30 апреля, 2021

ХХХVІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ

    Белла Акопян, Марія Муляренко, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Актуальність дослідження по даній темі обумовлена тим фактом, що особистість злочинця викликає інтерес в першу чергу, з тієї причини, що саме вона є носієм причин скоєння кримінального правопорушення і саме з цієї причини можна сказати, що особистість злочинця є найголовнішою і найбільш важливою ланкою всього механізму злочинної поведінки, і, таким чином, ті особливості особистості злочинця, які породжують злочинну поведінку, повинні виступати в якості безпосереднього об'єкта заходів профілактичного впливу.

 • Психологія серійного вбивці

    Андрежейко Катерина Олексіївна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Власне поняття «серійний убивця» вперше офіційно почали застосовувати у США та Західній Європі наприкінці 70-х рр. ХХ ст. Термін «серійний вбивця» запропонував агент ФБР Роберт Ресслер, використовуючи його на позначення осіб, які скоювали вбивства з особливою жорстокістю та садизмом з метою отримання сексуальної насолоди і розрядки. Після відкриття у 1985 р. при Академії ФБР Національного центру аналізу насильницьких злочинів та в його рамках відділу з вивчення поведінки вбивць зміст поняття «серійний вбивця» набуло значно ширшого значення.

 • Під формою захисту права в цивільному судочинстві варто розуміти обумовлену законом діяльність компетентних органів щодо захисту права, що полягає у встановленні фактичних обставин цивільної справи, застосуванні відповідних норм права, визначенні способів захисту права та прийняття рішення.

 • ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ЗМІСТ

    Волошина Анна Олександрівна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Трудовий договір зaймає осoбливе місце в трудовoму прaві. На оснoві трудoвого договору виникaють трудoві віднoсини прaцівника з рoботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб'єктів у цілу систему віднoсин, які регулюються трудoвим правoм.

 • ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ

    Дмитро Дяченко, Тетяна Ярмак (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

 • ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

    Андрій Кошелєв (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Стрімкий розвитком суспільних відносин, що наразі характерний для нашої держави, надає особливої актуальності проблемі забезпеченню пріоритету прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з державою, її органами та посадовими особами. На жаль, наразі адміністративно правове законодавство та насамперед неефективна практика його застосування покище не здатні належним чином задовольнити всі необхідні суспільні потреби громадян і забезпечувати надійний захист основоположних прав та свобод особи з боку держави та основних її інституцій.

 • ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

    Аліна Лаврик (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  На сьогоднішній день не існує жодної сфери суспільного життя, яка б так чи інакше не була пов’язана з процесом перевезення. До цього процесу прямо чи опосередковано залучаються відповідні засоби, методи, форми, принципи та правила поведінки, які регламентують ці суспільні відносини. Для того, щоб набути визначеного змісту, ці відносини необхідно врегулювати. Одним із основних напрямів врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із перевезенням,аєавпливанааниханормаЦивільногоаправа.

 • СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

    Валерія Марченко, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  На сьогоднішній день наша держава перебуває на шляху демократичних перетворень. Негативні процеси, що супроводжують соціально-економічні, політичні та правові зміни в Україні, викликали значне загострення криміногенної ситуації. У зв’язку з цим відбуваються й кардинальні зміни у злочинному середовищі серед неповнолітніх, зокрема,зростає кількість злочинів, що носять не ситуативний, а умисний характер,що мають не дитячу, а дорослу мотивацію. Переважна більшість рецидивістів та представників організованої злочинності розпочинають свою кар’єру злочинця у підлітковому віці. Злочинність неповнолітніх розглядається не лише як загроза молодому поколінню, а і як загроза нормальному розвитку всього суспільства у майбутньому. Стан підліткової злочинності викликає занепокоєність та зумовлює необхідність пошуку нових засобів для її попередження, вжиття додаткових заходів з боку державних органів і громадськості, які б сприяли поступовому зменшенню злочинних проявів у середовищі неповнолітніх.

 • OСНOВНІ ПOЛOЖЕННЯ ТРAНСПOРТНИХ ДOГOВOРІВ

    Набатова Марія Євгенівна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Різні дoгoвoри, зaснoвaні зa екoнoмічним змістoм тa прaвoвими oзнaкaми, є трaнспoртні дoгoвoри. Трaнспoрт - oднa з нaйвaжливіших гaлузей екoнoміки, признaченa для зaдoвoлення пoтреб нaселення тa учaсників екoнoмічнoгo життя трaнспoрту тa супутніх пoслуг.

 • ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТА БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

    Ілля Переуда, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Підприємницьке право - це підгалузь цивільного права, норми якого регулюють майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини у сфері підприємництва. Ведення бізнесу неможливе без правової грамотності підприємців. Господарюючі суб'єкти повинні знати список своїх прав і обов'язків, що регламентують їх діяльність нормативних документів. Ця інформаційна база знадобиться для забезпечення правильного відображення операцій в обліку, дотримання законності всіх угод. Без правового багажу знань складно самостійно розібратися в тонкощах взаємодії з контролюючими органами і відстоювати свою позицію на різних рівнях.

 • Судове провадження у справах щодо неповнолітніх має ряд процесуальних особливостей. Нормативне закріплення процедури судового процесу набуло не тільки в Кримінальному та Кримінально процесуальному кодексах Україні, а й в ряді законів, постанов та інших нормативно-правових актів.

 • Серед учених немає єдності у розумінні сутності підприємницького права. Можна виділити дві основні позиції з цього питання, що існують в науці. Одна з них може бути визначена стисло таким чином: підприємницьке право — самостійна галузь права. Основні положення цієї точки зору. Підприємницьке право — це господарське право ринкової економіки, що визначає порядок ведення підприємницької діяльності, та регулює відносини, пов’язані з її здійсненням.

 • Сучасні політичні процеси в Україні призвели до критичної ситуації на ринку праці в нашій країні. Як відомо, трудова міграція як явище не нове. Згідно офіційних даних вона почалася ще 1877 році коли жителі сучасного Закарпаття переїхала по Сполучених штатів Америки ставши там шахтарями. Більш значно масштабу на Закарпатті вона досягла у 80-х pp. XIX ст., а найбільших розмірів досягла на початку XX ст. При детальному розгляді необхідно враховувати, що міграція – як пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, поділяться в свою чергу на два типи: зовнішня і внутрішня трудова міграція.

 • Відповідно до ст. 26 ЦПК України до складу осіб, які беруть участь у справі, відносяться: • у справах позовного провадження – сторони. треті особи. Представники сторін та третіх осіб; • у справах наказного та окремого провадження – заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники; • у справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб; • у справах про оскарження рішення третейського суду та про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду – учасники третейського розгляду, особи, які не брали участі у справі, у разі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов’язки, - треті особи, а також представники цих осіб.

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

    Шевченко Денис Сергійович (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  В сучасних економічних умовах України цінність господарсько-договірних відносин договору набула нового значення, що обумовлено підвищенням ролі господарського договору в регулюванні господарських відносин, поєднанням в ньому приватних та публічних інтересів, юридичних та економічних аспектів, здатністю господарського договору сприяти вирішенню соціальних завдань та усувати протиріччя між суб’єктами господарювання у процесі здійснення господарської діяльності, особливим ставленням держави при регулюванні господарсько-договірних відносин.

 • Принципи цивільного процесуального права – це закріплені в нормах цивільного процесуального права основні керівні положення (засади), що відображають специфіку, сутність і зміст даної галузі права. Зміст цих принципів виражено і закріплено в Конституції України, Законі України «про судоустрій та статус суддів» та відповідних нормах ЦПК України.

 • ТРАНСПОРТНА ТРАСОЛОГІЯ

    Біляєва Вероніка Андріївна Муська Яніна Павлівна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Транспортна трасологія - це самостійна наукова дисципліна в структурі загальної трасології, що має свій предмет і об'єкт, в якому вивчаються закономірності прояву ознак в слідах транспортних засобів, а також розробляються сучасні технології виявлення, вилучення, фіксації та дослідження інформації про подію ДТП і його учасників.

 • ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

    О.М. Перунова, Макисм Трохимченко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Цивільні процесуальні правовідносини – це врегульовані цивільним процесуальним правом відносини, що складаються між судом та іншими суб’єктами з приводу розгляду і вирішення цивільної справи.

 • ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

    О.М. Перунова, Анна Шангіна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Право постійного користування земельною ділянкою (ст. 92 Земельного кодексу України) – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.

 • У наш час проблема правового регулювання цивільного обороту культурних цінностей є досить актуальною. По-перше, це пов’язано з тим, що існує необхідність їх охорони. По-друге, нормам українського законодавства, якими встановлюється особливість обороту таких цінностей, бракує системного характеру, до того ж вони мають значну кількість недоліків. По-третє, немає одностайності у використанні термінології („ культурні цінності ”, „ культурна спадщина ”, „ культурне надбання ”). Разом із тим категорія „ культурні цінності ” уміщує у собі й інші не зазначені терміни, оскільки нею охоплюється як коло об’єктів, які вже мають спеціальний статус і підпадають під охорону державою, так і тих, які такого статусу ще не набули.