30–31 декабря, 2015

ХXI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Припинення діяльності підприємства - одне з юридичних понять господарського права. Це специфічна правова робота. До змісту поняття "припинення" входять юридичні підстави ("умови"), акти та процесуально-правові дії щодо припинення діяльності підприємства як суб'єкта права. Ці підстави, акти та дії передбачені законодавством про підприємства. Основні засади припинення діяльності суб'єктів господарювання визначаються Господарським кодексом України, а спеціальні – законами, що визначають особливості правового статусу суб'єктів господарюваннязі спеціальним (виключним) видом діяльності. Ліквідація підприємства шляхом банкрутства регулюється Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який теж поширюється на підприємства всіх видів.

 • ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

    Анна Кобзарева, Гльджан Сейтиев (Харьков, Украина) |    Скачать статью |  Link

  Автомобильный транспорт является наиболее популярным видом услуг в Украине, связанный с перевозками. Мобильность, оперативность, экономичность, все эти положительные черты присущие автотранспорту. Сегодня в Украине работает несколько тысяч автомобильных перевозчиков. Чаще всего регулирование деятельности перевозки осуществляется не только законодательно, но и заключением между сторонами договоров.

 • Правове забезпечення захисту прав споживачів

    Альона Пилипенко, Олена Земська (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  В даний час, як у нашій країні, так і в зарубіжних країнах зростає увага споживачів і, відповідно, виробників до рівня якості товарів, до підвищення цієї якості. Пов'язано це в першу чергу з новим більш високим рівнем освіти, у тому числі в цій галузі. З іншого боку в харчову промисловість, причому в усі її області, проникла синтетична промисловість, що дозволила виробникам, скоротивши свої витрати на натуральний продукт, зберегти або навіть примножити якості продукції. З'явилася можливість обману.

 • Административная ответственность приобрела формальные признаки самостоятельного вида юридической ответственности в российском законодательстве в результате первой кодификации в 1985 году. Административная ответственность в Российской Федерации (далее - РФ) относится к публично-правовым формам юридической ответственности и направлена на обеспечение интересов всего общества. Нормативной базой административной ответственности является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие в пределах своей компетенции административную ответственность за конкретные правонарушения. Основанием возникновения административной ответственности является административное правонарушение.

 • Про рівень розвитку країни свідчить велика кількість важливих показників, одним з яких є простота ведення бизнесу (в тому числі малого та середнього). За даним показником Україна знаходиться далеко не на першому місці. У світовій економіці практично немає такої сфери, яка могла б обійтися без продукції та послуг малого бізнесу. Він є привабливою формою зайнятості. На відміну від великого підприємництва малий бізнес мобільний, швидко реагує на зміни і потреби ринку, пропонує штучний, унікальний товар або послугу, має високу ефективність капіталовкладень та прибутковість. У розвинених країнах малий й середній бізнес забезпечують половину внутрішнього валового продукту.

 • МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ

    Людмила Діхтярь, Таїсія Ярошенко (Хорол, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна їх поважати. Всі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини. Але часто ці права порушують. В Україні немає практично жодного права людини, яке б не порушувалося. При цьому ми маємо на увазі саме державну політику щодо забезпечення реалізації цих прав. Незважаючи на те, що Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини їх дія на території нашої держави номінальна. Куди ж звернутися коли порушуються ваші права і ви не можете знайти справедливого рішення у власній державі?Захист прав людини - одна з одвічних проблем людства, її вирішували протягом тисячоліть, розглядаючи з позиції політики, права, етики, релігії, філософії. Проблема прав людини розв'язувалася по-різному залежно від епохи, її ідей, традицій, соціальних пріоритетів.

 • Приватизація в Україні здійснюється під впливом, з одного боку, набутого світового досвіду роздержавлення, а з іншого - соціально-економічних та політичних особливостей країни. Це і зумовлює специфіку приватизаційних процесів. Економіка України перед початком ринкової трансформації характеризувалась такими рисами, як тотальне одержавлення і тотальна монополізація, відсутність вільних капіталів, що могли б бути використані для приватизації, нерозвинутість ринкової інфраструктури та неринкова структура. Ці обставини призвели до неоднозначного розуміння приватизації. З одного боку, потреба у створенні умов для формування приватного підприємництва вимагала здійснення приватизації відносно високими темпами, щоб сформувати достатній прошарок самостійних суб'єктів господарювання, без якого будувати ринкову економіку практично неможливо. А з іншого боку, необхідний значний обсяг вільних грошових капіталів, щоб здійснювати приватизацію державного майна. Розв'язання цієї суперечності було досягнуто шляхом поєднання платних і безплатних форм приватизації. Саме у цьому й полягає основна особливість приватизації в Україні.

 • Антимонопольне законодавство України поступово удосконалюється, проте не дивлячись на значну увагу, котру уряд приділяє даній проблемі, монополізація Української національної економіки все ще лишається болючим питанням для держави. Протягом останнього року проблема монополізації знову загострилась через погіршення стосунків між владою та деякими українськими олігархами, що стимулювало перерозподіл ринків та часткова втрата монополістами своїх позицій.

 • Институт лицензирования является одним из ведущих институтов хозяйственного права, целью которого является регулирование определенных видов хозяйственной деятельности. Он приобрел важное значение в период перехода к рыночной экономике в Украине. Сегодня система лицензирования все еще находится в стадии становления, заложено ее нормативную базу, идет формирование системы органов лицензирования. Однако этот процесс является достаточно сложным, проходит противоречиво, что фактически отражает весь массив проблем и трудностей, с которыми сталкивается любая реформа в украинской экономике этого времени.