31 Березень, 2021

ХХХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Для сучасного етапу ринкової економіки характерні певні особливості ведення бухгалтерського обліку, що зводяться до необхідності самостійного формування облікової політики підприємствами з метою обліку специфічних подій та операцій господарської діяльності у фінансовій звітності. Питання формування облікової політики активно досліджуються у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Розглядаючи облікову політику в загальнотеоретичному контексті,неможливо обійти увагою методичні та організаційні питання формування облікової політики, оскільки вони між собою тісно взаємопов’язані. Слід зауважити, що в науковій літературі немає однозначності щодо визначення суб’єктів, об’єктів, елементів, принципів, мети та основних завдань облікової політики.

  • За умов розвитку глобалізації світового господарства посилюється значення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) промислових підприємств. Значні зміни у виробництві, торгівлі, науці й техніці вимагають підвищеної уваги до динамічних умов зовнішньоекономічної діяльності та ухвалення управлінських рішень, що забезпечують ефективний розвиток підприємства на внутрішньому і зовнішніх ринках.

  • Значення фінансового контролю визначається характером фінансової діяльності держави, соціальною спрямованістю фінансової політики, що у свою чергу вимагає усе більше й більше коштів. Раціональне та ефективне використання обмежених фінансових ресурсів можливе лише за умови існування дієвої системи контролю за дотриманням законності, фінансової дисципліни і доцільності у процесі мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, в першу чергу публічних. Отримані у процесі фінансового контролю результати забезпечують виконання бюджетів за доходами і видатками, дають змогу знайти резерви збільшення обсягів фінансових ресурсів, виявити і ліквідувати диспропорції у розподілі фінансових ресурсів, забезпечити цільовий характер використання коштів та реалізувати інші функції органів державної влади.

  • Єдиного або загальновизнаного переліку ознак або проявів корпоративної культури не існує, найбільшого поширення набув перелік Френка Харріса і Річарда Морана, що розробили так звані характеристики корпоративної культури. На наш погляд ці ознаки не відносяться для конкретного підприємства і таким чином можуть застосовуватися на будь-яких суб’єктах господарювання.

  • ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯДАҒЫ DATA MINING

      Медеубаева Арайлым Мырзагалиевна (Қарағанды қ., Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

    Аннотация. DataMining- бұл жаңа маңызды корреляцияларды, үлгілер мен үрдістерді үлгілерді тану әдістемелерін қолдану арқылы сақтаудағы мәліметтердің үлкен көлемін Елеудің нәтижесінде және статистикалық және математикалық әдістерді қолдану

  • Постановка проблеми. В умовах пандемії COVID-19 відбуваються зміни, що істотним чином впливають на ринок праці нашої країни, створюючи значні проблеми для зайнятого населення, в першу чергу. Традиційні форми зайнятості трансформуються та пристосовуються до нових реалій сьогодення, в яких роботодавці вимушені економити та шукати способи збереження персоналу, а працівники багатьох організацій переходити на дистанційний формат трудового процесу. В такій ситуації важливим і актуальним питанням постає дослідження та пошук ефективних підходів до організації гнучкої та продуктивної зайнятості працівників, яка б задовольняла економічні та соціальні потреби всіх суб’єктів ринку праці.