30 November, 2022

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • One of the main goals of secondary school and university is to train highly qualified professionals with developed thinking and creative thinking. This task can be solved by the hard work of secondary school teachers and university teachers who have a deep and comprehensive scientific knowledge and teaching methods, who can train specialists in accordance with their scientific and practical activities that will contribute to the development of future generations. In recent years, the world pedagogy is in the process of revising the system of assessment of student achievement, as assessment is one of the main stages of the educational process. One of the tasks of the school is to create conditions that promote independent learning, self-knowledge, the development of motivation for success, ie the formation of basic competencies of students.

 • Тадеуш Конвіцький (Tadeusz Konwicki, 1926 – 2015) – відомий польський письменник, сценарист, режисер. Його постать завжди була цікавою для представників мистецьких кіл, а творчість викликала інтерес як у літературознавців, так і в звичайних читачів, які захоплювалися прозою автора.

 • Изучение языка и культуры разных народов остается одной из актуальных задач в условиях, когда развиваются международные отношения и увеличивается взаимодействие. В языкознании к концу 20 века было сделано предположение, что «язык не связан с культурой, но сам вырастает из культуры и является средством ее выражения». Между тем язык играет важную роль в создании, развитии и сохранении культуры (в виде текстов).

 • CORONAVIRUS NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE

    Людмила Вашека, Марія Колесник (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  The coronavirus pandemic has changed the way the world lives. Countries across the globe have restricted international travel, imposed lockdowns and set in place rules and regulations to contain the spread of the highly infectious disease. As millions stay indoors in quarantine, there has been a simultaneous surge in the popularity of video conferencing platforms like Zoom, home-cooking videos on YouTube and DIY tutorials on how to cut your own hair or bake your own bread without yeast. Stepping out, when absolutely necessary, is also done with the security of hand sanitizers and face masks. Indeed, the coronavirus pandemic has changed our lives - it has even changed the way we speak.

 • Фразеологічні одиниці дають змогу проникнути в історію, культуру, менталітет нації, оскільки у них зосереджений національний дух, національна культура певного народу, а їх аналіз дає можливість простежити взаємозв’язок мови, світобачення й ментальності нації. Зараз дуже складні часи, тому питання почуттів займає велике місце у житті кожного. Почуття – це різноманітні переживання людини, в яких відображаються її взаємовідношення й стосунки із зовнішнім світом і іншими людьми. Як відомо, почуття виникають у процесі взаємодії особистості із зовнішнім світом. Почуття особистості пов’язані з конкретним об’єктом (це може бути предмет, людина, події життя тощо).

 • ОСОБЕННОСТИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

    Ибрагим Турсунов (Ташкент, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Сравнительное литературоведение (англ. Comparative Literature) изучает вопросы мировой литературы и национальной литературы по отношению друг к другу, опираясь на метод историко-генетического анализа, и в основном рассматривает литературные процессы, разные течения и школы, существующие в мировой литературе , а также исследование и обобщение международных литературных связей и отношений, средств литературно-художественного воздействия, сходных или общих сторон различных международных и национальных литературных явлений, либо их своеобразных сторон, возникших под влиянием этой общности, проблем художественного перевода , и теоретически дает выводы.

 • Проблема вираження категорії часу у художній літературі має особливе значення, оскільки часові параметри є одними з ключових в організації побудови сюжету художнього тексту. Найбільш докладно розглядом даної граматичної категорії займаються лінгвісти у галузі порівняльної типології (зокрема, А. Л. Зеленецький, П. Ф. Монахов, О. А. Кострова, С. П. Анохіна, Б. А. Абрамов). Порівняльно-типологічний розгляд дозволяє точніше простежити особливості висловлювання граматичних значень на двох і більше мовах. У нашому випадку в порівняння вступають російська мова (мова оригіналу твору) та німецька мова (мова перекладу).

 • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

    Сподаренко Дар’я, Марія Колесник (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  В результаті активного розвитку міжнародних відносин у таких сферах людської діяльності, як політика, наука, культура й економіка, зростає значення успішної комунікації між представниками різних країн. Варто зазначити, що такий тип відносин часто реґламентується правовими документами, серед яких трапляються як державні контракти, так і прості заявки на отримання вакансії за кордоном тощо. Отже, юридичний переклад в наші дні став одним із найбільш затребуваних видів перекладу. Правнича мова має свої закономірності й особливості, які мають враховуватися під час перекладу. У зв’язку із цим перекладацький аналіз німецькомовної юридичної термінології є дуже значущим і актуальним.

 • XXI століття – це століття наукових відкриттів, нових технологій, стрімкого розвитку цивілізації, економіки. Звісно, такий розвиток відобразився на розвитку європейських мов, сприяв посиленню нових мовних контактів між країнами Європи, а також появі великої кількості термінів для позначення нових понять в галузі економіки.

 • У практику роботи викладача у 2020 році ввійшли нові методи і технології навчання, зумовлені дистанційним навчанням внаслідок світової пандемії коронавірусної хвороби. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати здобувачів освіти, вирішувати технічні проблеми виявилось зовсім не просто, адже дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників освітнього процесу, а також те, що викладачі володіють технологіями дистанційного навчання.

 • АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ УЗБЕКСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

    Мунира Хамракулова, Миркамол Махкамов (Ташкент, Узбекистан) |    Download article |  Link

  Повышенный интерес к контрастивной лингвистике объясняется не только ее причастностью к решению собственно теоретических проблем, но и тем, что она связана с прагматикой: обучением иностранным языкам, теорией и практикой перевода, лексикографией. Многие кардинальные проблемы этой отрасли языкознания ждут своего решения. В первую очередь, это относится к сопоставительному изучению лексической семантики родственных и неродственных языков. «Казалось бы, - пишет В.Н. Ярцева, - что наиболее благоприятные обстоятельства могли бы сложиться для исследования в области лексики…, однако, как это ни странно, именно в области контрастивной лексикологии, крупных достижений не заметно». [1.11] Изучение лексической семантики связано с большими трудностями из-за специфичности самого предмета изучения – значения слов. У истоков развития сопоставительных исследований русского и узбекского языков стоял Е.Д.Поливанов. [2] Сопоставление языков в теоретических и лингводидактических целях на уровне лексики: «… в идеале предполагает сравнение инвентарей и структур всех соотносительных лексических парадигматических группировок – семантических и ассоциативных полей, лексико-семантических групп, синонимических рядов, антонимических пар».