1–2 Жовтень, 2016

XXX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • На сучасному етапі в умовах посилення процесів глобалізації та інтернаціоналізації, поглиблення міжнародного поділу праці, транс націоналізації виробничої діяльності важливого значення набуває знання історичного досвіду господарювання в Європі і світі. Актуальність даної теми обумовлена тим, що Україна, та інші країни перехідної економіки завершують процес трансформаційних перетворень, пов’язаний з формуванням ринкової системи господарювання. Ефективне передбачення наслідків цих перетворень, прогнозування подальшого розвитку виявляється можливім лише на основі ґрунтовного знання історії та закономірностей розвитку економіки. Отже, вивчення конкретних фактів економічного життя країн Європейської цивілізації, зокрема ФРН та її «економічного дива», аналіз економічних процесів, пов’язаних з певними змінами інституціональної структури після Другої Світової війни, є необхідними передумовами забезпечення ефективності перебудовчих процесів у національній економіці, глибокого теоретичного їх обґрунтування.

 • Для належного правового забезпечення та функціонування адвокатури, створення її наукових основ важливим й актуальним є узагальнення та вивчення історичного досвіду становлення, розвитку та реформування адвокатури як інституції та науки на території Наддніпрянської України у другій половині ХІХ на початку ХХ ст., коли в суспільстві так як і зараз відбувалися кардинальні зміни.

 • СТАРОРУСЬКЕ МІСТО ДОНЕЦЬ

    Наталія Мордвінова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  У 2016 році місто Харків відзначило свою 362-гу річницю з часів свого заснування. Воно має дуже багату і колоритну історію. Актуальним питанням з минулого міста є те, що мало хто знає про його існування до офіційної дати заснування. Саме це питання спонукало мене до написання даної роботи.

 • ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ «СОЮЗУ УКРАЇНСЬКИХ АДВОКАТІВ»

    Андрій Товкайло (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Історія адвокатури України є невід’ємною складовою історії України, оскільки без вивчення етапів становлення і діяльності провідних українських адвокатів, які в непоодиноких випадках були генераторами і керманичами українського державотворення, неможливе об’єктивне висвітлення політичної, економічної та політико-правової історії України.

 • Жінку завжди сприймали, як великий дарунок природи, їй поклонялися, її обожнювали. В давні часи на жінку дивилися виключно як на самку, не враховуючі ні її розумових, ні духовних потреб. Чоловіки виокремили жінку із суспільства, проте ніщо не змогло втримати її у прагненні до свободи. І кожна досягала мети своїми шляхами.

 • У складному контексті суспільних трансформацій ЗМІ, зокрема преса, визнаються обов'язковими учасниками формування соціальної і культурної ситуації регіону, відіграють важливу роль в культурному, духовному розвитку населення, висвітлюючи події, заходи, беручи активну участь у формуванні культурної свідомості населення, як невід’ємної частини громадянського суспільства.