1–2 Серпень, 2015

ХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сільськогосподарська галузь є вкрай важливою для країни а тому її розвитку та підтримці держава завжди приділяє особливу увагу. В той же час, після вступу України до СОТ, прийняття Податкового кодексу України (ПКУ) та, враховуючи невідворотність подальшої інтеграції нашої держави до світових економічних союзів, наразі особливого значення набули проблеми забезпечення належної державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, яка як в нашій країні, так і в багатьох інших країнах світу надається з використанням інструментарію як пільгового кредитування, прямих бюджетних асигнувань так і пільгового оподаткування доходів від ведення аграрного бізнесу.

  • Розвиток будь-якого об’єкта чи системи завжди має спрямованість, що окреслюється метою або системою цілей. В якості цілей соціально-економічного розвитку регіону використовуються збільшення доходів, поліпшення освіти, харчування і охорони здоров’я, зниження рівня бідності, охорона навколишнього середовища, рівність можливостей, розширення особистої свободи, збагачення культурного життя [1]. Перехід до ринкових відносин істотно змінив визначальні економічні та соціальні критерії та пріоритети розвитку як регіонів і областей, так і муніципальних утворень. Найбільшою мірою ці зміни торкнулися малих і середніх міст, де децентралізація управління соціально-економічними процесами матиме найбільш складні наслідки позитивного і негативного характеру. У сучасних умовах активізація ролі малих і середніх міст в регіональному стратегічному управлінні набуває ключового значення. В рамках вищесказаного актуальність висвітленої проблеми є очевидною.

  • Діяльність в умовах світової економічної кризи, скорочення споживання на внутрішньому і бар’єри виходу на світові ринки збуту м’ясної продукції вимагає від сільськогосподарських товаровиробників модернізувати й інтенсифікувати виробництво продукції тваринництва з метою підвищення якості та конкурентоздатності своєї продукції. Це обумовлює необхідність удосконалення систем управління підприємств, надання їй стратегічної спрямованості шляхом покращення якості та ефективності інформаційної бази сучасного менеджменту.