5–6 November, 2016

XXXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Стрімкий розвиток економіки сприяє появі нових розробок, які несуть у собі ще більше інформації. Яскравим прикладом цього єRFID-технології, які дозволять вивести управління ланцюгами поставок на новий рівень, здатні вирішити багато проблем, які не спроможна вирішити проблема штрихового-кодування.

 • Підприємства ведуть розрахунки зі своїми працівниками з відшкодування матеріальних збитків, завданих ними в результаті недостач і розкрадань грошових і товарно-матеріальних цінностей, виявлених втрат від псування майна та матеріалів, допущеного браку, а також інших видів шкоди. Збитки - це виражена в грошовій формі шкода, завдана одній особі протиправними діями іншої. Збиток, завданий підприємству, належить до відшкодування особою, яка завдала збиток, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

 • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

    Наталія Коцеруба, Юлія Гуменюк (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  У конкурентному середовищі підприємство прагне зміцнити своє економічне становище шляхом досягнення певних переваг над конкурентами. Однією з таких конкурентних переваг підприємства є трудові ресурси та їх раціональне використання. Адже, від ефективності використання трудових ресурсів залежать показники обсягу виробництва продукції, рівень її собівартості та якості. Саме тому, аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами є важливою складовою системи комплексного економічного аналізу діяльності будь-якого суб’єкта господарювання.

 • РОЛЬ ПРИСКОРЕННЯ РУХУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

    Наталія Коцеруба, Анастасія Пашківська (Вінниця,Україна) |    Download article |  Link

  В умовах ринкових відносин оборотні кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони відображають частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, оборотні кошти ‒ це важливий критерій у визначенні прибутку підприємства.

 • ЩОДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

    Юлія Литвинець (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  Розвиток ринку орендних земельних відносин і його нормативно-правове регулювання передбачає наявність та економічний обіг майнових прав і, зокрема, права оренди землі. Наразі право оренди землі не визнається окремим об’єктом господарського обігу, і відповідно не відображається в обліку та звітності, що призводить до заниження вартості активів підприємства. Подальше реформування земельних відносин в Україні передбачає розвиток операцій, пов’язаних із правом оренди землі. А всі господарські операції, як відомо, потребують відображення в системі бухгалтерського обліку та звітності.

 • БУТИ ШВИДКИМ ОЗНАЧАЄ БУТИ ПЕРШИМ

    Марина Мартиненко (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  Будь-який бізнес - це, впершу чергу, взаємини між організацією, її партнерами, контрагентами та клієнтами. Висококонкурентне середовище змушує приділяти велику увагу цьому аспекту, а ефективне управління партнерськими відносинами стає стратегічно важливим процесом. Полегшити завдання допоможуть технології. Управління взаємовідносинами в логістиці за допомогою систем автоматизації дає певні переваги. При цьому слід розуміти, що автоматизація надає інструменти підвищення ефективності, але далі все залежить від вас.

 • Протягом останніх років в Україні спостерігалося розширення повноважень органів місцевого самоврядування без відповідного збільшення обсягів їхніх фінансових ресурсів. В таких умовах місцеві бюджети не здатні виконувати свої функції ефективно та у повному обсязі. Задля підвищення ролі доходів місцевих бюджетів та зростання їх доходної бази, а відтак і фінансового розвитку територіальних громад та місцевих підприємств, ми вважаємо, що Україні необхідно підвищити рівень бюджетної децентралізації.

 • Сучасна індустрія туризму це багатофункціональне утворення, що має свою логічно вивірену структуру, що формується виходячи з унікальності туристських комплексів і вживаних технологій, визначуваних конкретними соціально-економічними, організаційно-правовими умовами і ресурсним базисом. Але саме індустрія розміщення туристів і ресторанний бізнес виступають її основоположними компонентами як в частині формування іміджевих характеристик, так і відносно внеску в кінцевий економічний результат [1].

 • ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

    Людмила Черненька (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  В умовах фінансової нестабільності існує необхідність удосконалення й коригування пріоритетів державної фінансової політики, спрямованих на розробку ефективних заходів у довгостроковому періоді. Основним завданням уряду є формування чітких механізмів у галузі використання фінансових ресурсів країни, з метою визначення ефектив­них сучасних заходів для створення фінансо­вої основи реалізації прийнятої економічної політики. Змістовним важелем забезпечення економічної стабільності країни є побудова ефективної фінансової політики, направленої на забезпечення економічного зростання й со­ціального розвитку а також безпеки держави. Одним із вагомих інструментів впливу на со­ціально-економічний розвиток країни є ефек­тивна державна фінансова політика.