31 Грудень, 2021

XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БУЛЛИНГА У ПОДРОСТКОВ

    Гонтаренко Светлана (Гомель, Республика Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

  Слово «буллинг» происходит от английского bully – хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник; и в самом общем смысле обозначает запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе.

 • СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ВИДЫ ПРАВОСУДИЯ

    Алина Грибовская (Гродно, Беларусь) |    Завантажити статтю |  Link

  Вопрос о принципах организации и деятельности судебной власти, их системе и содержании был заложен ещев концепции судебно-правовой реформы. продолжается на современном этапе и является наиболее актуальным. Это обусловлено тем, что судебная реформа не сводится только к изменениям и принятию новых законов. Она связана с разработкой концептуальной политики в сфере постановки и решения целей и задач судебной власти, знаменующей собой смену парадигм в национальной системе правосудия и, в первую очередь, это выражено в системе принципов, определяющие организацию и деятельность этой ветви государственной власти.

 • В настоящее время проблема коррупции является чрезвычайно важной и насущной в политической, экономической, социальной жизни, как в Республике Беларусь, так и в мире. Степень коррупции является важнейшим индикатором эффективности экономической системы и государства.

 • Правове регулювання такого інституту, як робочий час, здійснюють багато нормативно-правових актів, серед яких можемо виокремити: Конституція України, Кодекс законів про працю України, ЗУ «Про відпустки», а також міжнародні акти (Конвенція про обмеження тривалості робочого часу на промислових підприємствах до 8 годин на день та 48 годин на тиждень). Більш того, можемо виділити й Рекомендації, які приймаються за спеціально визначеною процедурою і регулюють робочий час відповідної категорії працівників. Кожен із цих актів регулює інститут робочого часу, конкретизує поняття, акцентує увагу на певних аспектах, тим самим вдосконалюючи національне трудове законодавство.

 • Запобігання злочинності неповнолітніх є одною з нагальних правових проблем України, адже лише протягом 2020 року зареєстровано 335 кримінальних правопорушень, скоєних неповнолітніми, що на 58 або на 14% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Тож аналіз та вивчення соціальних програм та нормативно-правових актів може допомогти більше дізнатися про те, як Україні проводиться боротьба з проблемою злочинності неповнолітніх.

 • Арешт майна особи визначений главою 12 Кримінального процесуального кодексу України. Його застосування має ряд процесуальних особливостей, які пов’язанні: з арештом майна третіх осіб, визначенням майна, застосування підстав для скасування арешту майн та інші, які можна проаналізувати на основі судової практики українських судів.

 • Пред’явлення особи для впізнання та пред’явлення особи для впізнання за фотознімками, матеріалами відеозапису визначені лише ст.228 КПК України, проте на практиці мають багато спірних моментів при вирішенні справ судами. Пред’явлення для впізнання є це самостійною слідчою (розшуковою) дією, яка проводиться уповноваженою особою у визначеному законом порядку і полягає у пред’явленні свідку, потерпілому, підозрюваному або обвинуваченому об’єкта впізнання з метою встановлення тотожності, подібності або відмінності певного об’єкта з тим об’єктом, який свідок, потерпілий, підозрюваний або обвинувачений спостерігав при певних обставинах раніше.

 • Проведення негласних слідчих розшукових дій регламентується переважно главою 22 Кримінального процесуального кодексу України, ЗакономУкраїни «Про оперативно-розшукову діяльність» та рядом інших процесуальних документів. Проте їх достатнє процесуальне закріплення не зменшує ряд типових посилок при їх проведенні.

 • Тримання під вартою є найсуворішим з запобіжних заходів. Воно має ряд своїх особливостей щодо строків, часу, протягом якого має бути вирішено питання про обрання відповідного запобіжного заходу, визначення розміру застави та інші. Ці питання визначені не тільки Кримінальним процесуальним кодексом України, а й Постановою Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства» від 24.10.2008 та рядом іншим нормативно-правових актів.

 • Провадження за нововиявленими або виключними обставини визначено главою 34 Кримінального процесуального кодексу України, задля належного розуміння особливостей норм глави Кодексу потрібно звернутися до практики Верховного суду.

 • Рецидивна злочинність складне суспільне явище, яке ще потребує вивчення. Такий вид злочинності має свої особливості та не може бути викорінений у найближчі часи. Вивчення шляхів запобігання рецидивів злочинів дозволить поступово попередити це негативне явище або хоча б усунути процеси та явища, які сприяють його зростанню.

 • Оскарження повідомлення про підозру стало можливим нещодавно, з 15 березня, 2018, проте вже можна визначити ряд сталих випадків можливості застосування даного оскарження та перелік найпоширеніших випадків адвокатів при поданні відповідного клопотання до слідчого судді, суду.

 • Способи відшкодування школи в кримінальному провадженні визначені не лише главою 9 Кримінального процесуального кодексу України, а й нормами Конституції України, Цивільним кодексом України, Законом України ««Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» та й іншими нормативно-правовими актами.

 • В Уголовном кодексе Республики Беларусь экологические преступления определяются как преступления против экологической безопасности: преступлениями против экологической безопасности, окружающей среды и порядка природопользования признаются совершенные умышленно или по неосторожности общественно опасные деяния, причинившие или могущие причинить вред земле, водам, недрам, лесам, животному и растительному миру, атмосферному воздуху и другим природным объектам, отнесенным к таковым законодательством об охране окружающей среды, независимо от форм собственности.

 • В древности, на ранних этапах развития государственности суд вершился самим народом или его организационными формами. В более поздний период, когда укрепляется монархическая власть, значительную роль играют правительственные, т.е. коронные (профессиональные) судьи. Но они стали осуществлять судебную власть, как правило, вместе с представителями народа: присяжными заседателями либо народными заседателями (шеффенами). Шеффены - это лица, избранные народом на определенный период времени для совместного с профессиональными судьями разрешения всех вопросов, возникающих при разбирательстве дела и обязанных мотивировать свои решения относительно вины лица, а также его наказания. В то время как в суде присяжных приговор - это результат деятельности двух коллегий (присяжных заседателей и профессиональных судей), в суде шеффенов существует лишь одна коллегия, нераздельно и совместно разрешающая все вопросы как фактические, так и юридические. В данном контексте участие народных заседателей в осуществлении правосудия - это форма привлечения общественности к участию в деятельности суда.