30 ноября, 2018

Х Международная научно-практическая интернет-конференция

 • XXI століття називають часом інтелектуальної та інформаційної економіки, адже все більше уваги приділяють рівню розвитку людських ресурсів, розповсюдженню інформації та створенню нових знань, що забезпечують інноваційний розвиток. Вдосконалення міжнародного ринку товарів і послуг призвело до суттєвого зростання ролі інтелектуальної власності в науково-технічному прогресі як розвинених країн, так і країн, що розвиваються.

 • ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

    Леонтьєва Ліна Віталіївна, Борисенко Олександр Анатолійович (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Основні засади діяльності підприємств транспорту визначені Законом України «Про транспорт», де встановлено, що надання транспортних послуг здійснюється на підставі договорів, держав­них контрактів, державного замовлення. Відносини з перевезення автомобільним транспортом регулюються загальними положеннями про договір перевезення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України (далі ГКУ), Законом України «Про автомобільний транспорт», Статутом автомобільного транспорту та пра- вилами здійснення окремих видів перевезень.

 • Спрощені виробництва передбачають простий, зрозумілий і недорогий для більшості верств населення механізм захисту прав, що викликано необхідністю забезпечення пристосованості процесуальної системи під найбільш широкі категорії справ, типові ситуації, в які потрапляє більшість потенційних учасників процесу. Широке застосування таких виробництв пов'язане з покладанням на них соціально-значущої функції, що полягає в отриманні полегшеного доступу до суду і можливості самостійного ведення процесу.

 • АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

    Олексій Голіков, Данило Хавжу (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  У статті розглянуто основні принципи трудового права, бо саме трудове право є галуззю, що особливо зацікавлена в інтеграції суспільних наук. Діяльність законодавця в галузі трудового права не може бути плідною без глибокого ознайомлення з предметом регулювання, без вивчення практики дії попередніх правових норм, без усвідомлення наслідків, що настають в разі недосконалості цих норм. Сучасний етап законодавства про працю зумовлює необхідність внесення до них нових змін, спрямованих на покращення умов економічного розвитку країни, регулювання трудових відносин.

 • Сьогодні питання про стабілізацію економічних відносин і перспективи економічного розвитку українського суспільства вирішується крізь призму ідеї інформаційного суспільства. Формування в Україні інформаційного суспільства, загальне впровадження інновацій і забезпечення відповідних позицій у світовому співтоваристві неможливі без розвитку і вдосконалення відносин у сфері інтелектуальної власності.

 • Як економічну категорію термін «інновація» в науковий обіг ввів австрійський економіст Й. Шумпетер. У своїй роботі "Теорія економічного розвитку" він вперше розглянув питання "нових комбінацій" змін у розвитку і дав опис інноваційного процесу. Сам термін «інновація» трактувався ним в самому широкому сенсі — як зміну з метою впровадження і використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих, транспортних засобів, ринків і форм організації в промисловості, вважаючи при цьому, що головною функцією інноваційної діяльності є функція управління змінами.

 • ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

    Леонтьєва Ліна Віталіївна, Мірошниченко Михайло (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Розвиток інформаційних мереж поступово перетворює світ в єдиний інформаційний та комунікаційний простір. Проблеми, що виникають у зв'язку із захистом авторських прав в Internet, перш за все обумовлені самими властивостями всесвітньої мережі, такими як: глобальність, екстериторіальність, загальнодоступність, інтерактивність, анонімність.

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

    Владислав Івахнік (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Згідно з ч. 1 ст. 306 Господарського Кодексу України (далі ГКУ) перевезення вантажів - це вид господарської діяльності, яка пов'язана з переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного вжитку залізницею, автомобільним шляхам, водним та повітряним шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. Суб'єктами перевезення є перевізник, вантажовідправник та вантажоотримувач.

 • В середині 90-х років XX століття здавалося, що Інтернет може бути вільним від регулювання. І державі, з її спробами втиснути світову павутину в національні рамки, доводилося стикатися з елементарною юрисдикцією: сайт буде розміще­ний там, де ліберальніші умови. Проте сьогодні ситуація докорінно змінилася. Схоже, що початок XXI століття за­пам'ятається всім як час, коли держави поголовно і всерйоз почали регулювати кіберпростір і забули в процесі, що при­чина, з якої всесвітня мережа стала такою інноваційною си­лою, швидше в саморегулюванні або у відсутності такого вза­галі.

 • Сьогодні право інтелектуальної власності активно розвивається в Україні та в усьому світі. У зв’язку з активним поширенням інформаційних технологій, все більшого значення набуває авторське право, яке безпосередньо охороняє та регулює відносини, об’єктом яких виступає один із основних елементів інформаційних технологій комп’ютерна програма. Завдяки авторському праву автор комп’ютерної програми наділений майновими та немайновими правами щодо останньої. Однак коли виникає необхідність захисту свого програмного продукту можуть виникати труднощі яким чином і як правильно його захистити від плагіату.

 • ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ

    Аліна Колєсникова (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Авторське право — це набір суб'єктивних виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Авторське право є інструментом власності, права і ключовою галуззю права інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

 • КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ПРОЯВІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

    Леонтьєва Ліна Віталіївна, Козлова Галина Григорівна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Поняття "економічні злочини" останнім часом увійшло до широкого наукового обігу і використовується в дослідженнях з кримінального права, кримінології, криміналістики тощо. Використовується цей термін і в офіційних статистичних даних про стан злочинності. Нормативно визначено й окремий напрям діяльності правоохоронних органів, який уособлюється Державною службою боротьби з економічною злочинністю МВС України. Але при цьому у поняття, яке розглядається, вкладається різний зміст. Аналіз нормативних актів, публікацій, статистичних даних з цього питання свідчить, що в різних випадках у поняття "економічні злочини" включаються різні види злочинів.

 • ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

    Ліна Леонтьєва, Катерина Трьомсіна (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  За роки незалежності в Україні розбудовано Державну систему правової охорони інтелектуальної власності. За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України. Виконання конкретних функцій у цій сфері Міністерство освіти і науки України делегувало Державному департаменту інтелектуальної власності, який підпорядкований Міністерству освіти і науки України і є урядовим органом державного управління, що уповноважений представляти, реєструвати і підтримувати на території України права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, топографії інтегральних мікросхем, а також здійснювати реєстрацію об'єктів авторського права: творів літератури і мистецтва, комп'ютерних програм, баз даних тощо.

 • ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

    Ліна Леонтьєва, Олена Ужва (Харків,Україна) |    Скачать статью |  Link

  Правова держава і громадянське суспільство повинні гарантувати особі максимальну свободу і вільний розвиток її особистості. Громадяни мають право чинен участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

 • Правові основи адміністративного механізму митного захисту інтелектуальної власності представляє собою систему правових норм різного рівня ( національне законодавство та міжнародні угоди – конвенції та договори), які регульють порядок й умови переміщення товарів, що містять результати інтелектуальної діяльності, через митний кордон.

 • Право соціального захисту тісно пов’язане з трудовим правом. Фактично право соціального захисту "виросло" з радянського права соціального забезпечення, котре, у свою чергу, у свій час відокремилося від трудового права.

 • КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ

    Андрій Мальгівський, Ельдар Даврушев (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  «Кіберзлочинність», «хакери», «комп’ютерний злом», «крадіжка машинного часу» - ці терміни вже перестали бути екзотикою для юристів. Проблеми протидії злочинам  у сфері використання комп’ютерної техніки активно обговорюється науковцями, досить швидко розвивається практика застосування відповідних норм законодавства про кримінальну відповідальність.

 • ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ

    Тетяна Мартиненко, Дар’я Іванченко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Єдиним способом охорони та захисту товарного знака (торгової марки – далі ТМ) в Україні є внесення даного товарного знака (ТМ) до Реєстру Патентного відомства України з допомогою стандартної або прискореної процедури реєстрації.

 • КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ

    Анастасія Михайлова, Єлизавета Аль-Дара (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, коли комп'ютери і телекомунікаційні системи охоплюють всі сфери життєдіяльності людини і держави. Але людство, поставивши собі на службу телекомунікації та глобальні комп'ютерні мережі, не передбачило, які можливості для зловживання створюють ці технології. Сьогодні жертвами злочинців, що орудують в віртуальному просторі, можуть стати не тільки люди, а й цілі держави. При цьому безпека тисяч користувачів може залежати від декількох злочинців. Кількість злочинів, скоєних в кібер-просторі, зростає пропорційно числу користувачів комп'ютерних мереж, і, за оцінками Інтерполу, темпи зростання злочинності, наприклад, в глобальній мережі Інтернет, є найшвидшими на планеті.

 • Широке використання Інтернету породжує не лише нові можливості, а й низку проблем щодо ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності. Інформація та її захист одне із головних завдань. Проблема піратства займає сьогодні важливе місце серед злочинів. Представляючи найбільшу загрозу для сфери бізнесу. Дана проблема є показником розвитку країни з боку її комп’ютеризації. Також вона є стимулом для захисту інформації, вдосконаленні комп’ютерних технологій.

 • В умовах сьогодення, галузь інформаційних технологій, зокрема, розробка програмного забезпечення стрімко розвивається. За кількістю сертифікованих фахівців у сфері інформаційних технологій та обсягами експорту послуг з виготовлення комп’ютерних програм Україна займає четверте місце серед провідних країн світу. На третьому місці в Україні по доходах від експорту після металургії та агропромислового комплексу посідає експорт ІТ-технологі.Президент України у щорічному посланні до Верховної Ради вперше назвав інформаційну галузь пріоритетною для розвитку економіки та експортного потенціалу України.

 • Історія авторського права нерозривно пов’язана з пошуком і постійним удосконаленням форми управління авторськими правами. Необхідність захисту авторських прав, збору і виплати авторської винагороди вимагало від авторів створення структур, що забезпечували ефективне управління їх правами. Тому вже перші організації з управління авторськими правами, які створювалися за ініціативи авторів, включали в себе зазначені функції, передбачали створення мережі агентів, що забезпечували виконання цих функцій. Ці основні функції органів управління авторськими правами вдосконалювалися та стали основою сучасних організацій колективного управління авторськими правами.

 • Метою статті є дослідження змісту, ролі й місця адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення фінансової безпеки держави, аналіз проблеми становлення та розвитку адміністративно-правових відносин у сфері фінансової безпеки.

 • ПРОБЛЕМА НАСИЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ СІМ’Ї: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

    Ліна Лєонтьєва, Марія Стрельченко, Владислав Гончаренко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Стаття присвячена проблемі, яка стосується допомоги жінкам, що зазнають насилля в сімї, а також розгляду такого терміна, як домашнє насильство.

 • ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

    Марина Чеснова, Анна Шаповалова (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Правом інтелектуальної власності захищаються результати інтелектуальної і творчої діяльності людини. Вони стають об'єктами правової охорони за умови їх відповідності вимогам закону. Як і будь-який інший вид власності, інтелектуальна власність часто є об'єктом протиправних дій з боку третіх осіб і відповідно потребує надійної і ефективної правовий захист з боку держави.

 • ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

    Олександр Шарапов (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Інтелектуальна діяльність людини в століття розвитку IT-технологій і Інтернету має велике значення не тільки для людини, але і для будь-якої держави. Адже захист результатів інтелектуальної діяльності людини дуже вагомий для стабільного економічного розвитку держави. Зараз, в стрімкому розвитку інновацій, кожна людина відчула на собі кардинальних змін звичайних речей і взаємовідносин між людьми.

 • ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

    Анастасія Шевченко, Юлія Урденко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУВідповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;» а також відповідно до ст. 5 «п. 2. Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень».

 • У 2014-2015 рр. Україна пережила безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз. Серед негативних факторів, що обумовлювали економічні тенденції в зазначений період, були: військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв’язків унаслідок анексії АР Крим; низький зовнішній попит унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних торгівельних партнерів; заморожені торгівельні відносини з Російською Федерацією; стрімка девальвація гривні; зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів; погіршення фінансових результатів підприємств, звуження кредитної активності, скорочення державного фінансування та високий рівень невизначеності [1]. У цих умовах важливим аспектом забезпечення економічної безпеки України є захист її ринкових позицій і, насамперед, захист набутих можливостей у сфері економічної конкуренції. Для соціально-орієнтованої економіки конкуренція є двигуном прогресу, розвитку та вдосконалення; тому в інтересах держави є необхідність захищати її всіма можливими засобами.

 • РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

    Вікторія Щербанюк (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Проблема рейдерства в Україні з кожним днем тільки актуалізується. Жертвами можуть стати хто завгодно. Рейдерські захоплення набирають все більших обертів. На сьогоднішній день в зону ризику потрапляють всі, починаючи від маленького бізнесу і закінчуючи маштабними підприємствами. Рейдерство поширюється на всі види бізнесу, руйнуючи правові основи держави, що стає небезпечним не тільки для окремих систем бізнесу, а й для держави в цілому.