27–28 Лютий, 2015

XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Mustaqil davlatimiz hududida faoliyat ko`rsatib kelayotgan aholining ko`pchilik qismini yoshlar tashkil qiladi. Buni O`zbekis¬ton Respublikasining Prezidenti I.A.Karimov O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 15 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimida “Asosiy maqsadimiz – yurtimizda ozod va farovon hayot barpo etish yo`lini qat`iyat bilan davom ettirishdir” degan mavzusida qilgan ma`ruzasida yoshlarimiz to`g`risida kel¬tirilgan raqamlar ham tasdiqlaydi.

 • 1920 йилга келиб Хоразм Халқ Совет республикаси ва Бухоро Халқ Совет республикалари тузилганлиги эълон қилинди. Ушбу республикаларнинг хукумат аъзолари таркибида Ёш Бухоролик ва Ёш Хивалик жадидлар сиёсий партиясига бирлашган ва демократик рухдаги қарашларга эга бўлган шахслар фаолият олиб борганлиги туфайли хам мураккаб сиёсий вазиятга қарамай нисбатан анча илғор давлат бошқарув асослари вужудга келтирилди. “Гарчи советлар андазасини киритишга уриниш бўлганлигига қарамай, бу республикалар Шарқдаги биринчи Халқ Республикалари бўлиб, улар қисқа муддатда ўрта аср монархия тузуми ва қолоқликдан, диний ақидапарастлик ва билимсизликдан демократик ислохотлар томон улкан қадамлар ташлади”.

 • Термин «макроэкономические институты» используется в экономической литературе в разных значениях. В ряде случаев он употребляется для обозначения организаций, входящих в состав исполнительной власти, деятельность которых (принимаемые решения, применяемые меры регулирования) изменяет структуру выгод и издержек значительного числа экономических агентов, либо экономических агентов, обладающих в совокупности значительными – с точки зрения масштабов экономики – объемами ресурсов. Основными макроэкономическими институтами служат министерство финансов (бюджетно-налоговые власти), центральный банк (монетарные власти) и регулирующие органы (агенство по надзору за финансовой системой и т. д.). Другое значение термина «макроэкономические институты» подразумевает набор правил, в соответствии с которыми органы, ответственные за разработку и реализацию макроэкономической политики, обязаны выстраивать свою деятельность.

 • САЙЛОВДА ЁШЛАРНИНГ ИШТИРОКИ ВА ФАОЛЛИГИ

    Бахтиёр Атаханов (Наманган, Узбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

  Жамият аъзолари томонидан давлат ҳокимиятини шакллантириш мақсадларида ўтказиладиган сайловлар фақат демократиянинг белгиси ёки кўриниши бўлмасдан, шу билан бирга унинг зарурий яшаш шарти ҳамдир. Зеро, “Ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайланган вакиллари орқали ўз мамлакати бошқарув ишида қатнашиш ҳуқуқига эгадир. Халқ иродаси, ҳукумат ҳокимиятининг асоси бўлиши керак; бу ирода яширин овоз бериш ёки овоз бериш эркинлигини таъминловчи бошқа шунга тенг аҳамиятга эга бўлган умумий ва тенг сайлов ҳуқуқи асосида ифодаланиши лозим” деб бежизга Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясининг 21-моддасида белгилаб қўйилмаган.

 • МАҲМУД АЗ-ЗАМАХШАРИЙ – МИЛЛАТ ФАҲРИ

    Зохиджон Бозоров (Тошкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Бу беназир инсоннинг ибратларга тўлиқ ҳаёт йўли ва қолдирган бой илмий-маънавий меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ҳозирги давр учун ҳам фавқулотдда аҳамият касб этиши шубҳасиздир. Маҳмуд аз-Замахшарий ҳаёти ва ижоди билан чуқурроқ танишар эканмиз, у зотнинг фазилатлари-ю, ҳар қандай даҳо ҳавас қиладиган даражадаги ўгитлари, биз авлодлар учун собоқ бўладиган кўпдан-кўп намунавий, ибратомуз, тарбиявий жиҳатларининг гувоҳи бўламиз. Масалан, олим ўз она юрти Хоразмга нисбатан чексиз муҳаббати, ватанпарварлик туйғуси ва садоқатини қатор асарларида алоҳида таъкидлайди. Жумладан, ўз асарларидан бирида “Хоразм ваҳасида шунчалик кўп, беҳисоб гўзал фазилатлар мавжудки, дунёнинг бирор мамлакатида ҳам бунақасини кўрмадим”,-деб алоҳида ифтихор ва ғурур билан ўз ватанини таърифлайди. Ёки ўзининг “Рабийъ ул-аброр ва нусус ул-ахйар (“Эзгулар баҳори ва яхшилар баёни”) номли йирик асарида пайғамбаримизнинг яқин саҳобаларидан бири Абу Ҳурайра ривоят қилган бир ҳадисни келтиради, бунга кўра Расулуллоҳ Хоразмга ғоятда юксак таъриф бериб: “Хоразмда атиги бир кечагина тунаган инсон қандай бахтли-я! Хоразмнинг чангу ғубори теккан кишидан бахтли инсон бўлмаса керак! Хоразмда икки ракат бўлсада намоз ўқиган киши қандай бахтиёр инсона!-деб марҳамат қилган эканлар!”.

 • Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов ўзбек халқининг истиқлол йилларида тикланиб бораётган миллий маънавияти ва маърифатига тўхталиб, жумладан, қуйидагиларни таъкидлаб ўтган эди: “Жамият тараққиётининг асоси, муқаррар ҳалокатдан қутқариб қоладиган ягона куч – маърифатдар. Асримиз бошида Туркистонда кечган вокеаларни бир эсланг. Нега бу ўлкада ўша йиллари маърифатчилик харакати ҳар қачонгидан ҳам кучайиб кетди? Негаки, чор Россияси асоратига тушиб қолиб, буткул таназзулга юз тутган ўлкани уйғотишга, ҳалқнинг кўзини очишга фақат маърифат орқалигина эришиш мумкин эди".

 • Юртбошимиз Ўзбекистон Республикаси фанлар Академияси умумий йиғилишида Ислом қадриятлар, маънавий мерос, хусусан, Шарқ фалсафасини теран ўрганиш ҳақида сўзлаб, яқин ўтмишдаги қарамлик мафкурасидан холос бўлиш учун “ўзимизнинг асрлар синовидан ўтган, улуғ аждодларимиз бизга қолдирган миллий мафкура ва мафкурамизни тиклаш, уни замонавий умумбашарий руҳ билан бойитиш вазифамиз” эканлигини таъкидлаган эди.

 • Важливим напрямком вітчизняної історичної науки є регіональний. Одним з пріоритетних питань історичного пошуку сьогодні виступає аналіз проблем соціально-економічного розвитку. Вивчення участі бессарабського дворянства в економічному житті регіонудозволить краще з’ясувати роль цієї верстви в розвитку краю зокрема та країни загалом. Побіжно проблем ролі дворянства в економічному розвитку Південної Бессарабії торкалися дослідникиІ. Будак та Я. Гросул [4], В. Жуков [6], І. Анцупов[2].На сучасному етапі молдавська дослідниця Н. Абакумова-Забунова [1], торкаючись питаньжиття російського населення містБессарабії ХІХ ст., розглядаєгосподарчу діяльність дворян.Найбільш повно та детально відображає роль дворянства у соціально-економічному житті регіону сучасна українська дослідниця Л. Ф. Циганенко [7].

 • Ҳар қандай илм бирор-бир аниқ мақсад сари йўналмаса, чексиз-чегарасиз, ибтидо-интиҳосиз бўлиб қолиб, бирор самарага муяссар бўлиши қийин. “Методология” тушунчаси воқеликни илмий идрок этишнинг айни шу муайян мақсадга қаратилган мантиқий тизимини англатади. Маълумки, аждодларимиз - буюк тасаввуф пирлари - Ҳаққа етишишнинг ирфоний йўлларини ишлаб чиққанлар ва уларни “тариқат” ёки “сулук” деб атаганлар. “Метод” атамаси ҳам аслида юнонча “методос” сўзидан бўлиб, “йўл”, “ҳақиқатни англаб етиш йўли” маъноларини ифодалайди. Араб тилида бу сўзнинг муқобили “тариқ” ёки “тариқа” бўлади. “Тариқат” атамасининг келиб чиқиши шундан. Алишер Навоий ХV асрда айни шу анъанага таянган ҳолда адабиётда “бадиий метод” муаммосини ҳал қилиб берди ва “ҳақиқат тариқи”, “мажоз тариқи” тушунчаларини илмий истеъмолга киритди.

 • МИЛЛИЙ ҒОЯ, МАФКУРА ВА МАЪНАВИЙ УЙҒУНЛИК

    Дилором Зияева (Тошкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Миллий истиқлол мафкураси–миллат ва давлатнинг мустақил ривожланишини таъминлашга қаратилган ғоявий- назарий қарашлар тизими. Миллий ғоя Ўзбекистонда яшовчи барча миллат ва эллат вакилларининг туб манфаатларини, халқимизнинг асрлар мабойнида интилиб келган орзу идеалларини, олийжаноб мақсад – муддаоларини ўзида мужассам этади. Халқимизнинг халқимизнинг асрлар давомида эзгу ният қилиб келган мустақилликни сақлаш ва мустаҳкамлаш Ўзбекистоннинг ҳар бир фуқаросининг муқаддас бурчидир. Бунинг учун барча бир ёқадан бос чиқариб, муқаддас она –Ватннинг ҳаётий манфаатларини юракдан хис этган ҳолда уларни рўёбга чиқариш учун фаол ҳаракат қилиши зарур. Бу жараён халқимизнинг манфаатларини, уларни ўзида мужассам этган миллий ғояни англаш билан боғлиқ ҳолда кечади.

 • ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ХАЛҚАРО ТЕРРОРИЗМ

    Инамов Қодиржон (Наманган, Узбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

  Жаҳон миқёсида тараққиётнинг янги ва янги босқичларга кўтарилаётган бир пайтда “XXI аср вабоси” дея таърифланган халқаро терроризм авж олиб, бир неча юз минглаб кишилар ҳаётига жиддий хавф солмоқдаки, таниқли давлат арбобларидан бири У.Черчилль бу ҳақда жиддий огоҳлантирган эди: “Биз иккинчи жаҳон урушида ғалаба қозондик, биз вабо, ўлат ва грипп каби касалликларни енгдик. Афсуски, инсонлар ўртасидаги адоват ва терроризмни йўқота олмадик”. Дарҳақиқат, цивилизациянинг тақдири ўтган ярим аср олдин ҳам, ҳозир ҳам кўп жиҳатдан ана шу терроризм муаммосини ҳал этиш боғлиқ бўлиб қолди. Зеро, ҳар қандай тараққиёт, инсон фаровонлиги заминида жамиятдаги тинчлик, осойишталик, ижтимоий-сиёсий барқарорлик ётади.

 • ТАРИХШУНОСЛИКДА ХОТИН-ҚИЗЛАР МАСАЛАСИ

    Нигора Исмоилова (Наманган, Узбекистон)  |    Завантажити статтю |  Link

  XX асрнинг дастлабки ўттиз йиллиги (яъни 1900-1930 йилларни) қамраб олади. Бу давр Ўзбекистон тарихида, жумладан, чор Россияси ва совет тузуми даврида, хотин- қизларни жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётидаги фаолиятлари тарихида ўзининг якка партиявий совет давлат-сиёсий тизимининг объектив иллатлари билан из қолдирилган. Бу даврдаги, яъни XIX аср иккинчи ярми - XX аср бошларида Туркистондаги мустамлака хокимият тизимининг босқинчилик сиёсати, марказ ва минтақа ўртасидаги муносабатлардаги эгоцентрик иллатлар ва совет хокимятининг ўзбек хотин-қизларига бўлган муносабати мохиятидан келиб чиқади.

 • Протягом історії Церкви одні християнські богослови та філософи стверджували, що війна є вбивство, яке забороняється Богом, посилаючись на Божу заповідь: «Не вбивай» [1, Вх. 20:13]; що християни не повинні воювати ні проти якого народу, так як через Ісуса Христа вони стали дітьми миру; що не личить одночасно служити Христу і дияволу, що не може одна душа служити двом панам. Інші, навпаки, вважали, що смерть ворогів на війні не є вбивством.

 • Маънавий эҳтиёжлар-давлат, жамият ва шахснинг барқарор турмушида моддий эҳтиёжлардан бошқа маънавий талаблар, манфаатлар ва эҳтиёжларни қондиришга бўлган интилишни ифодалайди. Маънавий эҳтиёж ижтимоий, сиёсий, фалсафий, илмий, ахлоқий диний, ҳуқуқий ва бошқа йўналишларда аниқ намоён бўлади. Маънавий эҳтиёжининг қондирилмаслиги жамият барқарор ҳаётида турли бузғунлиги ғояларнинг пайдо бўлишига олиб қолиши айрим ҳолларда дақлат ва жамият ҳаётига жиддий хавор туғдириши мумкин. Бундай вазиятда маънавий эҳтиёж тарзида намоён бўлган талаблар ва манфаатларни босқичма-босқич қондирилиши билан ижтимоий муаммоларни бартараф этиш мумкин.

 • ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИЛЛИЙ МАОРИФИ ТАРИХИДАН

    Ботиржон Маллабоев (Наманган, Узбекистон)  |    Завантажити статтю |  Link

  Қўқон хонлиги XVIII асрда Бухоро амирлигидан ажралиб чиққанда фақат Фарғона водийси ҳудудини ўз ичига олган эди. XIX асрнинг биринчи ярмига келиб. Қўқон хонлигига Тошкент, Туркистон, Ўратепа, Хўжанд ва унинг атрофидаги туманлар ҳам кўшиб олинди. Натижада у Ўрта Осиёдаги энг катта давлатлардан бирига айланди. Сиёсий-иқтисодий қудрати мустаҳкамланди. Хонликда фан ва техника тараккий этмаган бўлса ҳам маориф, адабиёт, архитектура анча ривожланди. Умархон, Мадалихон, Худоёрхон ҳукмронлиги Қўқон хонлигининг энг кучайган даври бўлди.

 • Проблема українського козацтва в історичних дослідженнях займає особливе місце, оскільки пов’язана з обороною рідного краю на добровольчих засадах. За часів діяльності Центральної Ради в умовах хаосу та безладдя небайдужі до долі пересічених громадян вільні козаки прийняли активну участь у збереженні спокою та наведенні правопорядку в країні. Мета статті – дослідити обставини скликання установчих зборів та першого з’їзду Вільного козацтва в Звенигородському повіті на Київщині в 1917 році.

 • Ўзбекистонимизни мустақил бўлиб гуллаб яшнаши, обод бўлиши, барча ички ва ташқи захираларига эга бўлиш, тенглар қаторида тенг бўлиб, дунёни таниш ва дунё уни танишини асрлар мобайнида аждодларимиз орзу қилиб келган эдилар. Мана 23 йилдирки шу армон-орзулар рўёбга чиқди. Танлаб олган тараққиёт моделимиз, яъни “Ўзбек модели”ни ҳаёт ҳақиқати эканлиги маълум бўлди. Ҳаётимизнинг барча соҳаларига босқичма–босқич, аста секинлик билан ислохотлар кириб кела бошлади. Янгиланишлар барча соҳаларда ўз ифодасини топа бошлади.

 • ИЗ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УСТРУШАНЫ

    Жобир Саидмуродов (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Уструшана – одна из древнейших историко-культурных областей Мавераннахра – впервые под собственным названием появляется в китайских исторических хрониках поры раннего средневековья (IV-VIII в. н.э.). В них уже тогда довольно точно приводятся как название самой области (Шуайдушана, Судуйшана, Судушина, Сутулисена), так и её географические особенности. Так, Сюань-дзан (VIII в.н.э.) выделяет на севере страны большую песчаную пустыню, лишенную воды и травы, несомненно, нынешнюю Голодную степь, и горы Боси на юге (Туркестанский хребет), на южном склоне которых пребывал ее владетель. Уструшана, как впрочем и другие области Средней Азии, находилась под властью тюрок.

 • Распрацоўка праблемы навуковых узаемадачыненняў беларускага і ўкраінскага народаў гэтага часу не стала тэмай спецыяльнай работы. Асобныя яе аспекты абазначаны аўтарам сумесна з украінскай даследчыцай Н.І. Ткач у калектыўнай манаграфіі аўтараў інстытутаў гісторыі АН УССР і АН БССР [1, с.79-81], а некаторым яе фрагментам прысвяцілі свае тэзісы В.М. Лебедзева, Н.У. Васілеўская, В.А. Астрога, Н.В. Токараў [2, с. С. 210-213, 231-233, 243-246, 256-260]. Актуальнасць праблемы, яе недастатковая навуковая распрацоўка і патрабуюць больш глыбокага даследавання.

 • ГУМАНИЗМ И АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ

    Сардорбек Мирзахалов (Наманган, Узбекистон) |    Завантажити статтю |  Link

  Возрождение, или Ренессанс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento) – эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре средних веков и предшествующая культуре нового времени. Отличительная черта эпохи возрождения – светский характер культуры и её антропоцентризм ( то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности. Человек ощутил и осознал себя центром вселенной, а также антропоцентризм означал реабилитацию не только духа, но и тела человека). Термин Возрождение встречается уже у итальянских гуманистов, например, у Джорджо Вазари. В современном значении термин был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. Но само это слово и главные явления, им обобщаемые, восходят опять же к этой эпохе ( ит. humanista, umanista впервые зафиксированы в документах конца XV в.). Причём итальянские гуманисты слово humanitas (человечность) заимствовали у Цицерона (I в. До н. э.), который в своё время стремился подчеркнуть, что понятие человечность как важнейший результат культуры, выработанной в древнегреческих полисах, привилось и на римской почве. Следовательно, уже в понимании Цицерона гуманизм означал своего рода возрождение человека.

 • Temur va temuriylar davri O`rta Osiyo madaniyatida alohida davrni tashkil qiladi. Madaniyat tarixida klassik davr hisoblangan bu davr xususan, o`zbek madaniyatining bugungi xuquqiy joylashuvida asos bo`lib xizmat qiladi. Avvalo, bu davr madaniyati Temur asos solgan kuchli davlatchilik tamoillari asosida ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot bilan bog’liqdir. Amir Temur Davrida O`rta Osiyoning mustaqil bir davlat qilib birlashtirilishi mamlakatning iqtisodiy-madaniy taraqiyotiga ijodiy ta`sir ko`rsatadi. Ilm-fan, adabiyot va san`at, xunarmandchilik va me`morchilik ravnoq topdi. Mamlakatlardan ko`plab fan va san`at ahillarini, xunarmand me`morchilik va mksavvirlarini to`pladi. Temur markazlashgan davlat tuzish darayonida ishlab chiqarishga, xususan qishloq xo`jaligi alohida e`tibor berdi. O`rta Osiyoda qishloq xo`jaligi sun`iy sug’orishga bag’liqligini yaxshi tushungan Temur Angor kanalini qizdirdi va Mug’rob vodiysida sug’orish ishlarini yo`lga qo`ydi. Samarqand, Shahrisabz shaharlari oqar suv bilan ta`minlandi. Lalmikor erlarida ariqlar qazildi. Dehqonchilikda donli ekinlar, paxta, zig’ir, ekilgan. Bo`yoq uchun ro`yan o`simligi va shuningdek pillchilikda tutlar ko`p ekilgan, uzum va limonlar etishtirilgan.

 • 1866 и 1868 гг. между двумя государствами, сути политической борьбы в ханстве и изучению характера и последствий военных кампаний России против ханства. В июле 1853 г. Российская империя, нарушив нормы международного права, направила против Кокандского ханства многочисленное войско во главе с генералом В.А.Перовским. Оккупировав один за другим города, укрепленные пункты и сельские поселения ханства, осенью 1864 г. российские войска заняли Чимкент, ставший административным центром образованной в марте 1865 г. Туркестанской области. С этого времени усиливается экспансия России в Средней Азии. После взятия Ташкента, царская армия в феврале 1866 г. двинулась к Джизаку и вплотную подошла к Уч-тепе. Правитель Джизака Якуббек, не желая сражаться, отправил отрядам М.Г.Черняева продовольствие и фураж, но население город отстояло. За поражение под Джизаком генерал Черняев был отозван в Петербург. В марте 1866 г. эмир Бухары с войском вторгся в Ферганскую долину. Население Ферганы ожидало от эмира поддержки и надеялось, что общими усилиями можно будет противостоять захватчикам, но этого не произошло.

 • Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан сўнг ўзбек халқига хос бўлган хусусият, урф - одат, анаъналарини ҳисобга олган ҳолда тараққиёт йўлини танлаш, юксак маданият, бебаҳо маънавият, эътиқодни эъзозлаш, халқ манфаатлари ва истиқболига қаратилган миллий истиқлол мафкурасини тарғиб этиш ҳаётий зарурият даражасига кўтарилди. Айни пайтда республикада ўзига хос ислоҳотларни бошланиши, ижтимоий турмуш тарзини шакллантиришга имкониятлар яратилиши ҳам ривожланиб бореверди. Бугунги кунга келиб республика қишлоқ хўжалигида бозор муносабатлари асосларининг яратилиши аҳолининг оқилона бандлигини таъминлаш, ижтимоий йўналтирилган бозор муносабатларини шакллантириш йўлидан борганлигини ўз натижаларини кўрсатди. Бу йўл Ўзбекистоннинг бозор иқтисодиётига ўтиш соҳасидаги стратегиясининг ҳал қилувчи бўғини сифатида ўрин эгаллади [1].

 • Ўзбекистон Республикаси ўзининг ижтимоий - иқтисодий ривожла-ниш даражасига кўра аграр - индустриал давлат ҳисобланади. Қишлоқ хўжа-лигининг республика халқ хўжалигида тутган ўрни беқиёс бўлиб, мустақил-ликнинг дастлабки йилларидан бозор иқтисодиёти қонунлари асосида агро-саноат мажмуида туб ислоҳотларни амалга ошириш ҳаётий заруриятга айланиб борди. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозимки, бозор муносабатлари ўзини бошқарадиган тизим бўлиб, бу жараёнда амалга ошириладиган исло-ҳотлар ҳуқуқий нормалар ва қоидаларга таяниши билан бирга маъмурий буйруқбозлик тизимидан фарқ қилди. Айни пайтда собиқ совет давлати ҳукмронлигидан сўнг кенг кўламдаги иқтисодий ислоҳотларни бошлаган Ўзбекистон ўзининг географик жойлашиши ва аҳолининг яшаш шароитига қараб қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш учун аввало ислоҳотларнинг ҳуқуқий асосларини яратиш зарур, албатта. “Мустаҳкам ҳуқуқий негиз бўлгандагина, - деб таъкидлайди Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов, - ўзини оқламаган эски тизимни тўла ишонч билан қайта қуриш, маданий бозор иқтисодиётига эга бўлган янги жамият қуриш мумкин” .