30 Червень, 2022

XLVІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Для сучасних потреб української вищої медичної освіти важливим є надання системи інтегрованих фундаментальних клінічних знань, вмінь, навичок та формування у лікарів всіх компетентностей до майбутньої професії. Компетентності та результати навчання є ключовими поняттями вищої освіти в Європейському освітньому просторі [1;2]. На думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні і соціальні потреби, формують комплекс ставлень, цінностей, знань та навичок.

  • Інтернет-технології та інтелектуальні комп’ютерні системи інтегруються у систему вищої освіти та відкривають нові обрії для сучасного вчителя. Вони дають можливість отримання новітніх знань, що виходять за межі локальних контекстів. Мережа Інтернет стає ключовим елементом у забезпеченні здійснення комунікацій, неосяжним сховищем і джерелом інформації, середовищем навчання та праці. Середовище Інтернету – це сукупність технічних, інформаційних, соціальних, економічних та юридичних компонентів, що забезпечують існування, функціонування та діяльність індивідуальних і групових користувачів, які складають аудиторію Інтернету.

  • Актуальність та постановка проблеми. Освітні заклади в усьому світі щодня стикаються з сотнями проблем для вирішення яких потребують застосування кардинально нових методів, поглядів і підходів. Настав час переглянути підходи до викладання і навчання, які є актуальними в XXI сторіччі. Оновлення змісту освіти сьогодні вимагає розв’язання складної проблеми: як перетворити велику кількість знань у індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Реалізація будь-якої ідеї залежить виключно від людини та її бажання. Відповідно реформа освіти залежатиме від особи самого вчителя, який постійно перебуває в контакті з дитиною.

  • ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ДИЗАЙНУ

      Наталія Романенко (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Державна національна програма розвитку України визначає стратегічні напрямки забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу нації. Одним із істотних важелів впливу на формування інтелектуального і культурного потенціалу нації є навколишнє предметно-просторове середовище, творчим проектуванням якого займається дизайнер. З кожним днем дизайн набуває міцної ходи, стає все більш вагомою складовою матеріальної культури людства, потребуючи постійного осмислення принципів та методів творення образу, з’ясування засобів структурного перевтілення образу у форму і забезпечення гармонійної цілісності складових в системі: „Людина – просторово-предметне середовище”. Вищенаведене узагальнює трудову діяльність магістра з дизайну, яка пов’язана з естетикою проектування предметно-просторового середовища, науковою діяльністю, підготовкою творчих особистостей у вищій школі, відповідно до чого, освітня програма підготовки магістрів спеціальності 022 – Дизайн (за видами) Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ), передбачає викладання дисципліни «Методологічні основи дизайн-освіти».

  • Важливими процесами інтеграції та переорієнтування сучасної системи освіти стали внесені зміни щодо Нової української школи, оскільки першочерговим завданням даної концепції виступає формування в учнів усіх життєво необхідних компетентностей для вирішення проблем, які постають перед молодшим школярем. Саме тому, з’явилася гостра необхідність у пошуку більш ефективних шляхів підвищення якості навчання. А також виникла потреба в удосконаленні роботи вчителя, використання ним сучасних технологій навчання, подання навчального матеріалу за допомогою зорової наочності, важливість якої полягає у створенні умов для чуттєвого сприйняття учнями навколишнього середовища. Основною метою сучасного процесу навчання виступає розвиток особистості учня, який би мав бажання вдосконалюватися та у подальшому реалізувати здобуті знання на практиці. Саме тому використання зорової наочності, як методу,є важливим чинником освоєння учнями навчального матеріалу.