31 October, 2019

ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Однією з фундаментальних інститутів права та значимою економічною категорією є право власності. Як зазначає цивільне законодавство, поняттям права власності у загальному трактуванні слід розуміти право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

 • На практиці поширеними є ситуації, коли протягом гарантійного строку мобільний телефон, побутова техніка, інші придбані товари виходять з ладу і споживачі, звертаючись з гарантійними вимогами, наражаються на проблеми та перешкоди. Продавці, переважно, відправляють споживачів до сервісних центрів, які знаходять масу причин, щоб відмовити в гарантійному ремонті, трактуючи законодавство про захист прав споживачів на свій розсуд, або включають в квитанції про прийом товару на ремонт формулювання, на зразок: «Термін ремонту збільшується в разі відсутності запчастин до 30 або 60 діб».

 • Протягом останніх років рекламна діяльність в Україні посіла важливе місце в соціально-економічному житті та відіграє економічну, соціальну, політичну і навіть освітню роль у сучасному суспільстві. Реклама міцно зайняла свою нішу в системі ринкових відносин і одночасно виступає їх могутнім регулятором.

 • Господарське право як предмет регулювання

    Перунова О.М., Гусакова К.Б. ( Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що регулюються нормами господарського права. Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського права.

 • ВИКОНАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

    Микита Кривощеєнко (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Дійсність сьогодення, для якого характерно зниження рівня життя, змушує студентів, які навчаються на денних відділеннях закладів освіти, одночасно розпочинати трудову діяльність, улаштовуючись працювати на підприємства, в установи та організації. Згідно Конституції України «Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується».[1.с.1] Згідно з вимогами Конвенції Міжнародної Організації Праці № 138 мінімальний вік для прийняття на роботу «….не повинен бути нижчим, ніж вік обов’язкової шкільної освіти та, в будь-якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 років».

 • Зростання інформаційних технологій в Україні , як і в усьому світі, зумовив не тільки швидкий розвиток і ефективне застосування інформаційних мереж в підприємницькій діяльності та в повсякденному житті, а й зростання нових загроз. Анонімність глобальних інформаційних мереж, швидкість передачі інформації і простота їх використання, - те, що є основними причинами технологічного буму і проникнення мережі Інтернет в усі сфери життя, - одночасно дозволяє використовувати всі ці переваги для вчинення протиправних діянь. Нині кіберзлочинність — актуальна проблема, з якою зіштовхнулись всі країни у ХХІ столітті, і яка перманентно експоненційно збільшується як за своїми масштабами, так і за рівнем спричиненої шкоди. Незважаючи на комплекс заходів, які вживаються окремими фізичними та юридичними особами, а також державою, кіберзлочинці успішно продовжують свою діяльність у кіберпросторі. У зв’язку із цим, нині особливо важливо переглянути усі існуючі заходи та активно розробляти нові, що принесуть більшої користі та сформують надійну систему реалізації національних інтересів в кібернетичному просторі через формування надійного механізму профілактику та кіберзлочинності. Ці та інші фактори і обумовлюють актуальність теми наукової статті.

 • ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

    Олександр Притула (Харків,Україна) |    Download article |  Link

  Адміністративне право створює правовий режим для здійснення управлінських функцій, що є найважливішою умовою впорядкованості сфери державного управління. Закріплення в юридичних нормах правил поведінки, тобто яким чином слід діяти в конкретній ситуації, від чого слід утриматися, що робити категорично заборонено тощо, надає управлінським відносинам юридичного характеру, перетворює неправові відносини на формально обумовлені.

 • Перунова О.М., Руденко В.О. ( Харків, Україна)

    Перунова О.М., Руденко В.О. ( Харків, Україна) |    Download article |  Link

  До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів (ст. 50 Земельного кодексу України).

 • Термін «комерційна таємниця»недостатньо висвітлений вітчизняною наукою, оскільки науковці розробляютьрізноманітні підходи до його визначення і сприйняття. Питання визначення цього поняття зумовлена різними галузями правової науки, де це поняття досліджується, а її витоки зумовлені неоднознач­ним сприйняттям цивільних правовідносин.

 • Тема підстав господарсько-правової відповідальності недостатньо висвітлено вітчизняною наукою. Це пов’язано з довгими роками невизнання господарської відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності. Зміни відбулися лише з набранням у 2004 р. чинності Господарським кодексом України, де і було вперше на законодавчому рівні закріплено господарську відповідальність та, зокрема, підстави її настання. Недосконалість цієї норми зумовила численні наукові пошуки у цій проблематиці. Зокрема, постали такі проблемні питання: відсутність законодавчо закріпленого терміна господарського правопорушення та його складу; відсутність вичерпного переліку підстав господарської відповідальності тощо. Зазначені питання ми розглянемо у статті.

 • ВІДМІННОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ

    Чужикова Валерія Владиславівна (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Судова психіатрія є прикладною галуззю медичної науки – психіатрії. Психіатрична наука в цілому й кожна з її галузей досліджують закономірності виникнення, розвитку й можливого результату групи хвороб, що супроводжуються порушеннями психіки. Ці хвороби йменуються психічними розладами.