так і для економіки країни в цілому. Тому особливу актуальність набуває необхідність вдосконалення рахунків як основи інформаційного забезпечення системи управління підприємством, важливою складовою якої є облік капітальних інвестицій. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що аналіз інвестицій, здійснюваних у формі капітальних вкладень, дає можливість визначити наявність необхідних ресурсів та можливі напрямки їх залучення для підвищення ефективності діяльності підприємства. Непродумане здійснення капітальних вкладень може несприятливо позначитися на технічному розвитку і вдосконалення технології, оскільки в майбутньому можуть знадобитися значні кошти на реконструкцію і модернізацію основних фондів.

 • Застосування економіко-математичних методів і моделей, моделювання та прогнозування кредитних і залучених коштів банку – достатньо складний процес, але він дозволяє знайти оптимальні варіанти подальшого розвитку й планування банківської діяльності та є перспективним напрямом передбачення тенденцій розвитку не тільки окремого банку, а й банківського сектору в цілому.

 • Широкомасштабно в Україні розгортається приваблива для споживачів пропозиція бізнес-освіти, різноманітних авторських програм та тренінгів. Хоча нерідко можна зустріти серед абітурієнтів недовірливе ставлення до приватної освіти. І хоч принциповою відмінністю державних і недержавних закладів вищої освіти (ЗВО) є лише їх власник (в одному випадку – це держава, в іншому – окремий підприємець), все ж недовіра до приватної освіти викликається острахом залишитися без диплому в разі, якщо установа раптово припинить роботу.

 • Львівський регіон має великий потенціал, насамперед, значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення їх використання є одним із найважливіших завдань, вирішення якого сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств дасть підстави щодо економічного бачення і вирішення цієї проблеми.

 • Вступ. Виняткове значення для будь-якого банку має кредитування, як одна з традиційних банківських операцій, оскільки прибутки від здійснення кредитних операцій займають одне з визначних місць у структурі його доходів та формують загальну стратегію розвитку не тільки банківської установи, а й суб’єктів підприємництва та держави в цілому.

 • Організація розрахункових операцій фінансового та управлінського обліку з постачальниками та підрядниками має недостатню опрацьованість у сучасному бізнесі та документообігу. Документування розрахунків, автоматизації та контроль організації обліку не має чіткої структури та правил. У багатьох своїх роботах вчені-економісти наголошують на проблемі обліку пасивів. Метод аналізу поточних обставин у літературі як частину аналізу господарську діяльність підприємства. Важливо мати уявлення про фінансову сторону функціонування організації, щоб зрозуміти, як функціонують усі ланки суб'єкта. При цьому особлива увага приділяється численним розрахунковим операціям із постачальниками.