ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕБ-КВЕСТУ

  Ірина Павленко (Суми, Україна) |    Download article

Актуальність та постановка проблеми. Сьогодення вимагає від освіти нагальних зрушень на всіх її рівнях, переформатування освітньої парадигми на особистісно-орієнтований підхід, який базується на розвитку внутрішнього потенціалу особистості, її самостійності, інтелекту, критичного мислення, креативності тощо. Актуалізується негайне вирішення поставлених завдань шляхом апробування інноваційних методів і засобів навчання, створення нових і вдосконалення традиційних технологій навчання, які б формували в здобувачів освіти здатність до саморозвитку, вміння планувати власну діяльність, виконання завдань, пошуку та опрацювання інформації, здатність розробляти та реалізовувати інтелектуальні спільні проекти.