31 Січень, 2021

ХХХIIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Сьогодні Україна перебуває в судовій невизначеності щодо запровадження судового прецедента як законодавчої діяльності суддів. Так як наша держава претендує на входження до Європейського Союзу та широко застосовує інтеграційні шляхи розвитку законодавства, то проблема судового прецеденту стоїть на чинному порядку щодо вирішення судового питання. Діяльність європейських судів надає нам впевненості в тому, що судовий прецедент є ефективним способом вирішення питань, які виникли через прогалин в законодавстві, та є надійним шляхом справедливого захисту прав та свобод людини і громадянина, фізичних та юридичних осіб.

 • Досить важливим залишається вдосконалення Державної податкової служби України. Головними її напрямками залишаються дотримання стабільності, подолання дефіциту бюджету, а також запобігання економічній злочинності.

 • ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВ

    Катерина Колеснік (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  В процесі вдосконалення правового регулювання захисту трудових і соціальних прав мігрантів важливо вивчити шляхи взаємодії трудового права України з міжнародним і зарубіжним трудовим правом. Представляючи собою узгоджену волю світової спільноти з актуальних проблем, що виникають у сфері праці, міжнародні норми служать стандартами, на які повинна орієнтуватися національна галузь трудовогоправа.

 • Система конституційних прав людини і громадянина в Україні охоплює максимально всеосяжний спектр прав і свобод у виборі способів життєдіяльності кожної людини, що проживає чи перебуває в нашій країні. І це, безумовно, позитивне надбання нашого суспільства. Однак практична реалізація та захист цих прав і свобод майже щоразу наштовхуються на значні перешкоди, що мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер та є підґрунтям для невирішених проблем у цій сфері.

 • Перехід від державної до ринкової економіки в Україні зумовив кризовий стан економічної системи в країні. Ці процеси в економіці нашої держави посилилися в період світової фінансової кризи. Тому в Україні з моменту проголошення її незалежності постійно створюються нові правові інститути, проголошується дотримання прав людини та спільно координуються дії по боротьбі з економічними кримінальними правопорушеннями.

 • Аграрний сектор є одним із провідних секторів економіки України. Україна є найбільшою країною Європи, її земельний фонд становить 60,4 млн га. , тож землі сільськогосподарського призначення займають більше 70 % території. Це робить Україну країною з величезним потенціалом аграрно-земельних ресурсів.

 • Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття надзвичайно велика кількістю інституцій — від релігійних до світових глобальних організацій. Саме навички з медіакомпетентності унеможливлюють сприйняття медіатекстів поза суспільним і політичним контекстом, і саме громадський попит - запорука функціонування незалежних медіа. Українське суспільство потребує цих навичок особливо тепер, у період громадськополітичної кризи, коли медіаспоживач перебуває ніби у «лійці» інформаційних потоків і навіть у вдумливих, освічених людей зростає схильність передовіряти комусь роль ключових посередників і розпорядників, які відкривають чи закривають інформацію, замість того, щоб самим дізнатися думку інших або навчитися розпізнавати, чи можна довіряти цій інформації.

 • Го­с­по­дар­сь­ке пра­во, як і будь-яку ін­шу юри­ди­ч­ну ди­с­ци­п­ліну, мо­ж­на ви­зна­чи­ти, на­сам­пе­ред, за пред­ме­т­ною озна­кою, тоб­то за су­ку­пні­с­тю су­с­пі­ль­них від­но­син, що ре­гу­лю­ють­ся но­р­ма­ми го­с­по­дар­сь­ко­го пра­ва. З ці­єї то­ч­ки зо­ру го­с­по­дар­сь­ке пра­во є си­с­те­мою норм, що ре­гу­люють го­с­по­дар­сь­кі від­но­си­ни, тоб­то від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі ор­га­ні­за­ції та здій­с­нен­ня го­с­по­дар­сь­кої ді­я­ль­но­с­ті між су­б’єк­та­ми го­спо­да­рю­ван­ня, а та­кож між ци­ми су­б’єк­та­ми та ін­ши­ми уча­с­ни­ка­ми відно­син у сфе­рі го­с­по­да­рю­ван­ня.

 • Права прописуються, змінюються і поновлюються щотижня.Співробітники виконують свою роботи з користю для громадян, так як саме ми, маємо можливість апелювати цими правами. Це важливо, оскільки порушення правопорядку, особливо в нашій країні, відбуваються досить часто. Навіть з боку виконують обов'язки підтримки правопорядку. Людина, яка знає свої права, живе не тільки з чистою совістю, а й з великим гаманцем. Так як такого усвідомленого громадянина не тільки не зможуть обдурити, але і багато людей, які не знають всіх «кутів» закону, готові платити великі гроші в цілях економії власних коштів. Це, зокрема, стосується економічної сфери. Фізичні та юридичні особи особливо потребують знання таких прав як Підприємницьке та банківське. Про це можна дізнатися в статті нижче.

 • Інститут надзвичайного стану є важливим елементом системи конституційного права. Застосування відповідних правових норм зумовлене можливістю виникнення екстремальних ситуацій техногенного, економічного і соціально-політичного характеру та негайною потребою їх правового врегулювання актами вищої юридичної чинності, оскільки звичайних форм правового регулювання недостатньо для нейтралізації і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що загрожують не лише значній кількості людей, але й основам конституційного ладу, існуванню самої держави.

 • Aктуaльнiсть теми. Нa сьoгoднi питaння прaв i свoбoд людини тa грoмaдянинa, гaрaнтiй їх реaлiзaцiї пoсiдaє oдне з прoвiдних мiсць в бaгaтoчисельних нaукoвих дoслiдженнях. У юридичнiй нaуцi трудoвoгo прaвa ця прoблемa тaкoж стaлaoднoю з нaйбiльш aктуaльних, прo щo свiдчить зрoстaючa кiлькiсть публiкaцiй тa нaукoвих прaць, присвячених прoблемaм трудoвих прaв тaoкремим питaнням їх гaрaнтувaння. Знaчну увaгу придiляли вивченню питaння юридичних гaрaнтiй трудoвoгo прaвa предстaвники нaуки трудoвoгo прaвa рaдянськoї дoби, зoкремa цю прoблему дoслiджувaли: В.М. Скoбєлкiн, O.М.Вoлкoвa, С.М.Сaгaєв, В.В. Єгoрoв тaiншi. Oднaк, й дoсi не всi стoрoни цiєї прoблеми є рoзкритими: не дoсягнутo єднoстi серед нaукoвцiв у визнaченнi пoняття юридичних гaрaнтiй трудoвoгo прaвa, не визнaченo кoлo їхнiх специфiчних oзнaк, якi б вiдoкремлювaли їх вiд iнших видiв гaрaнтiй, зaлишaється не визнaченим питaння зaбезпечення дiєвoстi юридичних гaрaнтiй.