31 July, 2021

XXXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В начале третьего тысячелетия математическая статистика становится основой описания научной картины мира. Современная физика, химия, биология, педагогика, психология, социология, весь комплекс социально-экономических наук развиваются на вероятностно-статистической базе. Педагогика не является исключением.

  • Информатика - бұл ақпаратты сақтау, түрлендіру және ақпарат беру процестерімен байланысты адам қызметінің саласы. Менің информатиканы оқу үдерісіндегі міндетім - оқушыларға компьютерді қалай қолдануды үйрету ғана емес, оның мүмкіндіктерін іске асыру, оның біздің өміріміздегі рөлін анықтау, әлемді танып білуде бізге қандай көмек бере алатындығын түсіну.

  • Приватна вища освіта – важлива складова забезпечення кваліфікованими кадрами економіки країни. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю визначити організаційно педагогічні умови управління приватним ВНЗ в Україні. Найбільш широко це питання розглядали такі науковці як А.Амбросов, В.Астахов, В.Астахова, Є.Астахова, К.Астахова, Д.Стетар, Н.Шаронова та ін.

  • Проблема індивідуалізації професійної діяльності педагогів закладів освіти не нова, проте з сучасним реформуванням системи освіти України, розрахованого на роки, пріоритетним завданням держави стає сприяння професійному та особистому зростанню педагога, а також підвищення його соціального статусу. Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дав новий закон України «Про освіту».

  • Актуальність та постановка проблеми. Сьогодення вимагає від освіти нагальних зрушень на всіх її рівнях, переформатування освітньої парадигми на особистісно-орієнтований підхід, який базується на розвитку внутрішнього потенціалу особистості, її самостійності, інтелекту, критичного мислення, креативності тощо. Актуалізується негайне вирішення поставлених завдань шляхом апробування інноваційних методів і засобів навчання, створення нових і вдосконалення традиційних технологій навчання, які б формували в здобувачів освіти здатність до саморозвитку, вміння планувати власну діяльність, виконання завдань, пошуку та опрацювання інформації, здатність розробляти та реалізовувати інтелектуальні спільні проекти.

  • У сучасному світі зустрічається все більше дітей з різними особливостями у розвитку. Невід'ємною частиною соціалізації та інтеграції в суспільство дітей з ООП є формування інклюзивної культури в закладі дошкільної освіти у всіх учасників освітнього процесу, в тому числі і у самих дошкільнят.

  • У нових освітніх і соціокультурних умовах особливу актуальність набуває розробка питань полікультурної освіти та виховання, використання позитивного світового досвіду накопиченого в цій галузі. Реформування освіти в Україні передбачає впровадження нових підходів у підготовці майбутніх фахівців, втілення нових стратегій. В умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів, які прискорюють міжнародну міграцію, країни світу стають полікультурними, поліетнічними й полілінгвальними суспільствами.