5–6 November, 2016

XXXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Здоров’я населення в цілому і кожної людини зокрема має провідне значення для існування і розвитку держави. Право на медичну допомогу і охорону здоров’я є базовим в системі соціальних прав людини, отож нерідко під час надання медичних послуг зачіпаються права і свободи людини. В умовах формування правової соціальної держави реалізація державної політики, що спрямована на охорону здоров’я населення, можлива лише шляхом застосування ефективного інструментарію державного регулювання цієї сфери.

 • ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДІЙСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

    Аліна Гончар, Анна Чеканова (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Однією з підстав виникнення господарських зобов'язань (і найпоширенішою у сфері економіки) є господарські договори, за допомогою яких опосередковуються зв'язки між суб'єктами господарювання, а також між ними та іншими учасниками господарських відносин. Господарський договір - це зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди зобов'язання учасників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх господарської діяльності (господарських потреб), що ґрунтуються на оптимальному врахуванні інтересів сторін і загальногосподарського інтересу.

 • На сьогоднішній день перевезення автомобільним транспортом є одним із найдешевших і найзручніших видів перевезень. Оскільки останнім часом простежується тенденція до зростання кількості перевезень автотранспортними засобами, створюється необхідність зміни його правового регулювання. Для найбільш ефективного використання автомобілів, вдосконалення їх роботи і підвищення показників необхідна безперервна оптимізація системи законодавства. Державне регулювання діяльності підприємств автомобільного транспорту є ключовим аспектом в автомобільному господарстві в цілому. Його метою є реалізація єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики задля створення досконалої системи перевезень усіма видами транспорту.

 • Світ не стоїть на місці, а завжди рухається у тому, чи іншому напрямку. Набутки людського розуму стали об’єктами правового економічного обігу. Цінності набула й інформація, що є основним виробничим продуктом засобів масової інформації. Нині тиражування матеріальних носіїв – об’єктів авторського права – сформувалося в потужну індустріальну галузь, яка містить підгалузеві структури: книговидання, друк періодичної продукції, тиражування кінофільмів, аудіо- та відео матеріалів.

 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

    Інна Костюченко (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Сьогодні в Україні система правової охорони інтелектуальної власності перебуває у стадії завершення формування, основи регулювання якої були закладені в 90-х роках ХХ століття. З часом виявилися серйозні проблеми та недоліки її функціонування, що істотно позначилося на розвитку національного творчого потенціалу. Це чинило перешкоди становленню нової інноваційної моделі розвитку наукової сфери національної системи освіти та ускладнювало правові відносини на світових освітніх ринках інтелектуальних освітніх продуктів. Без ефективного та невідкладного розв’язання цих проблем перспективи соціально- економічного розвитку України, її національної та інтелектуальної безпеки, а також входження у світове освітнє співтовариство як інтелектуально та економічно розвинутої держави можуть бути поставлені під сумнів.

 • ВИНА ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

    Тетяна Кугно (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Злочин, як і будь-яке інше правопорушення є вчинком людини. Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне законодавство. Щоб це законодавство було досить ефективним, необхідно правильно його застосовувати. Відповідно до Конституції України кримінальні закони видаються лише Верховною Радою України. Ніякі інші державні органи або посадові особи не правомочні видавати норми кримінального права. Отже, кримінальне право знаходить своє вираження тільки в законах, а основним джерелом кримінального права є кримінальний закон.

 • АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

    Алена Луценко, Валерия Пыхтина (Харьков, Украина) |    Download article |  Link

  Появление новых технологических возможностей привело к широкому использованию объектов авторских и смежных прав в Интернете. Интернет - всемирная информационная система общего доступа, которая логически связанная глобальным адресным пространством и базируется на Интернет-протоколе, определенными международными стандартами.

 • ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ

    Алена Луценко, Валерия Пыхтина (Харьков, Украина) |    Download article |  Link

  Культурные права и свободы способствуют поддержанию человеческого достоинства, что отмечается в Уставе ЮНЕСКО, в котором, в частности говорится: для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение культуры и образования среди всех людей. Таким образом, если государство заботиться о творческой интеллигенции, то это "мудрое " государство, ибо оно в конечном итоге "думает" о самосохранении и развитии общества.

 • Як уже відомо, патент є основним охоронним документом на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Саме він підтверджує визнання державою результату творчої діяльності об'єктом патентного права.

 • Розвиток сучасного господарського комплексу країни не можливий без належного функціонування капітального будівництва, що дає матеріальну основу для підвищення рівня та якості життя населення. Будівельна галузь може бути інструментом подолання кризових явищ у економіці, тому що має здатність до забезпечення мультиплікативного ефекту у суміжних галузях, тим самим створюючи необхідні умови для зростання економіки в цілому.

 • Реформа освіти є в даний час однією з найбільш обговорюваних тем, оскільки торкається інтересів не тільки безпосередніх учасників освітнього процесу, а й кожного громадянина країни, потенційних і діючих роботодавців, а також держави в цілому. Дана проблема є багатогранною і не може бути розглянута в рамках однієї наукової парадигми. Тому існує масив економічних, юридичних, педагогічних, філологічних та інших робіт, в яких розкриваються різні аспекти досліджуваного процесу.

 • Туризм є потенційно інвестиційно привабливим видом економічної діяльності, найважливішим каталізатором економічного зростання, експорту та створення робочих місць, одним з основних компонентів соціально-економічного розвитку країни. Ця сфера господарської діяльності впливає на економічний розвиток не лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в розвитку певного регіону (області) країни, видозмінюючи його інфраструктуру, споживчий ринок, інші галузі підприємницької діяльності. Більше того, сучасний туризм, а, отже, і процес його організації (туристична діяльність) – це один із важливих аспектів нової філософії бізнесу нинішнього інформаційного суспільства, який в умовах змін підприємницького середовища відкриває нові можливості вирішення проблем забезпечення макроекономічної стабільності.