31 October, 2021

XLI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

    Р.Ш. Абитаева, А.У. Абдихамитова (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Человек по природе своей разумен, и потому каждому из нас свойственно мыслить. По сути, качество нашей жизни - всего, что мы творим, производим, строим, – полностью зависит от качества наших мыслей и идей. Ежедневно принимается огромное количество важных решений, и уже сегодня стоит беспокоиться о том, каким образом эти решения принимаются. «Ценные мысли надо культивировать», – утверждает Ричард Пол, и с ним нельзя не согласиться. Личность, способная продуцировать «ценные» мысли, готовая к социальному творчеству и непрерывному образованию, может быть сформирована только особой системой обучения, целью которой является развитие качеств, адекватных критическому мышлению.

 • Світовим психологам завжди було цікаво явище поведінки мас людей у натовпі. Виходячи з досвіду проживання в Україні, можна зазначити велику кількість кризових життєвих ситуацій, в яких, як не дивно, велика кількість людей поводить себе чомусь однаково. В цій статті ми будемо намагатися виявити причини даного феномену.

 • В современных условиях реформирования системы образования социально-педагогическая поддержка подростков с низким уровнем успеваемости является одной из важнейших задач специального и инклюзивного образования, так как оно должно обеспечить комплексную педагогическую поддержку и помощь в их развитии. Особые трудности возникают в процессе социализации подростков. В современной специальной педагогике ученые отмечают относительно низкий уровень социальной адаптации, сформированности жизненных планов, недостаточную сформированность коммуникативной и мотивационной сферы личности как основы самоопределения. Установлено, что своевременное и раннее психолого-педагогическое сопровождение является приоритетным в формировании практических навыков у таких подростков. В работах ученых отражен вопрос методического обеспечения процесса формирования и коррекции навыков учебной и практической деятельности учащихся. Л.А. Головей анализирует психолого-педагогическое сопровождение подростковс низким уровнем успеваемости как процесс устранения барьеров в профессиональной и социальной деятельности, подготовки образовательных программ и проектов, повышающих активность учащихся [1].Основной целью специалистов в процессе сопровождения ученые называют обучение учащихся самостоятельно решать сложные проблемы и ситуации, а не давать им готовое решение.

 • МІСЦЕ ПСИХОЛОГА НА ВИРОБНИЦТВІ

    Багінська Ліза (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  Технічний прогрес в інформаційних технологіях, сфері обслуговування, промисловості незмінно супроводжується підвищенням ролі кваліфікованого персоналу організацій в досягненні високої ефективності діяльності підприємства. Зростає і коло фахівців, від надійності та якості роботи яких залежить прибуток організації. Все частіше до суб'єктів системи управління людськими ресурсами відносять крім власне персоналу також і партнерів, клієнтів, споживачів даної організації. Людські ресурси організації являють собою сукупність знань і досвіду, здібностей і талантів, оригінальних ідей і мудрості людей, що працюють як усередині організації, так і в тісному контакті з нею.

 • Соціальна психологія – складне культурне явище, що жодним чином, не зводиться тільки до наукової форми свого існування. Людині, як істоті, включеній в складні й різноманітні відносини і взаємодії з іншими людьми, завжди був властивий соціально-психологічний тип мислення, що й породило різні форми існування соціальної психології.

 • У період дитинства мовлення дитини стає основою для навчання, виховання і творчості. Розвиток дитячої мовленнєвої творчості, розкриття і максимальна реалізація творчих здібностей кожної особистості підкреслюється у державних документах: законах «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Базовому компоненті дошкільної освіти України».

 • В­ умовах сьогодення актуальною є проблема збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку, яка тісно пов’язана із підготовкою дитини до школи. Про важливість збагачення мовлення дітей лексикою зазначено в документах, що регулюють освітню діяльність закладів дошкільної освіти, зокрема у Базовому компоненті дошкільної освіти і у Законі України «Про дошкільну освіту».

 • ФЕНОМЕН САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

    Катерина Савицька (Львів, Україна) |    Download article |  Link

  Теоретико-методологічні аспекти дослідження понятійного трактування самоефективності викликають низку невирішених питань. На сьогодні не снує однозначного підходу до концептуалізації самоефективності, її змісту, особливостей, що, відповідно, є значною перепоною для побудови емпіричних та прикладних досліджень у даній сфері, визначення чіткої діагностичної бази. Багато науковців зосереджені у своїх дослідженнях самоeфективності лише особистісними опитувальниками (де потрібно оцінити ту чи іншу власну здібність, вміння, навички), які не здатні повною мірою ідентифікувати дану змінну, адже самоефективність виявляє себе у конкретній ситуації, яка потребує від суб’єкта вирішення.

 • ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

    А.К. Умирбекова, А.М. Алтай (Жезказган, Казахстан) |    Download article |  Link

  Человек по природе своей разумен, и потому каждому из нас свойственно мыслить. По сути, качество нашей жизни - всего, что мы творим, производим, строим, – полностью зависит от качества наших мыслей и идей. Ежедневно принимается огромное количество важных решений, и уже сегодня стоит беспокоиться о том, каким образом эти решения принимаются. «Ценные мысли надо культивировать», – утверждает Ричард Пол, и с ним нельзя не согласиться. Личность, способная продуцировать «ценные» мысли, готовая к социальному творчеству и непрерывному образованию, может быть сформирована только особой системой обучения, целью которой является развитие качеств, адекватных критическому мышлению.

 • Обзор и особенности формирования косых волоконных брэгговских

    Раушан Джанузакова, Индира Шедреева (Казахстан, Тараз) |    Download article |  Link

  В начале 90-х годов уже были коммерчески доступны разные лазерные источники излучения, волоконно-оптические компоненты, измерительные приборы и оптические волокна (ОВ). Эти два факта дали толчок к активным исследованиям в области записи ВБР и их практическое применение.

 • Профільне навчання створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів та потреб здобувачів освіти. Профільне навчання найповніше реалізовує принцип особистісно- зорієнтованого навчання,що значно розширює можливості здобувача освіти у виборі власної траєкторії.

 • Здоров’я – найцінніше, особливо на даний час. Є кілька чинників, які впливають на нього. І найважливіший із них – психоемоційний стан людини. Разом з психоемоційним компонентом взаємозв’язані також фізичний, інтелектуальний̆, соціальний̆, особистісний і духовний.