30 November, 2022

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Сучасне викладання суттєво відрізняється від того, як навчали нас, наших батьків та інші покоління до цього. Потреби студентів нового покоління впливають також і на методику викладання. Таким чином, так, як викладають зараз, не викладали нашим прабатькам, а також і не викладатимуть нашим правнукам. Що є причиною? Спробуємо дати відповідь на це запитання.

 • Актуальність проблеми дослідження. Сучасна система освіти в Україні висуває якісно нові вимоги до існуючого рівня готовності випускників вищих навчальних закладів до професійної діяльності. Сьогодні суспільству потрібні ініціативні та самостійні люди, здатні до швидкого оновлення знань, розширення навичок і вмінь, освоєння нових сфер діяльності, готові постійно вдосконалювати себе і власну діяльність відповідно до потреб суспільства. У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті підкреслюється: “Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. Її стрижень - розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної, здатної до самоосвіти й саморозвитку особистості, яка вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни”.

 • На сучаснoму етапі в Україні питання освіти і виховання підростаючого покоління перебувають в центрі уваги всього суспільства. Особливо важливо зацікавити дитину світом суспільного довкілля, природи, людських відносин, багатством рідної мови, що має велике значення в процесі підготовки до подальшого шкільного навчання. У цьoму кoнтексті oсoбливoгo значення набуває всебічне дoслідження і переoсмислення на сучасних метoдoлoгічних засадах формування пізнавального інтересу дітей до предметного довкілля, світу неживої і живої природи з врахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень, досвіду масового суспільного виховання, багатoвікoвoгo дoсвіду існування народної педагогіки нашoгo нарoду та критичного аналізу досягнень педагогів минулих часів Найціннішим для формування пізнавального інтересу є середній дошкільний вік, адже недарма дітей цього віку називають чомусиками. Втративши цей віковий період в плані формування пізнавальної активності, дитина не зможе успішно використовувати свій розумовий потенціал у шкільні роки.

 • РОБОТОТЕХНІКА ЯК ОСНОВА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

    Наталія Винницька, Ліля Гнатів (Дрогобич, Україна) |    Download article |  Link

  У сучасному суспільстві сфера роботизації збільшує обороти. Використання роботів у різних сферах людської діяльності дозволяє значно спростити багато процесів, зменшити залучення людини у важкій або небезпечній роботі. Все більше і більше роботів входять у повсякденне життя: мобільні роботи, роботизовані пилососи тощо.

 • Statement of the problem in general terms and its connection with important scientific and practical problems. The need for a thorough modernization of Uzbek education became undeniable at the beginning of the 21st century. The processes taking place in the economic, political and social spheres have led to a change in the paradigm of the entire educational system. Since traditional education has become obsolete, innovative didactic methods, means, techniques and forms of organization of education in the modern system of higher education are needed. Since the most important goal of higher education in the conditions of the modern information society is to form not a narrow specialist with the maximum amount of academic knowledge, but a harmoniously developed creative person who perceives the surrounding reality holistically, is able to act mobile in the social and professional spheres, ensuring the comprehensive and sustainable development of mankind, then there was an objective need to take a fresh look at the learning process in general, and at teaching a foreign language in particular.

 • ПРОБЛЕМИ ЕКРАННОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

    Григорій Десятник, Людмила Лимар (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

  Всесвітня пандемія та стан військових дій і пов’язаний з ними перехід на онлайн-викладання у вищій школі не тільки викликали зрозумілі методичні проблеми, в тому числі в царині екранної педагогіки, але й показали необхідність поглибленої гуманітарної експертизи принципово нової освітньої ситуації та пов’язаних з нею викликами для подальшого професійного розвитку студентів.

 • ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ КІНОТЕЛЕОПЕРАТОРІВ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

    Григорій Десятник, Дмитро Санніков (Київ, Україна)  |    Download article |  Link

  Оператори кіно і телебачення – люди красивої та мирної професії. Однак постійні виклики сучасності змушують вищу школу надавати чинне місце в програмах підготовки операторів питанням їхньої можливої роботи в екстремальних умовах, серед яких, на жаль, є і відеозйомки бойових дій.

 • ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ КОНСЕРВАТОРИИ

    Ирода Шакирова (Ташкент, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Известно, что наука о культуре речи служит в дальнейшем формированию у учащихся развитие навыков ее речевого богатства. Человек, у которого богатая речь, собирает вокруг себя только культурных и просвещенных людей.

 • Актуальність проблеми. За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набувала в Німеччині.

 • Современный этап развития общества требует коренных изменений системы образования Республики Узбекистан, ее модернизации и выстраивания в соответствии с требованиями мировых образовательных стандартов. Это положение в полной мере касаетсяи системы преподавания иностранного языка в республике, в том числе и русского как иностранного.

 • Зараз дуже важкий час, коли Україна вимушена в важких боях відстоювати свою державність і незалежність, а демократичні, гуманістичні цінності нашої держави намагається зруйнувати ворожа навала. Це в деякій мірі зумовлює послаблення моральних установок, культура взаємостосунків між людьми набуває нових форм, часто не найкращих, відбувається погіршення суспільних відносин на всіх рівнях. Разом з тим ми спостерігаємо, як в такий непростий час народ консолідується навколо української ідеї, звертається до вивчення і широкого вживання української мови, народних звичаїв і традицій, історичного минулого. Особливо важливо в даний час запропонувати молодому поколінню значущі ціннісні орієнтації.

 • Особливості професійної підготовки юристів у Німеччині

    Катерина Музика, Марія Колесник (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Зараз досить часто критикують вітчизняну систему юридичної освіти. Для того щоб зрозуміти «плюси» й «мінуси», дати об’єктивну оцінку, потрібно порівняти, поцікавитись, як це відбувається в інших країнах світу. Найбільш цінний інтеграційний та правовий досвід накопичений саме Європейським Союзом (ЄС). Цей досвід є яскравим прикладом успішного співробітництва та інтеграції, результатом якого є створення потужної організації, що підтримує економічну і політичну стабільність в Європі та сприяє її стабілізації та подальшому розвитку.

 • ISSUES OF USING MUSIC AND SONGS IN ENGLISH LESSONS

    Nilufar Talipova (Tashkent, Uzbekistan) |    Download article |  Link

  More and more often, our attention in the process of learning a foreign language turns to such an all-encompassing art form as music. On the one hand, it forms an aesthetic attitude to reality, carries a spiritual beginning, emotional saturation, a huge energy potential, which allows you to create a spiritual atmosphere in the classroom. It is impossible to overestimate the educational, developing influence of music on the process of forming sensations, ideas, humanitarian knowledge and skills of a comprehensively educated person. On the other hand, speech and music have the same parameters and intonation, stress, phrasal structure, pauses, pitch, tempo. This similarity is explained by the fact that the fundamental principle of speech and music is the same physical phenomenon - sound.

 • Одним из важных путей дальнейшего повышения эффективности и действенности образования является донесение до учащихся сути демократических преобразований, направленных на модернизацию страны и созидательной работы, осуществляемой во всех сферах общественной жизни в процессе преподавания социально-гуманитарных наук.

 • Латинский язык почитается как язык, имеющий свое место в развитии мировой науки, особенно в медицине, врач, не знающий латинского языка, не будет зрелым специалистом в своей профессии. Потому что, латинский язык является основой медицинской терминологии.