29–30 November, 2016

ХXХІІ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція

  • Засоби масової інформації відіграють важливу роль у формуванні суспільної думки в усіх актуальних галузях суспільного життя. Не менш важливу функцію вони виконують і під час появи та перебігу конфлікту. З одного боку, медіа можуть загострювати й без того напружену ситуацію, з іншого – сприяти зменшенню напруги. Отже, представники медіа можуть ставати частиною конфлікту або ж інструментом його залагодження.

  • Нині актуальним і затребуваним вектором розвитку сучасної тележурналістики постає урізноманітнення форм і способів представлення новинного контенту аудиторії, їхній драматизм. Аудіовізуальна драматургія телевізійних новин – це насамперед гармонійне поєднання драматичного та естетичного елементів аудіо- та відеоматеріалів при створенні новинного продукту для кращого сприйняття його цільовою аудиторією.

  • Українське міжнародне радіомовлення відіграло вагому роль у веденні інформаційної боротьби під час «холодної війни» – глобального протистояння між Радянським Союзом з одного боку та США, країнами Заходу і їх союзниками з іншого, яке тривало з середини 1940-х до початку 1990-х років. Але незважаючи на більш ніж 60-річну історію існування української служби, її діяльність не достатньо вивчена науковцями.

  • Постановка наукової проблеми та її значення. Люди постійно перебувають у соціальному зв’язку, який передбачає систематичний, взаємний вплив індивідів. У процесі взаємодії відбувається обмін інформацією, знаннями, досвідом, матеріальними й духовними цінностями. Індивід обирає свою позицію стосовно інших осіб, власне місце, статус у суспільній структурі. Така соціальна проекція окреслює для індивіда певні зразки поведінки та робить взаємодію прогнозованою. Соціальні інститути, такі як: дитячі навчальні заклади, навчально-виховні комплекси, вищі освітні установи ‒ повинні використовувати різні види й форми для більш продуктивної соціальної взаємодії.

  • У сучасному суспільно-політичному житті імідж набуває все більшого значення. Основою створеного образу є формальна система ролей, якими людина послуговується у своїй діяльності. Імідж формується як на основі реальної поведінки індивідів, так і під впливом оцінок і думок інших людей. Він допомагає опрацювати великий масив інформації, адже в такий спосіб створюються ярлики, що акцентують увагу оточення на суттєвих моментах. У будь-якій життєвій ситуації ми послуговуємося такими образами-ярликами.

  • Постановка наукової проблеми та її значення. Радіомовлення – органічний компонент медійного простору. З одного боку, радіо є виразником інтересів суспільства, виконує функцію громадського мовника, а з іншого ‒ постає в ролі передавача обробленої інформації, доносить новини до громадськості. Завдання радіо полягає в повідомленні всіх новин, за допомогою яких слухачі зможуть дізнатися про те, що відбувається у світі. При цьому необхідно брати до уваги той факт, що для споживача важливо, наскільки оригінальний, актуальний, гострий, «свіжий», несподіваний матеріал, чи нестандартно, яскраво, талановито він написаний.

  • Портретне інтерв’ю як жанр посідаєособливемісце в медійномупросторі. Основнайого мета – розкритиособистістьлюдини та її характер. Нині портретне інтерв’ю набуває все більшоїпопулярностісередреципієнтів у всіх типах ЗМІ. портретне інтерв’ю є одним ізнайскладнішихвидівцього жанру. Журналістмає не лишедізнатисяважливіфакти з життялюдини, але й сформуватипевний образ, якомувідповідає той чи той герой матеріалу.