31 Грудень, 2021

XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Здобуття вищої освіти учасниками освітнього процесу – надзвичайно важливий та відповідальний процес, який завжди був та є головним у дослідженнях науковців. Студентство на етапі розвитку нашої держави розглядається як резерв національної еліти, маючи реальні шанси на досягнення найвищого соціального статусу у майбутньому. Крім того, студентська (учнівська) молодь завжди була й залишається носієм, провідником нових поглядів, світогляду, стилю життя й поведінки, рушійною силою соціальних змін у суспільстві. Зважуючи на це, одним із основних завдань сучасної молодіжної політики є вдосконалення навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), сприяння професійній і соціальній зрілості студентської молоді, включаючи можливості організаційно-виховної роботи з цією категорією.

  • В современных условиях роль высшего образования приобретает особое значение, как для общества, так и для государства в целом. Современный мир и его запросы требуют внедрения в образовательный процесс новых методов обучения. В связи с этим происходит реформирование современной системы высшего профессионального образования. Изменение вектораобразовательного процесса с подхода, основанного на знаниях, на практико-ориентированный подход к результатам образовательного процесса, неизбежно привело к постановке проблемы технологий и методов обучения, которыми эта практико-ориентированность будет достигаться. Первостепенную роль в достижении поставленных целей играют активные и интерактивные формы и методы обучения.

  • Сьогодні заклади часто працюють дистанційно, автономно приймають рішення щодо організації освітнього процесу. Увага більше приділяється навчальній діяльності, а виховна відійшла на другий план. Протее питання формування особистості майбутнього фахівця й значущість виховних практик у закладах вищої освіти залишається актуальною [3]. Тому одним із завдань нашого дослідження є аналіз стану проблеми розвитку професійної компетентності студентів-металургів у сучасній вітчизняній теорії та практиці з врахуванням особистісних якостей студентів.

  • Currently, great importance is attached to the study of the English language. Today, English has acquired the status of a language of global communication. A person reaching the level of international and interethnic communication must fully possess the skills and abilities of expressing their thoughts in English. Communication goes to one of the most important places in the world. But, communication, in turn, needs motivation. It is clear that you cannot force a person to communicate fluently in English in a formal way. It is important to create such conditions so that communication becomes necessary, so that the student wants to speak, not for a good grade, but simply because communication has become a need for him.

  • The discipline of Medical Biology and General Genetics is included in the cycle of natural science disciplines. The study of medical biology is aimed at forming students' academic, socio-personal and professional competencies.

  • «Сім’я в нашому суспільстві – первинний осередок багатогранних людських відносин – господарських, моральних, духовно-психологічних, естетичних. І, звичайно, виховних. Однак могутньою виховною облагороджуючою силою для дітей вона стає тільки тоді, коли батько і мати бачать високу мету свого життя, живуть в ім’я високих цілей, що звеличують їх в очах дитини».

  • В Типовій освітній програмі зазначено, що метою навчальної програми «Я досліджую світ», «є особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісний орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі».

  • Життя в інформаційному суспільстві неможливо уявити без потужного впливу медіа-технологій. Сучасні діти та молодь - це частина покоління, яке виростає в інформаційному суспільстві, тому використання сучасних комунікаційних технологій належить їм з дитинства. Сучасні покоління дітей та підлітків абсолютно природно знайомі з сучасними інформаційними та комунікаційними засобами, і вони справляються з ними стихійно та без проблем.

  • Представители XXI века окружены атмосферой информационных технологий, поэтому они адаптируются к работе в Интернете, электронных учебниках, веб-сайтах, блогах и т. д. В образовании появляются новые технологии и методы обучения, нестандартные формы обучения, современное оборудование и программное обеспечение, современные учебники и многое другое. Из них, конечно, быстрее всего развиваются компьютерные технологии. Все это требует формирования современного учителя. Самое главное, что приводит к успеху в обучении, - это учет педагогических навыков учителя и способностей ученика.