31 Жовтень, 2017

ХLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Chet tili mutaxassislik hisoblanmaydigan OTMlarda talabalarni o’qitish strategiyasini tanlash masalasi muhimligicha qoladi. Chet tilini o’qitish jarayoni tilni o’zlashtirish muddatininq qisqa ekanligi uchun intensiv ravishda tashkil etilgan bo’lib bunda kurslarning mohiyati mutaxassislikka yo’naltirilgan xarakterni o’z ichiga oladi.

 • методи та засоби контролю знань студентів

    Марина Безбородько (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Соціально-економічний розвиток нашої держави, процеси інтеграції в загальноєвропейський освітній простір зумовлюють нові вимоги до якості підготовки молодшого спеціаліста, яку здійснюють коледжі та інші вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. Нині ринок праці потребує фахівців, які мають належну фундаментальну підготовку, ґрунтовні спеціальні знання, володіють уміннями й навичками їх практичного застосування для вирішення виробничих завдань.

 • В умовах інтеграції вищої освіти і науки, організації освітнього процесу в університеті на основі наукових досліджень, «органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності», «сприяння провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу» [1] змінюється комунікативна роль науково-педагогічного працівника. Так, у доповіді Європейської асоціації університетів (EUA) «Тенденції 2015: навчання і викладання в європейських університетах» (Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities) підкреслюється, що сучасна європейська вища освіта орієнтується на студентів, зосереджуючись на їхній автономії як учнів, заохочуючи їх до активного, самостійного навчання, відкриття та рефлексії. Цей підхід передбачає не тільки передачу знань від викладача до студента, а й формування в студентів глибшого розуміння і критичного мислення, а отже, роль викладачів як фасилітаторів, які поділяють відповідальність за навчання з їхніми учнями [10, с.70].

 • WEB-SITE AS CONSTITUENT  METHODICAL PROVIDING OF HIGHER SCHOOL

    Анастасія Лозован, Галина Золотарьова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Annually the newest technologies develop more quickly. In the world of total globalization the main question appears as methodical providing at modern higher school informative resources of theoretical use. In the last decade such concept as educational process in higher schools haschanged. Acquiring knowledge gives way to the ability to receive and use information. A teacher should understand thatin the society of 21st century an integration of educational field into the global information space takes place.The purpose of the study is age of the sites in the educational process in higher school.

 • Отечественное образование нацелено на создание механизма устойчивого развития системы образования в соответствии с требованиями XXI века, социальными и экономическими потребностями общества, запросами личности. Принципиальные изменения в обществе диктуют новые требования к высшей школе. Современный специалист дол- жен владеть современными информационными технологиями, обладать коммуникативными способностями, уметь трансформировать приобретенные знания в инновационные технологии и работать в команде, обладать навыками поисково-творческого и самостоятельного получения знаний и повышения квалификации. В связи с этим, усвоение студентами определенной системы знаний и профессиональных умений является недостаточным, появляется потребность осуществить поворот к обучению, учитывающему индивидуально-психологические возможности каждого обучающегося. В настоящее время данная проблема приобретает особое значение в Республике. В современных условиях уделяется большое внимание реализации дидактического принципа сознательности, активности и самостоятельности обучающихся, и это, безусловно оправдано, так как без глубокого осмысливания учебного материала усвоение знаний малоэффективно.

 • Насвай – никотиносодержащий продукт, составляющими которого являются табак или махорка, пепел льна или других растений, гашёная известь, из экскрементов добавляют (куриный помёт и кизяк), а также растительное масло, клей и др. Его можно отнести к числу психотропных веществ.

 • При навчанні дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» реалізуються міжпредметні зв’язки інформатичних дисциплін. Тут закладаються основи для розв’язування професійних задач з елементами комп’ютерного моделювання.