31 October, 2021

XLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗНАХОДЖЕННЯ КОРЕНІВ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

      Сергій Загребельний, Аліна Рассошенко, Олена Загребельна (Костянтинівка, Україна) |    Download article |  Link

    Актуальність. Для розв’язання нелінійних рівнянь використовують наближені чисельні методи. Під чисельним методом ми розуміємо інтерпретацію математичної моделі, тобто «дискретну модель», яка доступна для реалізації на ЕОМ, що ґрунтується на побудові скінченої послідовності дій над скінченою множиною чисел. Розглянемо, що ж таке математична модель – це сукупність математичних об’єктів (констант, змінних, функцій, рівнянь і т. д.) і відношень між ними, що відображають деякі істотні характеристики досліджуваної системи.

  • ...Необхідна умова локального екстремуму. Якщо функція має в точці локальний екстремум, то в цій точці похідна функції дорівнює нулю...