ПІСЛЯВОЄННА НІМЕЧЧИНА: «ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО» ФРН

  Світлана Боєва (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі в умовах посилення процесів глобалізації та інтернаціоналізації, поглиблення міжнародного поділу праці, транс націоналізації виробничої діяльності важливого значення набуває знання історичного досвіду господарювання в Європі і світі. Актуальність даної теми обумовлена тим, що Україна, та інші країни перехідної економіки завершують процес трансформаційних перетворень, пов’язаний з формуванням ринкової системи господарювання. Ефективне передбачення наслідків цих перетворень, прогнозування подальшого розвитку виявляється можливім лише на основі ґрунтовного знання історії та закономірностей розвитку економіки. Отже, вивчення конкретних фактів економічного життя країн Європейської цивілізації, зокрема ФРН та її «економічного дива», аналіз економічних процесів, пов’язаних з певними змінами інституціональної структури після Другої Світової війни, є необхідними передумовами забезпечення ефективності перебудовчих процесів у національній економіці, глибокого теоретичного їх обґрунтування.