31 Січень, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • РОЛЬОВА ГРА ”ПНЕВМОКОНІОЗИ” В ОН-ЛАЙН ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ

    Любов Акимова, Тетяна Пархоменко Владислав Малишев, Марія Кузеванова, Надія Севастьянова (Маріуполь, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Класичні форми організації навчального процесу дають можливість студентам накопичувати теоретичні знання, які не можуть бути використанні у реальних умовах при взаємовідносинах з пацієнтом. Зміна та модернізація системи вищої освіти потребує впровадження сучасного викладання предметів, а також залучення новітніх інтерактивних методик викладання матеріалу, поширення форм та методів навчального процесу.

 • У своїй професійній діяльності вчитель-словесник в середньому проводить 25 тисяч уроків. А у процесі підготовки і проведенні уроку йому доводиться вирішувати найскладніші питання сучасної педагогічної теорії і практики.

 • На современном этапе развития общества мы встали перед проблемой противостояния всемирной пандемии и адаптации к ней. Пандемия затронула большинство стран мира и все сферы общественной жизни, в том числе и систему образования. Нашей стране необходимо создать условия для ускоренного повышения разнообразия учебного содержания и внедрения информационных технологий в образовательный процесс. Об этом подчеркнул в своем выступлении Глава государства Токаев К.К., выступая 11 мая 2020г. на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению:«Образование следует сделать гораздо более гибким, следует разработать протоколы и методики обучения детей и студентов в удаленном режиме, завершить реальную цифровизацию всех учебных заведений страны. Необходимо форсированно внедрять современные дистанционные технологии. Предстоит пересмотреть содержание образовательных программ, сделать их доступными и интерактивными. Подготовка самих педагогов должна осуществляться с учетом новых требований».

 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ОЧИМА ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ

    Зореслава-Ольга Лісова (Тернопіль, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Сучасна загальна середня освіта України покликана трансформуватися відповідно до змін, що відбуваються в суспільстві та створювати умови «для навчання та розвитку особистості, які б забезпечували знаннями та навичками, необхідними для життя у мінливому, індивідуалізованому, високотехнологічному світі ХХІ століття».

 • ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

    Наталія Коношенко, Микита Кіт, Дмитро Чекар (Слов’янськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Сучасний період розвитку українського суспільства потребує негайного розв'язання важливих завдань щодо навчання, виховання, комплексної реабілітації девіантних школярів, рішення проблеми дитячої злочинності, жебрацтва, споживацтва, попередження наркотичної залежності неповнолітніх, а відповідно, створення психолого-педагогічних умов для підготовки вихованців до самостійного життя, адаптації в суспільство та ін. Аналіз цієї проблеми, яка гостро стоїть перед сучасним суспільством, показує, що система педагогічної, превентивної та реабілітаційної роботи з девіантними школярами недостатньо відпрацьована. Зараз постає гостра потреба більш ґрунтовного дослідження феномену адиктивної поведінки та удосконалення соціальної роботи з наркозалежними дітьми і молоддю.

 • Дошкільний період дитинства – це важливий період онтогенезу, коли здійснюється процес первинної соціалізації дитини, формуються психічні, соціально-моральні, фізичні, духовні, культурні, етичні аспекти особистості, закладаються основи її соціальної компетентності.

 • Прогресивний розвиток держави пов’язаний з необхідністю провадження інноваційних підходів у процес професійної підготовки фахівців різних галузей для вирішення проблем в суспільному, економічному та політичному житті країни, що ставить перед освітньою системою конкретні вимоги та певні удосконалення системи підготовки закладів вищої освіти. Ефективний підхід полягає в орієнтації освітнього процесу на формування компетентності з врахуванням педагогічного надбання тобто певної культури, що забезпечить успішну професійну підготовку майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля.

 • The development of modern technologies, as well as the information and telecommunication network, allows students to receive professionally important information. In the future, directly in the labor activity, a specialist will need knowledge of English to develop and develop advanced technologies and developments based on foreign experience. Modern realities show that in a number of areas in the Uzbekistan there is some lag, which implies the need to use foreign experience.

 • Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України, пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

 • Дистанційна освіта важлива в умовах пандемії, адже ми можемо отримувати знання не виходячи зі свого будинку. Для здобуття дистанційної освіти все що потрібно студентові – це ноутбук та інтернет, або ж навіть звичайний смартфон.

 • Розпочаті реформи української системи освіти відбуваються в контексті Концепції «Нова українська школа» (НУШ), яка спонукає українську освіту, з одного боку, до узгодження структури, змісту та стандартів українського освітнього процесу з європейськими, а з іншого – до збереження кращих надбань національної освітньої системи, що завжди домінувало в традиціях українського народу. Ввійти в освітній простір ЄС, Україна намагається шляхом запровадження його ідеології, структур та освітнього змісту і при цьому прагне зберегти власну національну основу.

 • Розвиток сучасної педагогічної освіти в Україні характеризується її інтеграцією до світового освітнього простору. Це супроводжується створенням нової освітньої парадигми, спрямованої на формування освіченої, творчої особистості, забезпечення умов для розкриття здібностей, використання досвіду, задоволення освітніх потреб особистості з високою особистісною і професійною характеристикою. Розуміння освіти як оволодіння студентами певними знаннями, вміннями і навичками та підготовка їх до життя переосмислюється і замінюється поглядом на освіту як сферу становлення людини.

 • Рух України до євроінтеграції передбачає перегляд системи освіти у питані підвищення рівня професійних якостей майбутніх науково-педагогічних працівників. Це зумовлює опанування значної кількості спеціалізацій у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій, а особливість впровадження компетентнісного підходу, що передбачає не тільки засвоєння готових знань, а здатність майбутнього педагога самому здійснювати формування власних знань із реалізацією в професійній діяльності.

 • У країнах Європейського Союзу формуєтьсяпоняття м’яких навичок (softskills), щопротиставляються жорстким – спеціальнимвузькопрофесійним навичкам (hardskills), бо немають однозначної жорсткої прив’язки доконкретної професії. У документах ЮНЕСКО та Європейської комісії зафіксовано, що фактволодіння softskills визначає рівеньфункціональної грамотності (functionalliteracy)сучасного фахівця.

 • Інформаційна компетентність є частиною професійної компетентності фахівця, необхідною ланкою його освітньої діяльності, якісною характеристикою інформаційного аспекту науково-освітньої діяльності. Інформаційна компетентність виражається в наявності комплексу знань, умінь, навичок і рефлексивних установок у взаємодії з інформаційним середовищем.

 • В последние годы система образования республики претерпела радикальные реформы, чтобы подрастающее поколение достигло умственной, физической и духовной зрелости.

 • Зерттеушілер ЭББР білім беру процесінде қолданудың функционалдығы олардың дидактикалық қасиеттерімен анықталатындығына бірауыздан жауап береді. Осындай маңызды жақтары деп: интерактивтілік, коммуникативтілік, оқу материалдарын (мәтін, графика, анимация, аудио, видео) мультимедиа құралдарымен ұсыну мүмкіндігі, білім беру объектілерін зерттеу үшін компьютерлік модельдеуді қолдану, оқу жұмыстарының әртүрлі түрлерін автоматтандыру.

 • Зміни, що відбуваються на сучасному етапі суспільного і соціального розвитку в Україні, висувають все нові вимоги щодо якісної підготовки фахівців, відповідно й до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти.