30 апреля, 2021

ХХХVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Сучасний зміст дошкільної освіти передбачає гармонійний та всебічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах гуманізації та демократизації. Декоративна діяльність має непересічне значення у загальному і художньо-естетичному розвитку в період дошкільного дитинства, володіє навчальним, розвивальним і виховним потенціалом, містить значні можливості для розвитку емоційно-почуттєвої, естетичної сфер дитини, її художньої творчості, особистісних якостей.

 • Қaшықтықтaн бiлiм бeру тeхнoлoгиялaры бiлiм бeру жүйeciнe, oның iшiндe жoғaры мeктeпкe дe кeңiнeн eнудe. Бұл жүйeгe кeлу, әciрece, coңғы уaқыттa Дүниe жүзiн жaулaғaн iндeткe бaйлaныcты үдeй түcтi. Өйткeнi, бiлiм бeру жүйeci жәнe бacқa дacaлaлaр түгeлiмeн дeрлiк қaшықтықтaн oқытуғa, қaшықтықтaн жұмыcқa көштi дeceк қaтeлecпeймiз. Қaзiргi зaмaнғы жoғaры oқу oрындaрындaғы тұлғaaрaлық қaрым-қaтынacтың cипaты өзгeрудe, oқу-тәрбиe үдeрiciндeқaшықтықтaн бiлiм бeру тeхнoлoгиялaрын қoлдaнуды жaндaндырудың қaжeттiлiгi туындaудa. Oлaрдың aрacындa прeзeнтaциялaр, әлeумeттiк жeлiлeр, кeйc-тeхнoлoгия, элeктрoндық oқулықтaр жәнe т.б. қoлғaaлынып, игeрiлудe. Бұлaрдың бaрлығы oқу үдeрiciндeoқытушының ic-әрeкeттeрi мeн мәртeбeciн aйтaрлықтaй өзгeртeдi, coнымeн қaтaр, бiлiм көзiнeн дeлдaл, нұcқaушы, кoммуникaтoр жәнeұйымдacтырушы бoлaды. Caбaқ кeзiндecтудeнттeрмeн қaрым-қaтынac жacaу үдeрiciндe бұл тeхникaлaр мeн тeхнoлoгиялaр өтe мaңызды бoлып тaбылaды. Coнымeн қaтaр, oқытушы зияткeрлiк мәртeбeciн жoбaлaрғa, кoнфeрeнциялaрғa, вeбинaрлaрғa, oнлaйн ceминaрлaрғaқaшықтықтaн қaтыcуaрқылы жoғaрылaтуғa көптeгeн мүмкiндiктeрi пaйдa бoлaды. Мыcaлы, мультимeдиялық тeхнoлoгия рeтiндe прeзeнтaциялaрдың өзeктiлiгi ғылым мeн бiлiмнiң виртуaлды үдeрicтeрiнe бaйлaныcты, бұл кeздeвизуaлды көрiнicтeр мaңызды бoлaды, брeндинг, имидж жacaу, әмбeбaп бaйлaныc тeхнoлoгияcынaaйнaлaды.

 • МЕХАНИКА ТАРАУЫНДАҒЫ КЕЙБІР ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ

    Айгерім Байғалиева, Бағдат Баймбетова, Айман Тасмуханова, Марта Едилбаева (Атырау, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Қазақстан Республикасының бірінші Президенті Н.Назарбаев өзінің халыққа арнаған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы жаңа мүмкіндіктер» Жолдауында: «Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты» деген болатын. Жолдаудың жүзеге асуының маңызды факторы – цифрлық технология. Біздің санамызда цифрлық технология ұғымы күнделікті пайдаланылатын компьютер немесе ұялы байланыспен шектеліп қалмауы тиіс. Инновациялық технологияның мүмкіндігі – шексіз[1]. Осы тұжырым білім беру жүйесін ақпараттандырудың мақсаты болып табылады. Бұл өз кезегінде білім беру жүйесін инновациялық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.

 • Реалізація алгоритмів переведення цілого числа із десяткової системи числення у двійкову та вісімкову З ВИКОРИСТАННЯМ АвТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

    Сергій Загребельний, Олексій Кабацький (Краматорськ, Україна) Олена Загребельна (Костянтинівка, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Актуальність. Для опису кількісної інформації здавна використовують числа. При вивченні основ програмування йде ознайомлення з двійковою системою числення, вісімковою та шістнадцятирічною, які використовують у комп’ютерній техніці. Двійкова система числення є представником позиційних систем [3], тому в неї дуже багато спільного із іншими системами цього класу. У даній статті ми розглянемо алгоритми переведення із десяткової системи числення в двійкову та вісімкову та навпаки і покажемо принцип роботи авторської програми.

 • Modern society makes high demands on a specialist of any profile, among which, composter literacy and knowledge of a foreign language are necessary for a modern specialist. In this case, it is not reproductive skills that are important, but productive ones. It turns out that encyclopedic knowledge fade into the background, and the abilities to apply knowledge, skills and abilities to solve the assigned tasks become primary. In addition, information technology and the Internet allows students of technical universities to serve as professionally relevant information in a foreign language. Thus, the requirements for a graduate of a technical university are high, but justified, since it allows him to be competitive in the labor market. Studying a foreign language at non-linguistic faculties of universities is the professional training of a future specialist. A foreign language has a huge educational and educational potential, and successful proficiency in it contributes to the formation of competent, mobile, competitive professionals capable of working at the level of world standards.

 • ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ НА ЯЗЫКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В ТЕХНИЧЕКИХ ВУЗАХ

    Наргизаю Муминова, Нурсулу Суярова, Файзиддин Рахимов (Ташкент, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  Современное общество характеризуется бурным развитием речевых коммуникаций, при этом воспитание во многих вузах не имеет риторико-философских основ. С момента создания мира ораторов всегда поддерживали все талантливые люди. Люди с ораторскими способностями считаются идеальными людьми и работают на самых влиятельных позициях в обществе. Это умение так же необходимо, как вода и воздух, особенно для руководителей,юристов и даже будуших наших специалистов. Поскольку за квалифицированными ораторами следуют люди, их социальная и экономическая жизнь изменится. Человек, обладающий искусством публичных выступлений, легко преодолевает жизненные сложности.

 • ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ В ОСВІТІ

    Людмила Посна (Суми, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Аналіз останніх публікацій. Дослідженню проблем, пов’язаних з використанням інформаційних і комунікаційних технологій на сучасному етапі організації освітнього процесу, присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних учених. Історичний підхід до вивчення розповсюдження різних типів комп’ютерних технологій у навчальному процесі представлено у роботі О.І. Агапової, А.О. Кривошеєва, А.С. Ушакова, де відокремлено три типи розвитку комп’ютерних технологій. Вивченням і залученням ІКТ у навчальний процес займалися Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркіна, Т.И. Голубева, С.О. Репина; дослідження особливостей запроведження ІКТ у процес самостійної роботи студентів проводять С.К. Гучетль, Я.С. Грищенко, З.Р. Девтерова, створенням авторських Інтернет-ресурсів займаються Сисоєв П.В., Євстигнєєв М.Н.

 • Упровадження здоров'язбережувальних технологій пов'язане з використанням фізкультурно-оздоровчих та медико-профілактичних технологій, сутність яких полягає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволять зберегти здоров'я учнівської аудиторії, сформувати більш високий рівень культури здоров'я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров'я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та поліпшення якості життя суб'єктів освітнього середовища в навчальному процесі. Таким чином, актуальність проблеми визначається гострою необхідністю розробки і впровадження в освітній простір сучасної шкли новітніх здоров'язбережувальних технологій, які сприяють розвитку і вдосконаленню основних фізичних якостей, формуванню основних рухових навичок, зміцненню здоров'я, а з іншого – забезпечать оптимальні умови роботи функціональних систем організму, задіяних в підтримці високого рівня розумової і фізичної працездатності студента.

 • ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

    Зилола Садикова, Насиба Мехмонова, Татьяна Коршунова (Ташкент, Узбекистан) |    Скачать статью |  Link

  С обретением независимости в Узбекистане формировала новая система образования, отвечающая запросам и требованиям ХХI века. Инновации в образовании – проблема ключевая, фундаментальная – в ее основе универсальные принципы. Думается, что «нормативная безальтернативная стратегия» организации учебного процесса и конкретных учебных ситуаций себя изжила. На смену ей может и должен прийти «принципиально иной тип организации взаимодействий и отношений,… тот, который создает готовность преподавателя в каждой конкретной учебной ситуации конструировать открытую для творчества, динамично перестраивающуюся совместную интеллектуально-коммуникативную деятельность со студентами, ведущую их к всё более высоким уровням самоорганизации учения, взаимодействий и ценностных позиций»[3]. Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен на живых людей. В связи с этим наряду с технологизацией образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации.

 • The new millennium has become an era of fundamental changes in almost all spheres of life - from economics and international politics to technology, science and human psychology. Therefore, today, in the context of the growing globalization of international business and economy, knowledge of the English language, which is a means of communication between people, is becoming a vital necessity. At the heart of corporate culture, and hence its internal and external manifestations, are communications. In turn, the quality of communication is determined by the level of proficiency in the language in which communication is carried out. At the same time, it should be understood that social and business communications are very different and knowledge of the English language, sufficient for everyday communication, is not enough for conducting high-quality business negotiations or economic research, etc.