31 October, 2019

ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Вивчення творчості Наталі Забіли займає вагоме місце в дитячому читанні, адже її поезії в основному присвячені дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. Дослідники творчості поетеси (Ю. Ярмиш, К.  Городецька, В. Неділько, В. Мозговий та ін.) відзначають такі її риси, як пісенність, сюжетність, ігровий характер, що забезпечує легке сприйняття поетичних текстів і їх швидке запам’ятовування. «Її творчiсть – це справжня «материнська книжка», яка весело й цiкаво розповiдає про свiт речей i природу, навчає правил поведiнки i прищеплює певні моральнi якостi, образно, наочно й тактовно тлумачить, «що є добре, а що погане».

 • Мамлакатимиз таълим тизимида амалга оширилаётган ислоҳатлар физика фани ўқитувчилари олдига ҳам катта масъулият юкламоқда. Ўқитиш жараёнида фойдаланиладиган техник қўрилмаларнинг такомиллашиб бориши натижасида таълим ва тарбия бериш самарадорлигини оширишда ҳам катта ўзгаришлар содир бўлди.

 • Заклади фахової передвищої освіти здійснюють підготовку фахівців у певних галузях професійної діяльності, пов’язаних із виробництвом, управлінням, національною економікою, сферою обслуговування тощо на основі повної або базової середньої освіти. Особливістю здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти є те, що вона здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту. У законі України про фахову передвищу освіту зазначено, що навчання повинно бути «студентоорієнтованим», тобто спрямованим на всебічне «задоволення потреб та інтересівздобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії».

 • Основним змістом життя дошкільника, провідною його діяльністю продовжує залишатися гра. Дитяча гра – це не просто забава. Вона, як і раніше, розвиває, навчає, виховує дитину. Правильно організовані ігри сприяють формуванню необхідних якостей особистості дитини, її комунікативних навичок, встановленню позитивних стосунків з однолітками.

 • У культурно-історичний період розбудови державності в незалежній Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. українська система освіти зазнала декілька етапів реформування, зміст яких відображено в низці законодавчих, нормативно-правових актів щодо її розвитку. З 2016 року розпочато підготовку, а в 2017 запущено масштабну реформу української системи освіти, яка відома під назвою «Нова українська школа» і повинна завершитися в 2029 році, – коли буде перший випуск 12-річної загальноосвітньої школи.

 • Сучасні умови державного, політичного, соціо-культурного життя України ставлять перед сучасною школою виклики виховувати учнів в ідеалі високого патріотизму і чіткої громадянської позиції. Саме тому проблема формування громадянських компетентностей в сучасній початковій школі відповідно до концептуальних вимог Нової української школи є актуальною, оскільки усуває суперечності між багажем отриманих молодшим школярем знань та їх використанням в конкретних обставинах особистісного життя, у соціумі школи та за її межами, сім’ї, громади.

 • 25 червня 2019 року виповнилося 85 років від дня народження видатного педагога, дослідника української етнопедагогіки і традиційного родинного виховання, академіка Академії педагогічних наук України Мирослава Гнатовича Стельмаховича. Сьогодні без праць цього педагога ми не уявляємо сучасної системи національної освіти і виховання, адже вчений в цю справу вклав і свою душу, і серце, підкреслюючи, що українська національна школа має бути не лише новим типом національного закладу, але, передусім, новим типом мислення.

 • Кращий спосіб зробити дітей успішними – це розкрити і розвинути їх здібності, зробити їх щасливими, впевненими у собі. Важливим чинником успішної соціалізації особистості є вміння взаємодіяти з оточуючими, будувати партнерські стосунки в соціумі. Створення комфортного освітнього середовища для кожної дитини є одним із пріоритетів Нової української школи, яка ґрунтується на ідеях педагогіки партнерства, співпраці вчителів, батьків та дітей на засадах взаємної довіри й поваги [1, с. 15]. Таке середовище допомагають створити цінності та принципи педагогіки партнерства, які покладено в основу стандарту освіти, оновленої системи професійного розвитку вчителя, сучасної державної освітньої та кадрової політики (відбір та оцінювання педагогів). Особливо важливим є формування дружніх взаємин між учнями в умовах інклюзивного навчання.

 • Конструктор ЛЕГО застосовується сьогодні в багатьох навчальних закладах країн світу. Не стала винятком і Україна. Багато використовують на уроках в початкових класах ця іграшка допомагає освоїти багато базових знань з різних предметів.

 • Кожного року з’являються нові технології, які можуть з успіхом використовувати викладачі і студенти. Сьогодні будь-який викладач має змогу публікувати навчальні матеріали та спілкуватися зі студентами, він може використовувати блоги, а приєднавшись до освітньої соціальної мережі, одержувати можливості обміну думками та досвідом з колегами.

 • Виникнення терміну «гендер» (від англ. Gender - родова ознака) як однієї з категорій захисту пов'язано з ім'ям американського психоаналітика Р. Столера, який запропонував в 1968 р. використовувати його для позначення подвійної природи статі людини, з одного боку, як біологічного, а з іншого - як соціокультурного феномену. За іншою версією, американський сексолог Дж. Мані в 1955 р. ввів поняття «гендер», «гендерна роль» і використовував їх для характеристики внутрішнього стану особистості чоловіки/жінки. Гендер є статево-рольова поведінка, визначальне ставлення між людьми в соціумі: починаючи від батьків, друзів і однокласників і до випадкових перехожих. Гендерна рівність - одна з ознак сучасної правової держави, а розуміння гендеру безпосередньо співвідноситься з поняттям свободи - суспільство не нав'язує окремого індивіда, які ролі йому виконувати, тому гендер в сучасному розумінні - це повна свобода індивіда реалізовувати свої людські якості, що не завжди може збігатися з його біологічною статтю.

 • Гендер є статево-рольова поведінка, визначальне ставлення між людьми в соціумі: починаючи від батьків, друзів і однокласників і до випадкових перехожих. Гендерна рівність - одна з ознак сучасної правової держави, а розуміння гендеру безпосередньо співвідноситься з поняттям свободи - суспільство не нав'язує окремого індивіда, які ролі йому виконувати, тому гендер в сучасному розумінні - це повна свобода індивіда реалізовувати свої людські якості, що не завжди може збігатися з його біологічною статтю.

 • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУВ КОЛЕДЖІ

    Світлана Лазебна (Кривий Ріг, Україна) |    Download article |  Link

  Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначила систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

 • Сучасна педагогічна освіта поступово переорієнтовується з когнітивно-зорієнтованої моделі підготовки фахівців на особистісно зорієнтовану, побудовану на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, партнерства, співпраці всіх учасників освітнього процесу. Про це свідчать положення Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, нові редакції закону України «Про вищу освіту» [3], у яких передбачається її докорінна перебудова, що забезпечить урахування безперервних змін у розвитку сучасного суспільства, буде гнучкою до створення освітнього простору, сприятливого для формування особистості та компетентного фахівця.

 • Сьогодні у сучасній освіті відбуваються значні зміни, що призводять до появи нових сучасних методів навчання, засобів та підходів до навчально-виховного процесу. Методика навчання у початковій школі також зазнає реформування. Традиційна модель початкового навчання, яка була надзвичайно популярною у кінці минулого століття та на початку XXІ ст. вичерпала себе. На зміну традиційним підходам приходить компетентнісний, що дозволяє значно знівелювати розрив між існуючою освітньою практикою та новими вимогами до результатів освіти в умовах сучасного цифрового суспільства.

 • Управление методической работой. Методическая работа выступает необходимой организационной основой для формирования инновационной направленности педагогической деятельности, создания в школе определенной инновационной среды.

 • У сучасній методиці і практиці навчання природознавству в початковій школі велика увага приділяється оптимальному поєднанню різних форм, методів і засобів навчання. Це дозволяє більш ефективно вирішувати навчально-виховні завдання програми.

 • Светлана Ермакова (Одесса, Украина) Мария Беликова (Одесса, Украина)

    Светлана Ермакова, Мария Беликова (Одесса, Украина) |    Download article |  Link

  Профессия архитектора является достаточно престижной и привлекательной. Но тем, кто решил посвятить себя делу создания архитектурных шедевров, придется настраиваться на многолетнюю подготовку. Чтобы стать успешным архитектором, придется много учиться и упорно работать.